A A A A A
Bible Book List

Втора Паралипоменон 23 Библия, синодално издание (BOB)

23 Но на седмата година Иодай се ободри и взе в съюз със себе си стоначалниците: Азария, син Иерохамов, Исмаила, син Иехоханамов, Азария, син Оведов, Маасея, син Адаиев, и Елишафата, син Зихриев.

Те обходиха Иудея, събраха левитите от всички градове на Иудея и Израилевите отценачалници и дойдоха в Иерусалим.

И цялото събрание сключи съюз с царя в дома Божий. И Иодай им каза: ето, царевият син трябва да бъде цар, както е казал Господ за синовете Давидови.

Ето какво ще правите: една третина от вас, свещеници и левити, които дохождат в събота, ще бъдат вратари при праговете,

една третина при царския дом, и една третина – при портите на Иесод, а целият народ ще бъде в дворовете на дома Господен.

И никой да не влиза в дома Господен, освен свещениците и ония от левитите, които служат. Те могат да влязат, защото са осветени; а целият народ нека стои на стража Господня.

И нека левитите обиколят царя от всички страни, всякой с оръжието си в ръка, и който влезе в дома Господен, да бъде убит. И бъдете при царя, кога влиза и излиза.

Направиха левитите и всички иудеи, каквото заповяда свещеник Иодай; и всякой взе своите човеци, които дохождаха в събота, заедно с ония, които си отиваха в събота, защото свещеник Иодай не разпусна смените.

Свещеник Иодай раздаде на стотниците копията и малките и големите цар Давидови щитове, които бяха в Божия дом;

10 и постави целия народ, всеки с оръжието си в ръка, от дясна страна на храма до лявата страна на храма, при жертвеника и при дома около царя.

11 Тогава изведоха царския син, възложиха му венец и накити и го обявиха за цар; помазаха го Иодай и синовете му и извикаха: да живее царят!

12 Като чу Готолия гласа на разтичалия се народ, който възхваляше царя, излезе при народа в дома Господен

13 и видя: ето, царят стои на своето възвишение при входа, а при царя – князе и тръби, и целият народ на страната се весели, тръбят с тръби и със свирала певци, изкусни в славословие. Тогава Готолия раздра дрехите си и завика: съзаклятие! съзаклятие!

14 А свещеник Иодай извика стоначалниците, които началствуваха над войската, и им каза: изведете я навън (от храма), и който тръгне след нея, да бъде с меч убит. Защото свещеникът каза: не я убивайте в дома Господен.

15 И сториха ѝ път; а когато тя дойде при входа на конските врата на царския дом, убиха я там.

16 Иодай сключи завет с целия народ и с царя, за да бъдат народ Господен.

17 И целият народ отиде във Вааловото капище, та го разруши, и жертвениците му и истуканите му изпотрошиха, а Матана, Вааловия жрец, убиха пред жертвениците.

18 И повери Иодай делата на Господния дом на свещениците и на левитите (и поднови дневните свещенически и левитски смени), както ги бе разпределил Давид в дома Господен, да възнасят всесъжение Господу, както е писано в закона Моисеев, с радост и пение, по Давидовата наредба.

19 И постави вратари при вратата на дома Господен, за да не влиза никой нечист от каквото и да е.

20 И взе стоначалниците и велможите, началниците народни и целия народ на страната, и всички съпроводиха царя от дома Господен; те минаха през горните врати в царския дом и туриха царя да седне на царския престол.

21 И веселеше се целият народ на страната, и градът се умири. А Готолия убиха с меч.

Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Второ Летописи 23 1940 Bulgarian Bible (BG1940)

23 А в седмата година Иодай се усили като взе стотниците: Азария, Ероамовия син, Исмаила Иоанановия син, Азария Овидовия син, Маасия Адаиевия син и Елисафата Зехриевия син, та направи завет с тях.

И обходиха Юда та събраха левитите от всичките Юдови градове, и началниците на Израилевите бащини <домове>, и дойдоха в Ерусалим.

Тогава цялото събрание направи завет с царя в Божия дом. И <Иодай> им каза: Ето, царският син ще се възцари, както е говорил Господ за Давидовите потомци.

Ето какво трябва да направите: една трета от вас, от свещениците и от левитите, които постъпвате <на служба> в събота, нека стоят вратари при вратите,

една трета в царската къща, и една трета при портата на основата; а всичките люде да бъдат в дворовете на Господния дом.

И никой да не влиза в Господния дом, освен свещениците и ония от левитите, които служат; те нека влизат, защото са свети; а всичките люде да пазят заръчаното от Господа,

И левитите да окръжават царя, като има всеки оръжията си в ръка; и който би влязъл в дома, да бъде убит; и да бъдете с царя при влизането му и при излизането му.

И тъй, левитите и целият Юда извършиха всичко според както заповяда свещеник Иодай, и взеха всеки мъжете си - ония, които щяха да постъпят <на служба> в събота, и ония, които щяха да оставят <службата> в събота; защото свещеник Иодай не разпущаше отредите.

И свещеник Иодай даде на стотниците цар Давидовите копия и щитчетата и щитове, които бяха в Божия дом.

10 И постави всичките люде около царя, всеки мъж с оръжията му в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, край олтара и край храма.

11 Тогава изведоха царския син, та положиха на него короната и <му връчиха божественото> заявление, и направиха го цар. И Иодай и синовете му го помазаха и казаха: Да живее царят!

12 А Готолия, като чу вика от людете, които се стичаха и хвалеха царя, дойде при людете в Господния дом,

13 и погледна, и, ето, царят стоеше при стълба си във входа и военачалниците и тръбите при царя, и всичките люде от страната се радваха и свиреха с тръбите, а певците и ония, които бяха изкусни да псалмопеят, <свиреха> с музикалните инструменти. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! заговор!

14 И свещеник Иодай изведе стотниците, поставени над силите, та им рече: Изведете я вън от редовете, и който би я последвал, да бъде убит с меч; защото свещеникът беше казал: Да не я убиете в Господния дом.

15 И така отстъпиха й място: и когато стигна до входа на царската къща, убиха я там.

16 Тогава Иодай направи завет между себе си и всичките люде и царя, че ще бъдат Господни люде.

17 И всичките люде влязоха във Вааловото капище, та го събориха, жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловият жрец, Матан, убиха пред жертвениците.

18 И Иодай постави службите на Господния дом в ръцете на левитските свещеници, които Давид беше разпределил из Господния дом, за да принасят Господните всеизгаряния, според както е писано в Моисеевия закон, с веселие и с песни според Давидовата наредба.

19 Постави и вратарите при портите на Господния дом, да не би да влиза някой нечист от какво да е нещо.

20 Тогава, като взе стотниците, високопоставените, началниците на людете, и всичките люде от страната, изведоха царя от Господния дом; и като заминаха през горната порта в царската къща, поставиха царя на царския престол.

21 Така всичките люде от страната се зарадваха, и градът се успокои; а Готолия убиха с меч.

1940 Bulgarian Bible (BG1940)

© 1995-2005 by Bibliata.com

Viewing of
Cross references
Footnotes