A A A A A
Bible Book List
Prev Day Next Day

This plan was paused on

Unpause and Continue Reading

Proverbs 16-18 (Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014)

Proverbele 16-18

16 Planurile pe care le face inima atârnă de om,
dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.
Toate căile omului sunt curate în ochii lui,
dar Cel ce cercetează duhurile este Domnul.
Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului,
şi îţi vor izbuti planurile.
Domnul a făcut toate pentru o ţintă,
chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii.
Orice inimă trufaşă este o scârbă înaintea Domnului;
hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.
Prin dragoste şi credincioşie, omul ispăşeşte nelegiuirea
şi prin frica de Domnul se abate de la rău.
Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.
Mai bine puţin cu dreptate,
decât mari venituri cu strâmbătate.
Inima omului se gândeşte pe ce cale să meargă,
dar Domnul îi îndreaptă paşii.
10 Hotărâri dumnezeieşti sunt pe buzele împăratului,
gura lui nu trebuie să facă greşeli când judecă.
11 Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul;
toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.
12 Împăraţilor le este scârbă să facă rău,
căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie.
13 Buzele neprihănite sunt plăcute împăraţilor,
şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire.
14 Mânia împăratului este un vestitor al morţii,
dar un om înţelept trebuie s-o potolească.
15 Seninătatea feţei împăratului este viaţa
şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară.
16 Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului!
Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului!
17 Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;
acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale.
18 Mândria merge înaintea pieirii
şi trufia merge înainte căderii.
19 Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi,
decât să împarţi prada cu cei mândri.
20 Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea
şi cine se încrede în Domnul este fericit.
21 Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,
dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa.
22 Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are,
dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.
23 Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte
şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui.
24 Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere,
dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.
25 Multe căi i se par bune omului,
dar la urmă duc la moarte.
26 Cine munceşte pentru el munceşte,
căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.
27 Omul stricat pregăteşte nenorocirea
şi pe buzele lui este ca un foc aprins.
28 Omul neastâmpărat stârneşte certuri
şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni.
29 Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său
şi-l duce pe o cale care nu este bună.
30 Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate,
cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul.
31 Perii albi sunt o cunună de cinste,
ea se găseşte pe calea neprihănirii.
32 Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz
şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.
33 Se aruncă sorţul în poala hainei,
dar orice hotărâre vine de la Domnul.

17 Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace,
decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!
Un argat cu minte stăpâneşte peste fiul care face ruşine
şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui.
Tigaia lămureşte argintul şi cuptorul lămureşte aurul,
dar Cel ce încearcă inimile este Domnul.
Cel rău ascultă cu luare-aminte la buza nelegiuită
şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.
Cine îşi bate joc de sărac îşi bate joc de Cel ce l-a făcut;
cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.
Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor
şi părinţii sunt slava copiilor lor.
Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun;
cu cât mai puţin cuvintele mincinoase, în gura unui om de viţă aleasă!
Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc:
oriîncotro se întorc, izbândesc.
Cine acoperă o greşeală caută dragostea,
dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni.
10 O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput,
decât o sută de lovituri pe cel nebun.
11 Cel rău nu caută decât răscoală,
dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.
12 Mai bine să întâlneşti o ursoaică jefuită de puii ei,
decât un nebun în timpul nebuniei lui.
13 Celui ce întoarce rău pentru bine
nu-i va părăsi răul casa.
14 Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape;
de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi.
15 Cel ce iartă pe vinovat şi cel ce osândeşte pe cel nevinovat
sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.
16 La ce slujeşte argintul în mâna nebunului?
Să cumpere înţelepciunea?… Dar n-are minte.
17 Prietenul adevărat iubeşte oricând
şi în nenorocire ajunge ca un frate.
18 Omul fără minte dă chezăşie,
se pune chezaş pentru aproapele său.
19 Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul
şi cine-şi zideşte poarta prea înaltă îşi caută pieirea.
20 Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea
şi cel cu limba stricată cade în nenorocire.
21 Cine dă naştere unui nebun va avea întristare
şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure.
22 O inimă veselă este un bun leac,
dar un duh mâhnit usucă oasele.
23 Cel rău primeşte daruri pe ascuns
ca să sucească şi căile dreptăţii.
24 Înţelepciunea este în faţa omului priceput,
dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.
25 Un fiu nebun aduce necaz tatălui său
şi amărăciune celei ce l-a născut.
26 Nu este bine să osândeşti pe cel neprihănit la o gloabă,
nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor.
27 Cine îşi înfrânează vorbele cunoaşte ştiinţa
şi cine are duhul potolit este un om priceput.
28 Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea
şi de priceput dacă şi-ar ţine gura.

18 Cel ursuz caută ce-i place lui,
se supără de orice lucru bun.
Nebunului nu-i este de învăţătură,
ci vrea să arate ce ştie el.
Când vine cel rău, vine şi dispreţul
şi, odată cu ruşinea, vine şi ocara.
Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape adânci;
izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi care curge întruna.
Nu este bine să ai în vedere faţa celui rău,
ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată.
Vorbele nebunului aduc ceartă
şi gura lui înjură până stârneşte lovituri.
Gura nebunului îi aduce pieirea
şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet.
Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile:
alunecă până în fundul măruntaielor.
Cine se leneveşte în lucrul lui
este frate cu cel ce nimiceşte.
10 Numele Domnului este un turn tare;
cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost.
11 Averea este o cetate întărită pentru cel bogat;
în închipuirea lui, ea este un zid înalt.
12 Înainte de pieire, inima omului se îngâmfă,
dar smerenia merge înaintea slavei.
13 Cine răspunde fără să fi ascultat
face o prostie şi îşi trage ruşinea.
14 Duhul omului îl sprijină la boală.
Dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?
15 O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa
şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa.
16 Darurile unui om îi fac loc
şi-i deschid intrarea înaintea celor mari.
17 Cel care vorbeşte întâi în pricina lui pare că are dreptate,
dar vine celălalt şi-l ia la cercetare.
18 Sorţul pune capăt neînţelegerilor
şi hotărăşte între cei puternici.
19 Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită
şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti.
20 Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul,
din venitul buzelor lui se satură.
21 Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii;
oricine o iubeşte îi va mânca roadele.
22 Cine găseşte o nevastă bună găseşte fericirea;
este un har pe care-l capătă de la Domnul.
23 Săracul vorbeşte rugându-se,
dar bogatul răspunde cu asprime.
24 Cine îşi face mulţi prieteni îi face spre nenorocirea lui,
dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

Read More
Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Subscribe
Mark as complete
Mark as incomplete
Unpause and Continue Reading