A A A A A
Bible Book List

Pwovèb 4-6 Haitian Creole Version (HCV)

¶ Pitit mwen yo, koute yon papa lè l'ap ban nou bon levasyon. Louvri zòrèy nou pou nou ka gen konprann.

Pa janm bliye anyen nan sa m'ap moutre nou la a: Se bon konsèy m'ap ban nou.

Lè mwen te timoun piti lakay papa m', lè sa a mwen te sèl pitit manman mwen.

Papa m' t'ap moutre m' anpil bagay. Li te konn di m': Kenbe pawòl mwen nan kè ou. Fè sa m'ap di ou fè, konsa w'a viv.

Chache gen konesans ak bon konprann. Pa janm bliye sa m'ap di ou la a. Pa vire do ba yo.

Pa lage konesans ou. L'a toujou pwoteje ou. renmen l', li p'ap kite anyen rive ou.

Chache gen konesans, se premye bagay yon nonm lespri dwe fè. Nenpòt kisa ou ka genyen, bay li pou ou vin gen konprann.

renmen konesans, l'ap fè ou mache tèt wo. Kenbe l', pa lage l'. L'a fè yo respekte ou.

Se va yon bèl bagay pou ou, tankou yon kouwòn sou tèt ou. Se va yon lwanj pou ou kote ou pase.

10 Koute sa m'ap di ou, pitit mwen. Pa bliye sa m'ap moutre ou la a, konsa w'a viv lontan.

11 Mwen moutre ou jan pou ou viv ak bon konprann. Mwen fè ou konnen jan pou ou mache dwat.

12 Lè w'ap viv avèk bon konprann, anyen p'ap bare wout ou. Ou mèt ap kouri, ou p'ap janm bite sou anyen.

13 Pa janm bliye sa yo te moutre ou, kenbe l' fèm. Pa kite l' chape anba men ou, se tout lavi ou.

14 ¶ Pa fè menm chemen ak mechan yo. Pa swiv egzanp moun ki deprave yo.

15 Pa fè sa, pa pran chemen sa yo menm. Refize fè tankou yo, fè chemen pa ou.

16 Mechan yo p'ap dòmi toutotan yo pa fè sa ki mal. Dòmi pa ka pran yo si yo pa rive fè sa yo vle fè a.

17 Se nan fè mechanste yo jwenn manje pou yo manje. Se nan fè moun mal yo jwenn diven pou yo bwè.

18 Chemen moun k'ap mache dwat yo tankou solèy k'ap leve. Chak lè, l'ap vin pi klere jouk li fin jou nèt.

19 Chemen moun mechan yo fè nwa kou lannwit. Yo pa ka wè sou kisa y'ap bite.

20 ¶ Pitit mwen, louvri lespri ou pou ou konprann byen sa m'ap di ou la a. Louvri zòrèy ou pou ou koute pawòl k'ap soti nan bouch mwen.

21 Pa janm kite yo soti devan je ou. Kenbe yo nan kè ou. Pa janm bliye yo.

22 Se lavi pou moun ki jwenn yo. Se lasante pou tout moun ki konprann yo.

23 Pase tout lòt bagay, veye byen lide k'ap travay nan tèt ou, paske se yo k'ap di ou ki jan pou ou viv.

24 Pa janm kite manti soti nan bouch ou, ni move pawòl, ni mo deplase.

25 Gade dwat devan ou. Kenbe je ou fikse sou chemen ki dwat devan ou lan.

26 Chache konnen byen sa w'ap fè. Konsa, tou sa w'ap fè ap mache byen pou ou.

27 Pa vire ni adwat ni agoch. Pa lage kò ou nan fè sa ki mal.

¶ Pitit mwen, louvri lespri ou pou koute sa m'ap di ou, mwen menm ki gen bon konprann. Louvri zòrèy ou pou ou tande konsèy m'ap ba ou, mwen menm ki gen bon konprann.

Konsa, w'a konnen jan pou ou kondi tèt ou byen. Pawòl ki soti nan bouch ou va moutre jan ou se moun ki gen bon konprann.

Bouch madanm lòt moun ka dous kou siwo myèl, pawòl ka koule nan bouch yo tankou dlo.

Men, lè tout bagay fini, bouch li anmè kou fyèl, lang li file tankou kouto de bò.

L'ap mennen ou kote mò yo ye a. Tou sa l'ap fè se pou touye ou.

Li p'ap chache chemen lavi. L'ap pwonmennen toupatou, li pa konnen kote li prale.

Koulye a, pitit mwen yo, koute m' byen. Pa janm bliye sa m' pral di nou la a.

Rete lwen yon fanm konsa. Pa janm pwoche bò pòt lakay li,

pou fanm deyò pa fini avè ou, pou ou pa fè nèg ankòlè touye ou anvan lè ou!

10 Si se pa sa, se etranje ki va pran tout byen ou yo. Se lòt moun ki va jwi tou sa ou te travay fè.

11 Lè w'a prèt pou ou mouri, w'a kouche sou kabann ou ap plenn. Maladi ap manje ou nan tout kò ou.

12 Lè sa a, w'a di: Poukisa mwen pa t' vle kite yo rale zòrèy mwen?

13 Mwen pa t' vle koute moun ki t'ap moutre m' sa pou m' fè. Mwen pa t' louvri zòrèy mwen lè yo t'ap pale m'.

14 Yon ti kras ankò, mwen t'ap nan tout kalite malè. La, devan tout moun, mwen t'ap pèdi repitasyon m'.

15 ¶ Bwè dlo nan kannari ou. Se ak madanm ou ase pou ou rete.

16 Pa fè pitit ak fanm deyò, pou san ou pa trennen nan lari.

17 Se pou pitit ou grandi anndan lakay ou. Yo pa ka ap sèvi ou pou y'ap sèvi moun deyò tou.

18 Fè kè ou kontan ak madanm ou. Pran plezi ou ak madanm ou renmen depi lè ou te jenn lan.

19 L'ap bèl, l'ap anfòm tankou nègès banda. Se pou karès li yo toujou fè kè ou kontan, se pou ou toujou renmen fè lamou ak li.

20 Pitit mwen, poukisa pou ou renmen yon lòt fanm? Poukisa pou ou kite madanm ou pou madanm lòt moun?

21 Seyè a wè tou sa w'ap fè. Kote ou pase, je l' sou ou.

22 Mechanste mechan yo se yon pèlen pou pwòp tèt yo. Sa yo pare pou lòt moun, se yo menm li rive.

23 Y'ap mouri paske yo pa konn kontwole tèt yo. Y'ap peri paske yo fin pèdi tèt yo nèt.

¶ Pitit mwen, si ou pwomèt pou ou reskonsab dèt yon zanmi ou fè, si ou bay pawòl ou pou lajan yon lòt moun prete,

si yo pran pawòl ki soti nan bouch ou pou mele ou, si pwomès ou te fè yo tounen yon pèlen pou ou,

ay, pitit mwen! men sa pou ou fè pou ou wete tèt ou nan traka sa a. Kouri al jwenn zanmi ou lan, kenbe l' kout.

Pa dòmi sou sa. Pa kite sa trennen.

Degaje ou chape kò ou anba men l', tankou kabrit k'ap chape kò l' anba men kaptè, tankou zwazo k'ap bat pou l' sove nan men chasè.

¶ Ou menm parese, al pran leson nan men foumi yo. Ale wè jan y'ap viv pou ou manyè konprann lavi.

Yo pa bezwen moun pou di yo sa pou yo fè. Yo pa bezwen moun pou veye yo, ni pou ba yo lòd.

Men, yo pase mwa chalè ap fè pwovizyon. Nan tan rekòt, yo ranmase manje mete la.

Parese, kilè w'a sispann pase tout jounen ou kouche sou do? Kilè w'a souke kò ou leve sot nan dòmi?

10 W'ap di: Kite m' fè yon ti dòmi. Kite m' fè yon ti kabicha non. M'ap lonje kò m' pou m' pran yon ti repo.

11 Antan w'ap dòmi an, san ou pa konnen, se pòv w'ap vin pi pòv. Grangou ap tonbe sou ou tankou yon vòlè nan gran chemen.

12 ¶ Mechan yo fin deprave. Y'ap mache bay manti toupatou.

13 Y'ap twenzi je yo sou moun, y'ap peze gwo zòtèy yo atè. Y'ap fè siy ak dwèt yo.

14 Se move lide ase ki nan kè yo, yo toujou sou plan. Kote yo pase y'ap pouse dife.

15 Se poutèt sa, y'ap rete konsa y'ap fini, y'ap glise tonbe san yo p'ap ka leve ankò.

16 Gen sis bagay Seyè a pa vle wè. Sa m'ap di la a: Gen menm sèt bagay li pa ka sipòte:

17 Se moun k'ap gonfle lestonmak yo sou moun, se moun k'ap bay manti, se moun k'ap touye moun inonsan,

18 se moun k'ap fè move lide nan tèt yo pou fè mechanste, se moun ki toujou pare pou fè sa ki mal,

19 se fo temwen k'ap bay manti sou moun, se moun k'ap mete frè ak zanmi dozado.

20 ¶ Pitit mwen, toujou fè sa papa ou di ou fè. Pa janm bliye sa manman ou te moutre ou.

21 Kenbe pawòl yo nan kè ou, pa janm bliye yo. Mete yo nan kou ou tankou yon kolye.

22 Pawòl sa yo va moutre ou bon chemen nan tou sa w'ap fè. Y'ap pwoteje ou lè w'ap dòmi lannwit. Y'a ba ou konsèy lè je ou klè.

23 Pawòl sa yo ap tankou yon lanp pou ou. Sa yo moutre ou ap tankou yon limyè nan lavi ou. Lè y'ap korije ou, lè y'ap rale zòrèy ou, se moutre y'ap moutre ou chemen lavi.

24 Y'ap fè ou rete lwen fanm k'ap twonpe mari yo, pou ou pa pran nan pawòl dous madan marye ki nan dezòd.

25 Yo te mèt bèl kou yo bèl, pa kite yo pran tèt ou. Pa kite yo pran tèt ou lè y'ap fè je dou ba ou.

26 Yon jennès ka koute yon kraze kòb. Men, yon fanm adiltè dèyè pou l' pran tou sa ou genyen.

27 Ou pa ka sere dife anndan rad sou ou pou rad la pa boule.

28 Ou pa ka mache sou chabon dife pou pye ou pa boule.

29 Konsa tou, se yon gwo danje pou ou kouri dèyè fanm yon lòt gason. Depi ou manyen yon fanm konsa, ou gen pou ou peye pou sa.

30 Menm lè yon vòlò vòlò paske li grangou, se pa sa ki di li pa vòlò pou sa.

31 Si yo bare l', y'ap fè l' peye sèt fwa lavalè sa l' pran an. Y'a fè l' bay tou sa li gen lakay li.

32 Men, yon nonm ki fè adiltè, se moun fou li ye, se detwi l'ap detwi tèt li.

33 L'ap pran baton. Y'ap pase l' anba kont betiz, l'ap toujou wont pou sa l' fè a.

34 Lè yon mari ap fè jalouzi pou madanm li, nanpwen move tankou l'. Jou li mete men sou nèg la, pa gen anyen li p'ap fè l'.

35 Li p'ap asepte lajan. Nanpwen kado ki pou fè l' bliye sa.

Proverbs 4-6 New International Version (NIV)

Get Wisdom at Any Cost

Listen, my sons, to a father’s instruction;
    pay attention and gain understanding.
I give you sound learning,
    so do not forsake my teaching.
For I too was a son to my father,
    still tender, and cherished by my mother.
Then he taught me, and he said to me,
    “Take hold of my words with all your heart;
    keep my commands, and you will live.
Get wisdom, get understanding;
    do not forget my words or turn away from them.
Do not forsake wisdom, and she will protect you;
    love her, and she will watch over you.
The beginning of wisdom is this: Get[a] wisdom.
    Though it cost all you have,[b] get understanding.
Cherish her, and she will exalt you;
    embrace her, and she will honor you.
She will give you a garland to grace your head
    and present you with a glorious crown.

10 Listen, my son, accept what I say,
    and the years of your life will be many.
11 I instruct you in the way of wisdom
    and lead you along straight paths.
12 When you walk, your steps will not be hampered;
    when you run, you will not stumble.
13 Hold on to instruction, do not let it go;
    guard it well, for it is your life.
14 Do not set foot on the path of the wicked
    or walk in the way of evildoers.
15 Avoid it, do not travel on it;
    turn from it and go on your way.
16 For they cannot rest until they do evil;
    they are robbed of sleep till they make someone stumble.
17 They eat the bread of wickedness
    and drink the wine of violence.

18 The path of the righteous is like the morning sun,
    shining ever brighter till the full light of day.
19 But the way of the wicked is like deep darkness;
    they do not know what makes them stumble.

20 My son, pay attention to what I say;
    turn your ear to my words.
21 Do not let them out of your sight,
    keep them within your heart;
22 for they are life to those who find them
    and health to one’s whole body.
23 Above all else, guard your heart,
    for everything you do flows from it.
24 Keep your mouth free of perversity;
    keep corrupt talk far from your lips.
25 Let your eyes look straight ahead;
    fix your gaze directly before you.
26 Give careful thought to the[c] paths for your feet
    and be steadfast in all your ways.
27 Do not turn to the right or the left;
    keep your foot from evil.

Warning Against Adultery

My son, pay attention to my wisdom,
    turn your ear to my words of insight,
that you may maintain discretion
    and your lips may preserve knowledge.
For the lips of the adulterous woman drip honey,
    and her speech is smoother than oil;
but in the end she is bitter as gall,
    sharp as a double-edged sword.
Her feet go down to death;
    her steps lead straight to the grave.
She gives no thought to the way of life;
    her paths wander aimlessly, but she does not know it.

Now then, my sons, listen to me;
    do not turn aside from what I say.
Keep to a path far from her,
    do not go near the door of her house,
lest you lose your honor to others
    and your dignity[d] to one who is cruel,
10 lest strangers feast on your wealth
    and your toil enrich the house of another.
11 At the end of your life you will groan,
    when your flesh and body are spent.
12 You will say, “How I hated discipline!
    How my heart spurned correction!
13 I would not obey my teachers
    or turn my ear to my instructors.
14 And I was soon in serious trouble
    in the assembly of God’s people.”

15 Drink water from your own cistern,
    running water from your own well.
16 Should your springs overflow in the streets,
    your streams of water in the public squares?
17 Let them be yours alone,
    never to be shared with strangers.
18 May your fountain be blessed,
    and may you rejoice in the wife of your youth.
19 A loving doe, a graceful deer
    may her breasts satisfy you always,
    may you ever be intoxicated with her love.
20 Why, my son, be intoxicated with another man’s wife?
    Why embrace the bosom of a wayward woman?

21 For your ways are in full view of the Lord,
    and he examines all your paths.
22 The evil deeds of the wicked ensnare them;
    the cords of their sins hold them fast.
23 For lack of discipline they will die,
    led astray by their own great folly.

Warnings Against Folly

My son, if you have put up security for your neighbor,
    if you have shaken hands in pledge for a stranger,
you have been trapped by what you said,
    ensnared by the words of your mouth.
So do this, my son, to free yourself,
    since you have fallen into your neighbor’s hands:
Go—to the point of exhaustion—[e]
    and give your neighbor no rest!
Allow no sleep to your eyes,
    no slumber to your eyelids.
Free yourself, like a gazelle from the hand of the hunter,
    like a bird from the snare of the fowler.

Go to the ant, you sluggard;
    consider its ways and be wise!
It has no commander,
    no overseer or ruler,
yet it stores its provisions in summer
    and gathers its food at harvest.

How long will you lie there, you sluggard?
    When will you get up from your sleep?
10 A little sleep, a little slumber,
    a little folding of the hands to rest
11 and poverty will come on you like a thief
    and scarcity like an armed man.

12 A troublemaker and a villain,
    who goes about with a corrupt mouth,
13     who winks maliciously with his eye,
    signals with his feet
    and motions with his fingers,
14     who plots evil with deceit in his heart—
    he always stirs up conflict.
15 Therefore disaster will overtake him in an instant;
    he will suddenly be destroyed—without remedy.

16 There are six things the Lord hates,
    seven that are detestable to him:
17         haughty eyes,
        a lying tongue,
        hands that shed innocent blood,
18         a heart that devises wicked schemes,
        feet that are quick to rush into evil,
19         a false witness who pours out lies
        and a person who stirs up conflict in the community.

Warning Against Adultery

20 My son, keep your father’s command
    and do not forsake your mother’s teaching.
21 Bind them always on your heart;
    fasten them around your neck.
22 When you walk, they will guide you;
    when you sleep, they will watch over you;
    when you awake, they will speak to you.
23 For this command is a lamp,
    this teaching is a light,
and correction and instruction
    are the way to life,
24 keeping you from your neighbor’s wife,
    from the smooth talk of a wayward woman.

25 Do not lust in your heart after her beauty
    or let her captivate you with her eyes.

26 For a prostitute can be had for a loaf of bread,
    but another man’s wife preys on your very life.
27 Can a man scoop fire into his lap
    without his clothes being burned?
28 Can a man walk on hot coals
    without his feet being scorched?
29 So is he who sleeps with another man’s wife;
    no one who touches her will go unpunished.

30 People do not despise a thief if he steals
    to satisfy his hunger when he is starving.
31 Yet if he is caught, he must pay sevenfold,
    though it costs him all the wealth of his house.
32 But a man who commits adultery has no sense;
    whoever does so destroys himself.
33 Blows and disgrace are his lot,
    and his shame will never be wiped away.

34 For jealousy arouses a husband’s fury,
    and he will show no mercy when he takes revenge.
35 He will not accept any compensation;
    he will refuse a bribe, however great it is.

Footnotes:

  1. Proverbs 4:7 Or Wisdom is supreme; therefore get
  2. Proverbs 4:7 Or wisdom. / Whatever else you get
  3. Proverbs 4:26 Or Make level
  4. Proverbs 5:9 Or years
  5. Proverbs 6:3 Or Go and humble yourself,
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes