Add parallel Print Page Options

10 Mga utod, dako gid ang akon handom nga ang akon mga kapareho nga mga Judio maluwas, kag ini ginapangamuyo ko sa Dios. Makapamatuod ako nga mapisan sila sa pag-alagad sa Dios, pero indi suno sa kamatuoran. Kay wala sila kahibalo sang paagi sang Dios kon paano niya ginapakamatarong ang tawo. Ang ila ginahimo, nagatinguha sila sa ila kaugalingon nga paagi kag wala nila ginasunod ang paagi sang Dios. Wala sila makaintiendi nga ang Kasuguan hasta lang kay Cristo, kay paagi sa ginhimo ni Cristo, ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya amo lang ang ginapakamatarong.

Ang Kaluwasan Para sa Tanan

Amo ini ang ginsulat ni Moises parte sa pagpakamatarong paagi sa pagtuman sang Kasuguan: “Ang tawo nga nagatuman sang Kasuguan makaangkon sang kabuhi.”[a] Pero amo ini ang ginasiling sa Kasulatan parte sa pagpakamatarong paagi sa pagtuo: “Indi ka magsiling sa imo kaugalingon, ‘Sin-o bala ang mapa-langit?’ ” (kon sayuron, sa pagdala kay Cristo paidalom). “Indi ka man magsiling, ‘Sin-o ang magpanaog sa kadadalman sang duta?’ ” (kon sayuron, sa pagdala kay Cristo paibabaw halin sa mga patay). Kundi nagasiling man ang Kasulatan,

“Ara ina nga mga pulong sa inyo, sa inyo mismo baba kag tagipusuon.”[b]

Kag ining pulong sang Dios wala sing iban kundi ang parte sa pagtuo nga amon ginawali: nga kon isugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo kag nagatuo ka sa imo tagipusuon nga ginbanhaw siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka. 10 Kay ang tawo ginapakamatarong sang Dios kon nagatuo siya sing hugot sa iya tagipusuon. Kag kon magsugid siya nga nagatuo siya, maluwas siya. 11 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang nagatuo sa iya indi gid mahuy-an.”[c] 12 Kag ini nga promisa para sa tanan, Judio man ukon indi Judio, tungod nga ang Ginoo, Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga pagpakamaayo sa tanan nga nagadangop sa iya. 13 Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang bisan sin-o nga magdangop sa Ginoo maluwas.”[d]

14 Pero paano ang pagdangop nila sa iya kon wala sila magtuo? Kag paano sila makatuo sa iya kon wala sila makabati parte sa iya? Kag paano sila makabati kon wala sing may magsugid sa ila? 15 Kag paano makalakat kag makasugid ang mga mensahero kon wala sila ginsugo? Suno sa Kasulatan, “Daw ano kanami kon makita mo ang mga mensahero nga nagadala sang maayong balita.”[e] 16 Pero indi ang tanan nagbaton sang Maayong Balita. Pareho sang ginsiling ni Isaias, “Ginoo, sin-o bala ang nagpati sa amon mensahi?”[f] 17 Karon makasiling kita nga ang tawo magatuo lang kay Cristo kon makabati siya sang mensahi parte sa iya. Kag ining mensahi mabatian lang kon may ara nga magtudlo sini. 18 Karon, nakabati bala ang mga Israelinhon sang sini nga mensahi? Indi mahimo nga wala sila nakabati. Kay nagasiling ang Kasulatan, “Ang ila mensahi nagalambot sa bug-os nga kalibutan; nagalapnag ini sa bisan diin nga lugar.”[g] 19 Ti ano, wala bala sila nakaintiendi? Indi mahimo nga wala sila nakaintiendi. Kay sa ginsulat ni Moises nagsiling ang Dios sa ila, “Paimunon ko kamo sa iban nga nasyon. Paakigon ko kamo paagi sa pagpakamaayo sa buang-buang nga nasyon.”[h] 20 Naghambal man ang Dios sa ila paagi kay Isaias. Kag sang paghambal sini ni Isaias wala gid siya nahadlok sa mga tawo,

“Nakita ako sang mga tawo nga wala nagapangita sa akon.
Nagpakilala ako sa ila bisan wala sila nagapamangkot parte sa akon.”[i]

21 Pero parte sa mga Israelinhon nagsiling siya, “Sige ang akon paabot nga magbalik sa akon ang akon katawhan nga mga matig-a sing ulo kag mga malalison.”[j]