Add parallel Print Page Options

Ang Palanan-awon Parte kay Josue nga Pangulo nga Pari

Dayon ginpakita sang Ginoo sa akon ang pangulo nga pari nga si Josue nga nagatindog sa atubangan sang anghel sang Ginoo. Nagatindog sa iya tuo nga kilid si Satanas nga handa sa pag-akusar sa iya.[a] Pero nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Satanas, “Suno sa Ginoo nga nagpili sang Jerusalem, sayop ka gid Satanas. Kay ining tawo nga si Josue ginluwas niya sa pagkabihag pareho sa gatong nga ginsabnit sa kalayo.”

Mahigko ang bayo ni Josue samtang nagatindog siya sa atubangan sang anghel. Gani nagsiling ang anghel sa iban nga mga anghel nga nagatindog sa atubangan niya, “Ubaha ninyo ang iya mahigko nga bayo.” Dayon nagsiling siya kay Josue, “Ginkuha ko na ang imo mga sala. Karon, suksukan ko ikaw sang bag-o nga bayo.”[b] Kag nagsiling ako, “Suksuki man ninyo siya sang limpyo nga turban sa ulo.” Gani ginpasuksukan nila siya sang bayo kag sang limpyo nga turban samtang nagatindog ang anghel sang Ginoo nga nagatan-aw.

Dayon ginbilinan sang anghel sang Ginoo si Josue sang ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom: “Kon magsunod ka sa akon mga pamaagi kag magtuman sang akon mga ginapatuman, magapangulo ka sa akon templo kag sang mga lagwerta sini. Kag tugutan ko ikaw nga makapalapit sa akon presensya pareho sang sini nga mga anghel nga nagatindog diri. Karon, pamati ka Josue nga pangulo nga pari: Ikaw kag ang imo kapareho nga mga pari tanda sang palaabuton nga mga hitabo. Igapahayag ko ang akon alagad nga ginatawag Sanga.[c] Josue, tan-awa ang bato nga ginbutang ko sa imo atubangan, may pito ini ka mata.[d] Painggreban ko ini, kag pagakuhaon ko ang sala sang duta sang Israel sa isa lang ka adlaw.[e] 10 Sa sina nga adlaw magakabuhi kamo nga malinong. Ang kada isa sa inyo magaagda sang iya kaingod sa pagpungko sa idalom sang iya tanom nga ubas kag kahoy nga higera. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 3:1 Ginaakusar ni Satanas ang pangulo nga pari nga si Josue pati ang iya kapareho nga mga Israelinhon tungod sang ila mga sala, kag nagahunahuna si Satanas nga indi na sila pagkaluoyan sang Ginoo.
  2. 3:4 bag-o nga bayo: ukon, malahalon nga bayo; ukon, bayo sang pari.
  3. 3:8 Sanga: Isa ini ka tawag sa Mesias (ang hari nga ginapaabot sang mga Israelinhon).
  4. 3:9 mata: ukon, tuburan.
  5. 3:9 sa isa lang ka adlaw: ukon, sa isa lang ka bes.

Clean Garments for the High Priest

Then he showed me Joshua(A) the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan[a](B) standing at his right side to accuse him. The Lord said to Satan, “The Lord rebuke you,(C) Satan! The Lord, who has chosen(D) Jerusalem, rebuke you! Is not this man a burning stick(E) snatched from the fire?”(F)

Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. The angel said to those who were standing before him, “Take off his filthy clothes.”

Then he said to Joshua, “See, I have taken away your sin,(G) and I will put fine garments(H) on you.”

Then I said, “Put a clean turban(I) on his head.” So they put a clean turban on his head and clothed him, while the angel of the Lord stood by.

The angel of the Lord gave this charge to Joshua: “This is what the Lord Almighty says: ‘If you will walk in obedience to me and keep my requirements,(J) then you will govern my house(K) and have charge(L) of my courts, and I will give you a place among these standing here.(M)

“‘Listen, High Priest(N) Joshua, you and your associates seated before you, who are men symbolic(O) of things to come: I am going to bring my servant, the Branch.(P) See, the stone I have set in front of Joshua!(Q) There are seven eyes[b](R) on that one stone,(S) and I will engrave an inscription on it,’ says the Lord Almighty, ‘and I will remove the sin(T) of this land in a single day.

10 “‘In that day each of you will invite your neighbor to sit(U) under your vine and fig tree,(V)’ declares the Lord Almighty.”

Footnotes

  1. Zechariah 3:1 Hebrew satan means adversary.
  2. Zechariah 3:9 Or facets