Add parallel Print Page Options

Ang Paghimo sang Lagwerta sang Tolda nga Simbahan(A)

Ginbutangan nila sang lagwerta ang Tolda, kag ginpalibutan nila ini sang mga dulodingding nga kurtina nga linen. Ang kalabaon sang kurtina sa bagatnan dampi 150 ka tapak. 10 Gintakod nila ini nga kurtina sa 20 ka haligi nga saway nga nasuok sa 20 man ka sadsaran nga saway. Ang ginkabitan nila sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi. 11 Ang kurtina sa aminhan dampi 150 man ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa 20 ka haligi nga saway nga nasuok sa 20 man ka sadsaran nga saway. Ang ginkabitan sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi.

12 Ang kurtina sa nakatundan dampi 75 ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa napulo ka haligi nga nasuok sa napulo man ka sadsaran. Ang ginkabitan sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi. 13 Ang sidlangan dampi sang lagwerta 75 man ka tapak ang kalabaon. 14 Kag may puwertahan ini nga may mga dulodingding man nga kurtina sa kilid. Ang kurtina sa tuo 22 kag tunga ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa tatlo ka haligi nga nasuok sa tatlo man ka sadsaran. 15 Ang kurtina sa wala 22 kag tunga man ka tapak ang kalabaon, kag natakod man ini sa tatlo ka haligi nga nasuok sa tatlo man ka sadsaran. 16 Ang tanan nga kurtina sa palibot sang lagwerta linen. 17 Ang mga sadsaran sang mga haligi saway, kag ang mga kaw-it kag mga kabilya sini pilak. Ang mga ulo-ulo sang mga haligi nahaklapan sang pilak. Ang tanan nga haligi sa palibot sang lagwerta may ara sang mga kabilya nga pilak.

18 Ang kurtina sang puwertahan sang lagwerta linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate, kag pula. Kag maayo gid ang pagkaborda sini. Ang kalabaon sini 30 ka tapak kag ang kataason pito kag tunga ka tapak, pareho sa kataason sang mga kurtina nga nagapalibot sa lagwerta. 19 Ini nga kurtina natakod sa apat ka haligi nga nasuok sa apat man ka sadsaran. Ang mga kaw-it kag mga kabilya sang mga haligi pilak, kag ang ila mga ulo-ulo nahaklapan sang pilak. 20 Puro saway ang tanan nga palpal sa mga banting sang Tolda nga Simbahan kag sang kurtina sa palibot sini.

Read full chapter