Add parallel Print Page Options

Ang Paghimo sang Halaran sang Halad nga Ginasunog(A)

38 Naghimo man sila sang kuwadrado nga halaran sang halad nga ginasunog. Ang gin-gamit nila kahoy nga akasya. Ang iya kalabaon kag kasangkaron pito kag tunga ka tapak, kag ang iya kataason apat kag tunga ka tapak. Ginbutangan nila ini sang mga sulosungay sa apat ka pamusod, nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. Ginhaklapan nila sang saway ang halaran. Ang tanan nga kagamitan sang halaran hinimo man sa saway—ang mga bulutangan sang abo, mga pala, mga yahong, mga dako nga tinidor para sa karne, kag mga bulutangan sang baga. Naghimo man sila sang parilyahan nga saway para sa halaran, kag ginbutang nila ini sa sulod sang halaran sa idalom sang sagang, sa tunga-tunga dampi halin sa ibabaw. Naghimo man sila sang apat ka sulosingsing nga saway kag gintakod ini sa apat ka pamusod sang parilyahan nga saway. Ini nga mga sulosingsing amo ang gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sa halaran. Ang mga tukon hinimo halin sa kahoy nga akasya kag ginhaklapan sang saway. Gin-gulo nila ang mga tukon sa mga sulosingsing sa kada kilid sang halaran agod mahakwat ang halaran. Tapi ang ginhimo nila nga halaran kag guhab ang sulod.

Ang Paghimo sang Labador nga Hulugasan(B)

Dayon naghimo sila sang saway nga labador kag sang iya sini nga tulungtungan nga saway man. Ining mga saway nga gin-gamit halin sa saway nga espiho sang mga babayi nga nag-alagad sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan.[a]

Ang Paghimo sang Lagwerta sang Tolda nga Simbahan(C)

Ginbutangan nila sang lagwerta ang Tolda, kag ginpalibutan nila ini sang mga dulodingding nga kurtina nga linen. Ang kalabaon sang kurtina sa bagatnan dampi 150 ka tapak. 10 Gintakod nila ini nga kurtina sa 20 ka haligi nga saway nga nasuok sa 20 man ka sadsaran nga saway. Ang ginkabitan nila sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi. 11 Ang kurtina sa aminhan dampi 150 man ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa 20 ka haligi nga saway nga nasuok sa 20 man ka sadsaran nga saway. Ang ginkabitan sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi.

12 Ang kurtina sa nakatundan dampi 75 ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa napulo ka haligi nga nasuok sa napulo man ka sadsaran. Ang ginkabitan sang kurtina amo ang mga kaw-it nga pilak nga nagakabit sa mga kabilya nga pilak sa mga haligi. 13 Ang sidlangan dampi sang lagwerta 75 man ka tapak ang kalabaon. 14 Kag may puwertahan ini nga may mga dulodingding man nga kurtina sa kilid. Ang kurtina sa tuo 22 kag tunga ka tapak ang kalabaon, kag natakod ini sa tatlo ka haligi nga nasuok sa tatlo man ka sadsaran. 15 Ang kurtina sa wala 22 kag tunga man ka tapak ang kalabaon, kag natakod man ini sa tatlo ka haligi nga nasuok sa tatlo man ka sadsaran. 16 Ang tanan nga kurtina sa palibot sang lagwerta linen. 17 Ang mga sadsaran sang mga haligi saway, kag ang mga kaw-it kag mga kabilya sini pilak. Ang mga ulo-ulo sang mga haligi nahaklapan sang pilak. Ang tanan nga haligi sa palibot sang lagwerta may ara sang mga kabilya nga pilak.

18 Ang kurtina sang puwertahan sang lagwerta linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate, kag pula. Kag maayo gid ang pagkaborda sini. Ang kalabaon sini 30 ka tapak kag ang kataason pito kag tunga ka tapak, pareho sa kataason sang mga kurtina nga nagapalibot sa lagwerta. 19 Ini nga kurtina natakod sa apat ka haligi nga nasuok sa apat man ka sadsaran. Ang mga kaw-it kag mga kabilya sang mga haligi pilak, kag ang ila mga ulo-ulo nahaklapan sang pilak. 20 Puro saway ang tanan nga palpal sa mga banting sang Tolda nga Simbahan kag sang kurtina sa palibot sini.

Ang mga Materyales nga Gin-gamit sa Pagpatindog sang Tolda nga Simbahan

21 Amo ini ang mga materyales nga gin-gamit sa pagpatindog sang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Ini nga mga materyales ginlista sang mga kaliwat ni Levi suno sa sugo ni Moises. Ini nga buluhaton gindumalahan ni Itamar nga anak ni Aaron nga pari.

22 Ang nagdumala sa pagpatindog sang Tolda nga Simbahan amo si Bezalel nga anak ni Uri kag apo ni Hur, nga halin sa tribo ni Juda. Ginhimo niya ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Moises. 23 Ang iya kabulig amo si Oholiab nga anak ni Ahisamac, nga halin sa tribo ni Dan. Maayo gid siya mag-obra kag magdesinyo, kag magborda sa linen sang delana nga asol, granate kag pula.

24 Ang kabug-aton sang tanan nga bulawan nga ginhalad para gamiton sa pag-obra sang balaan nga Tolda mga 1,000 ka kilo suno sa kilohan sang mga pari.

25-26 Ang kabug-aton sang tanan nga pilak nga natipon mga 3,520 ka kilo suno sa kilohan sang mga pari. Naghalin ini sa mga tawo nga nalista sa sensos. Ang kada isa sa ila naghatag sang anom ka gramo nga pilak suno sa kilohan sang mga pari. May 603,550 ka tawo nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw ang nalista sa sensos. 27 Ang 3,500 ka kilo nga pilak gin-gamit sa paghimo sang 100 ka sadsaran sang balaan nga Tolda kag sang mga kurtina. Bali 35 ka kilo kada sadsaran. 28 Ang nabilin nga 20 ka kilo nga pilak ginhimo nga mga kaw-it kag mga kabilya sang mga haligi, kag ginhaklap sa mga ulo-ulo sang mga haligi.

29 Ang kabug-aton sang saway nga ginhalad sa Ginoo mga 2,500 ka kilo. 30 Gin-gamit ini sa paghimo sang mga sadsaran sang mga haligi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan.[b] Ang iban sini gin-gamit sa paghimo sang halaran nga saway kag sang parilyahan sini, kag sang tanan nga kagamitan sang halaran. 31 Gin-gamit man ang mga saway sa paghimo sang mga sadsaran sang mga haligi sa palibot sang lagwerta kag sang puwertahan sini, kag sa paghimo sang tanan nga palpal sa mga banting sang Tolda nga Simbahan kag sang mga kurtina sa palibot sini.

Footnotes

  1. 38:8 Tolda nga Ginapakigkitaan: nga amo man ang Tolda nga Simbahan.
  2. 38:30 Tolda nga Ginapakigkitaan: Tan-awa ang footnote sa bersikulo 8.