A A A A A
Bible Book List

Leviticus 18 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Ang mga Ginadumilian nga mga Relasyon

18 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios. Kinahanglan nga indi ninyo paghimuon ang mga ginahimo sang mga tawo sa Egipto nga sa diin nag-estar kamo sang una, kag ang mga ginahimo sang mga tawo sa Canaan nga sa diin pagadal-on ko kamo. 4-5 Kinahanglan nga tumanon ninyo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan kay ang tawo nga nagatuman sini makaangkon sang kabuhi. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.

Wala sing bisan sin-o sa inyo nga magpakigrelasyon sa iya malapit nga paryente. Ako amo ang Ginoo.

7-8 Indi pagpakahuy-i ang imo amay paagi sa pagpakighilawas sa imo iloy ukon sa iban pa niya nga asawa.

Indi ka magpakighilawas sa imo utod nga babayi, bisan utod mo lang siya sa imo amay ukon sa imo iloy, kag bisan nagdako siya sa inyo ukon wala.

10 Indi ka magpakighilawas sa imo apo nga babayi, kay makahatag ini sang kahuy-anan sa imo.

11 Indi ka magpakighilawas sa anak nga babayi sang imo amay sa iban niya nga asawa, kay utod mo man siya.

12-13 Indi ka magpakighilawas sa imo tiya, bisan utod man siya sang imo amay ukon iloy.

14 Indi pagpakahuy-i ang utod nga lalaki sang imo amay paagi sa pagpakighilawas sa iya asawa, kay tiya mo man siya.

15 Indi ka magpakighilawas sa imo umagad nga babayi kay asawa siya sang imo anak.

16 Indi ka magpakighilawas sa imo bayaw nga babayi kay makahatag ini sang kahuy-anan sa imo utod.

17 Indi ka magpakighilawas sa anak ukon apo nga babayi sang babayi nga ginahuliran mo, kay mag-iloy ukon maglola sila, kag malaw-ay ina nga himuon.

18 Indi mo pagpangasaw-on ang utod nga babayi sang imo asawa samtang buhi pa ang imo asawa.

19 Indi ka magpakighilawas sa babayi nga ara ang iya pamulanon kay ginakabig siya nga mahigko.

20 Indi ka magpakighilawas sa asawa sang iban, kay kon himuon mo ini kabigon ka nga mahigko.

21 Indi mo pag-ihatag ang imo anak para ihalad sa dios nga si Molek, kay makahatag ina sang kahuy-anan sa akon nga imo Dios. Ako amo ang Ginoo.

22 Indi ka magpakighilawas sa imo kapareho nga lalaki, kay makangilil-ad ina.

23 Indi magpakighilawas ang lalaki ukon babayi sa sapat, kay malaot kag mahigko ina.

24 Indi ninyo paghigkui ang inyo kaugalingon paagi sa paghimo sang bisan diin sa sina nga mga butang, kay amo ina ang nakapahigko sa mga tawo nga ginapahalin ko sa duta nga para sa inyo. 25-28 Kag bisan gani ina nga duta nahigkuan tungod sinang ila ginahimo, gani ginpadal-an ko sang mga kalamidad ina nga duta agod sa sini nga paagi maghalalin sila dira. Pero kamo nga mga tumandok nga mga Israelinhon kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo, indi gid ninyo paghimuon inang makangilil-ad nga mga butang kundi tumanon gid ninyo ang akon mga pagsulundan kag mga sugo. Kay kon higkuan man ninyo ang duta paagi sa paghimo sang sina nga mga butang, pahalinon man kamo sa sina nga duta pareho sang mga katawhan nga una sa inyo. 29 Ang bisan sin-o nga maghimo sang sina nga makangilil-ad nga mga butang indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 30 Gani tumana ninyo ang ginapatuman ko sa inyo kag indi gid ninyo pagsundon ang makangilil-ad nga ginahimo sang mga tawo nga una sa inyo, agod indi ninyo mahigkuan ang inyo kaugalingon tungod sini. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Leviticus 18 New International Version (NIV)

Unlawful Sexual Relations

18 The Lord said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. You must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord.

“‘No one is to approach any close relative to have sexual relations. I am the Lord.

“‘Do not dishonor your father by having sexual relations with your mother. She is your mother; do not have relations with her.

“‘Do not have sexual relations with your father’s wife; that would dishonor your father.

“‘Do not have sexual relations with your sister, either your father’s daughter or your mother’s daughter, whether she was born in the same home or elsewhere.

10 “‘Do not have sexual relations with your son’s daughter or your daughter’s daughter; that would dishonor you.

11 “‘Do not have sexual relations with the daughter of your father’s wife, born to your father; she is your sister.

12 “‘Do not have sexual relations with your father’s sister; she is your father’s close relative.

13 “‘Do not have sexual relations with your mother’s sister, because she is your mother’s close relative.

14 “‘Do not dishonor your father’s brother by approaching his wife to have sexual relations; she is your aunt.

15 “‘Do not have sexual relations with your daughter-in-law. She is your son’s wife; do not have relations with her.

16 “‘Do not have sexual relations with your brother’s wife; that would dishonor your brother.

17 “‘Do not have sexual relations with both a woman and her daughter. Do not have sexual relations with either her son’s daughter or her daughter’s daughter; they are her close relatives. That is wickedness.

18 “‘Do not take your wife’s sister as a rival wife and have sexual relations with her while your wife is living.

19 “‘Do not approach a woman to have sexual relations during the uncleanness of her monthly period.

20 “‘Do not have sexual relations with your neighbor’s wife and defile yourself with her.

21 “‘Do not give any of your children to be sacrificed to Molek, for you must not profane the name of your God. I am the Lord.

22 “‘Do not have sexual relations with a man as one does with a woman; that is detestable.

23 “‘Do not have sexual relations with an animal and defile yourself with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relations with it; that is a perversion.

24 “‘Do not defile yourselves in any of these ways, because this is how the nations that I am going to drive out before you became defiled. 25 Even the land was defiled; so I punished it for its sin, and the land vomited out its inhabitants. 26 But you must keep my decrees and my laws. The native-born and the foreigners residing among you must not do any of these detestable things, 27 for all these things were done by the people who lived in the land before you, and the land became defiled. 28 And if you defile the land, it will vomit you out as it vomited out the nations that were before you.

29 “‘Everyone who does any of these detestable things—such persons must be cut off from their people. 30 Keep my requirements and do not follow any of the detestable customs that were practiced before you came and do not defile yourselves with them. I am the Lord your God.’”

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes