A A A A A
Bible Book List

Numrat 33-34 Albanian Bible (ALB)

33 Këto janë etapat e bijve të Izraelit që dolën nga vendi i Egjiptit, simbas formacioneve të tyre, nën udhëheqjen e Moisiut dhe të Aaronit.

Moisiu shënoi me shkrim vendet e tyre të nisjes, për çdo etapë, sipas urdhrave të Zotit; dhe këto janë etapat e tyre, në bazë të vendnisjeve të tyre.

U nisën nga Ramesesi në muajin e parë, ditën e pesëmbëdhjetë të muajit të parë. Një ditë pas Pashkës bijtë e Izraelit u nisën me plot vetëbesim, para syve të të gjithë Egjiptasve,

ndërsa Egjiptasit varrosnin tërë të parëlindurit e tyre që Zoti kishte goditur midis tyre. Zoti kishte zbatuar gjykimin e tij edhe mbi perënditë e tyre.

Kështu, pra, bijtë e Izraelit u nisën nga Ramesesi dhe e ngritën kampin e tyre në Sukoth.

U nisën nga Sukothi dhe fushuan në Etham, që ndodhet në skaj të shkretëtirës.

U nisën nga Ethami dhe u kthyen në drejtim të Pi-Hahirothit që ndodhet përballë Baal-Tsefonit, dhe e ngritën kampin përpara Migdolit.

U nisën nga Hahirothi, kaluan detin në drejtim të shkretëtirës, ecën tri ditë në shkretëtirën e Ethamit dhe e ngritën kampin e tyre në Mara.

U nisën nga Mara dhe arritën në Elim; në Elim kishte dymbëdhjetë burime uji dhe shtatëdhjetë palma; dhe fushuan aty.

10 U nisën nga Elimi dhe fushuan pranë Detit të Kuq.

11 U nisën nga Deti i Kuq dhe fushuan në shkretëtirën e Sinit.

12 U nisën nga shkretëtira e Sinit dhe ngritën kampin e tyre në Dofkah.

13 U nisën nga Dofkahu dhe fushuan në Alush.

14 U nisën nga Alushi dhe e ngritën kampin e tyre në Refidim, ku nuk kishte ujë për të pirë për popullin.

15 U nisën nga Refidimi dhe fushuan në shkretëtirën e Sinait.

16 U nisën nga shkretëtira e Sinait dhe u vendosën në Kibroth-Hataavah.

17 U nisën nga Kibroth-Hataavahu dhe fushuan në Hatseroth.

18 U nisën nga Hatserothi dhe fushuan në Rithmah.

19 U nisën nga Rithmahu dhe fushuan në Rimon-Perets.

20 U nisën nga Rimon-Peretsi dhe fushuan në Libnah.

21 U nisën nga Libnahu dhe fushuan në Risah.

22 U nisën nga Risahu dhe fushuan në Kehelathah.

23 U nisën nga Kehelathahu dhe fushuan në malin Shefer.

24 U nisën nga mali Shefer dhe fushuan në Haradah.

25 U nisën nga mali i Haradahut dhe fushuan në Makeloth.

26 U nisën nga Makelothi dhe fushuan në Tahath.

27 U nisën nga Tahahu dhe fushuan në Terah.

28 U nisën nga Terahu dhe fushuan në Mithkah.

29 U nisën nga Mithkahu dhe fushuan në Hashmonah.

30 U nisën nga Hashmonahu dhe fushuan në Mozeroth.

31 U nisën nga Mozerothi dhe fushuan nga Bene-Jaakan.

32 U nisën nga Bene-Jaakani dhe fushuan në Hor-Hagidgad.

33 U nisën nga Hor-Hagidgadi dhe fushuan në Jotbathah.

34 U nisën nga Jotbathahu dhe fushuan në Abronah.

35 U nisën nga Abronahu dhe fushuan në Etsion-Geber.

36 U nisën nga Etsion-Geberi dhe fushuan në shkretëtirën e Sinit, domethënë në Kadesh.

37 Pastaj u nisën nga Kadeshi dhe fushuan në malin Hor, në kufi të vendit të Edomit.

38 Pastaj prifti Aaron u ngjit në malin Hor me urdhër të Zotit dhe vdiq aty në vitin e dyzetë prej kohës kur bijtë e Izraelit kishin dalë nga vendi i Egjiptit, ditën e parë të muajit të pestë.

39 Aaroni ishte njëqind e njëzet e tre vjeç kur vdiq në malin Hor.

40 Mbreti i Aradit, Kananeu, që banonte në Negev, në vendin e Kanaanit, dëgjoi se arritën bijtë e Izraelit.

41 Kështu ata u nisën nga mali Hor dhe fushuan në Tsalmonah.

42 U nisën nga Tsalmonahu dhe fushuan në Punon.

43 U nisën nga Punoni dhe fushuan në Oboth.

44 U nisën nga Obothi dhe fushuan në Ije-Abarim, në kufi me Moabin.

45 U nisën nga Ije-Abarimi dhe fushuan në Dibon-Gad.

46 U nisën nga Dibon-Gadi dhe fushuan në Almon-Diblathaim.

47 U nisën nga Almon-Diblathaimi dhe fushuan në malet e Abarimit, përballë Nebit.

48 U nisën nga malet e Abarimit dhe fushuan në fushat e Moabit, pranë Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos.

49 Fushuan pranë Jordanit, nga Beth-Jeshimoth deri në Abel-Shitim, në fushat e Moabit.

50 Pastaj Zoti i foli Moisiut, në fushat e Moabit, pranë Jordanit mbi bregun përballë Jerikos, dhe i tha:

51 "Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur të kaloni Jordanin, për të hyrë në vendin e Kanaanit,

52 do të dëboni të gjithë banorët e vendit, do të shkatërroni të gjitha figurat e tyre dhe të tëra statujat e tyre prej metali të shkrirë, do të rrënoni të gjitha vendet e larta të tyre.

53 Do ta shtini në dorë vendin dhe do të vendoseni në të, sepse jua kam dhënë në pronësi.

54 Do ta ndani me short vendin, simbas familjeve tuaja. Familjeve më të mëdha do t’u jepni një pjesë më të madhe, dhe më të voglave një pjesë më të vogël. Secili do të marrë atë që do t’i bjerë me short; ndarjet do të bëhen në bazë të fiseve të etërve tuaj.

55 Por në rast se nuk i dëboni banorët e vendit, ata që do të lini do të jenë si hala në sy dhe do t’ju shqetësojnë në vendin që do të banoni.

56 Dhe do të ndodhë që unë t’ju trajtoj ashtu siç kisha menduar t’i trajtoj ata".

34 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë:

"Urdhëro bijtë e Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur do të hyni në vendin e Kanaanit, ky është vendi që ju takon si trashëgimi, vendi i Kanaanit me këta kufij të veçantë:

Kufiri juaj jugor do të fillojë në shkretëtirën e Tsinit, gjatë kufirit të Edomit; kështu kufiri juaj do të shtrihet nga skaji i Detit të Kripur në drejtim të lindjes;

kufiri juaj do të shkojë pastaj nga e përpjeta e Akrabimit, do të kalojë nëpër Tsin dhe do të shtrihet në jug të Kadesh-Barneas; do të vazhdojë pastaj në drejtim të Hatsar-Adarit dhe do të kalojë nëpër Atsmoni.

Nga Atsmoni kufiri do të kthejë deri në përroin e Egjiptit dhe do të përfundojë në det.

Kufiri juaj në perëndim do të jetë Deti i Madh; ky do të jetë kufiri juaj perëndimor.

Ky do të jetë kufiri juaj verior: duke u nisur nga Deti i Madh do të caktoni kufirin tuaj deri në malin Hor;

nga mali Hor do të caktoni kufirin tuaj deri në hyrje të Hamathit, dhe skaji i kufirit do të jetë në Tsedad;

kufiri do të vazhdojë pastaj deri në Zifron dhe do të mbarojë në Hatsar-Enan; ky do të jetë kufiri juaj verior.

10 Do ta vijëzoni kufirin tuaj lindor nga Hatsar-Enani deri në Shefam;

11 kufiri do të zbresë nga Shefami në drejtim të Riblahut, në lindje të Ainit; pastaj kufiri do të zbresë dhe do të shtrihet deri sa të arrijë bregun lindor të detit të Kinerethit;

12 pastaj kufiri do të zbresë në drejtim të Jordanit, për të arritur deri në Detin e Kripur. Ky do të jetë vendi juaj me kufijtë e tij rreth e qark".

13 Kështu Moisiu u njoftoi këtë urdhër bijve të Izraelit dhe u tha atyre: Ky është vendi që do të merrni si trashëgimi duke hedhur short, dhe që Zotii ka urdhëruar t’u jepet nëntë fiseve e gjysmë,

14 sepse fisi i bijve të Rubenit, në bazë të shtëpive të etërve të tyre, dhe fisi i bijve të Gadit, në bazë të shtëpive të etërve të tyre, dhe gjysma e fisit të Manasit e kanë marrë trashëgiminë e tyre.

15 Këto dy fise e gjysmë e kanë marrë trashëgiminë e tyre në lindje të Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos, në drejtim të lindjes".

16 Zoti i foli akoma Moisiut, duke i thënë:

17 "Këta janë emrat e burrave që do të kryejnë ndarjen e vendit midis jush: prifti Eleazar dhe Jozueu, bir i Nunit.

18 Do të merrni edhe një prijës nga çdo fis, për të bërë ndarjen e vendit.

19 Këta janë emrat e burrave: Kalebi, bir i Jefunehut, nga fisi i Judës;

20 Shemueli, bir i Amihudit, nga fisi i bijve të Simeonit;

21 Elidadi, bir i Kislonit, nga fisi i Beniaminit;

22 prijësi Buki, bir i Joglit, nga fisi i bijve të Danit;

23 prijësi Haniel, bir i Efodit, për bijtë e Jozefit, nga fisi i bijve të Manasit;

24 prijësi Kemuel, bir i Shiftanit, për fisin e bijve të Efraimit;

25 prijësi Elitsafan, bir i Parnakut, për fisin e bijve të Zabulonit;

26 prijësi Paltiel, bir i Azanit, për fisin e bijve të Isakarit;

27 prijësi Ahihud, bir i Shelomit, për fisin e bijve të Asherit;

28 dhe prijësi Pedahel, bir i Amihudit, për fisin e bijve të Neftalit".

29 Këta janë burrat të cilët Zoti i urdhëroi t’u jepnin trashëgiminë bijve të Izraelit në vendin e Kananit.

Numbers 33-34 New International Version (NIV)

Stages in Israel’s Journey

33 Here are the stages in the journey of the Israelites when they came out of Egypt by divisions under the leadership of Moses and Aaron. At the Lord’s command Moses recorded the stages in their journey. This is their journey by stages:

The Israelites set out from Rameses on the fifteenth day of the first month, the day after the Passover. They marched out defiantly in full view of all the Egyptians, who were burying all their firstborn, whom the Lord had struck down among them; for the Lord had brought judgment on their gods.

The Israelites left Rameses and camped at Sukkoth.

They left Sukkoth and camped at Etham, on the edge of the desert.

They left Etham, turned back to Pi Hahiroth, to the east of Baal Zephon, and camped near Migdol.

They left Pi Hahiroth[a] and passed through the sea into the desert, and when they had traveled for three days in the Desert of Etham, they camped at Marah.

They left Marah and went to Elim, where there were twelve springs and seventy palm trees, and they camped there.

10 They left Elim and camped by the Red Sea.[b]

11 They left the Red Sea and camped in the Desert of Sin.

12 They left the Desert of Sin and camped at Dophkah.

13 They left Dophkah and camped at Alush.

14 They left Alush and camped at Rephidim, where there was no water for the people to drink.

15 They left Rephidim and camped in the Desert of Sinai.

16 They left the Desert of Sinai and camped at Kibroth Hattaavah.

17 They left Kibroth Hattaavah and camped at Hazeroth.

18 They left Hazeroth and camped at Rithmah.

19 They left Rithmah and camped at Rimmon Perez.

20 They left Rimmon Perez and camped at Libnah.

21 They left Libnah and camped at Rissah.

22 They left Rissah and camped at Kehelathah.

23 They left Kehelathah and camped at Mount Shepher.

24 They left Mount Shepher and camped at Haradah.

25 They left Haradah and camped at Makheloth.

26 They left Makheloth and camped at Tahath.

27 They left Tahath and camped at Terah.

28 They left Terah and camped at Mithkah.

29 They left Mithkah and camped at Hashmonah.

30 They left Hashmonah and camped at Moseroth.

31 They left Moseroth and camped at Bene Jaakan.

32 They left Bene Jaakan and camped at Hor Haggidgad.

33 They left Hor Haggidgad and camped at Jotbathah.

34 They left Jotbathah and camped at Abronah.

35 They left Abronah and camped at Ezion Geber.

36 They left Ezion Geber and camped at Kadesh, in the Desert of Zin.

37 They left Kadesh and camped at Mount Hor, on the border of Edom. 38 At the Lord’s command Aaron the priest went up Mount Hor, where he died on the first day of the fifth month of the fortieth year after the Israelites came out of Egypt. 39 Aaron was a hundred and twenty-three years old when he died on Mount Hor.

40 The Canaanite king of Arad, who lived in the Negev of Canaan, heard that the Israelites were coming.

41 They left Mount Hor and camped at Zalmonah.

42 They left Zalmonah and camped at Punon.

43 They left Punon and camped at Oboth.

44 They left Oboth and camped at Iye Abarim, on the border of Moab.

45 They left Iye Abarim and camped at Dibon Gad.

46 They left Dibon Gad and camped at Almon Diblathaim.

47 They left Almon Diblathaim and camped in the mountains of Abarim, near Nebo.

48 They left the mountains of Abarim and camped on the plains of Moab by the Jordan across from Jericho. 49 There on the plains of Moab they camped along the Jordan from Beth Jeshimoth to Abel Shittim.

50 On the plains of Moab by the Jordan across from Jericho the Lord said to Moses, 51 “Speak to the Israelites and say to them: ‘When you cross the Jordan into Canaan, 52 drive out all the inhabitants of the land before you. Destroy all their carved images and their cast idols, and demolish all their high places. 53 Take possession of the land and settle in it, for I have given you the land to possess. 54 Distribute the land by lot, according to your clans. To a larger group give a larger inheritance, and to a smaller group a smaller one. Whatever falls to them by lot will be theirs. Distribute it according to your ancestral tribes.

55 “‘But if you do not drive out the inhabitants of the land, those you allow to remain will become barbs in your eyes and thorns in your sides. They will give you trouble in the land where you will live. 56 And then I will do to you what I plan to do to them.’”

Boundaries of Canaan

34 The Lord said to Moses, “Command the Israelites and say to them: ‘When you enter Canaan, the land that will be allotted to you as an inheritance is to have these boundaries:

“‘Your southern side will include some of the Desert of Zin along the border of Edom. Your southern boundary will start in the east from the southern end of the Dead Sea, cross south of Scorpion Pass, continue on to Zin and go south of Kadesh Barnea. Then it will go to Hazar Addar and over to Azmon, where it will turn, join the Wadi of Egypt and end at the Mediterranean Sea.

“‘Your western boundary will be the coast of the Mediterranean Sea. This will be your boundary on the west.

“‘For your northern boundary, run a line from the Mediterranean Sea to Mount Hor and from Mount Hor to Lebo Hamath. Then the boundary will go to Zedad, continue to Ziphron and end at Hazar Enan. This will be your boundary on the north.

10 “‘For your eastern boundary, run a line from Hazar Enan to Shepham. 11 The boundary will go down from Shepham to Riblah on the east side of Ain and continue along the slopes east of the Sea of Galilee.[c] 12 Then the boundary will go down along the Jordan and end at the Dead Sea.

“‘This will be your land, with its boundaries on every side.’”

13 Moses commanded the Israelites: “Assign this land by lot as an inheritance. The Lord has ordered that it be given to the nine and a half tribes, 14 because the families of the tribe of Reuben, the tribe of Gad and the half-tribe of Manasseh have received their inheritance. 15 These two and a half tribes have received their inheritance east of the Jordan across from Jericho, toward the sunrise.”

16 The Lord said to Moses, 17 “These are the names of the men who are to assign the land for you as an inheritance: Eleazar the priest and Joshua son of Nun. 18 And appoint one leader from each tribe to help assign the land. 19 These are their names:

Caleb son of Jephunneh,

from the tribe of Judah;

20 Shemuel son of Ammihud,

from the tribe of Simeon;

21 Elidad son of Kislon,

from the tribe of Benjamin;

22 Bukki son of Jogli,

the leader from the tribe of Dan;

23 Hanniel son of Ephod,

the leader from the tribe of Manasseh son of Joseph;

24 Kemuel son of Shiphtan,

the leader from the tribe of Ephraim son of Joseph;

25 Elizaphan son of Parnak,

the leader from the tribe of Zebulun;

26 Paltiel son of Azzan,

the leader from the tribe of Issachar;

27 Ahihud son of Shelomi,

the leader from the tribe of Asher;

28 Pedahel son of Ammihud,

the leader from the tribe of Naphtali.”

29 These are the men the Lord commanded to assign the inheritance to the Israelites in the land of Canaan.

Footnotes:

  1. Numbers 33:8 Many manuscripts of the Masoretic Text, Samaritan Pentateuch and Vulgate; most manuscripts of the Masoretic Text left from before Hahiroth
  2. Numbers 33:10 Or the Sea of Reeds; also in verse 11
  3. Numbers 34:11 Hebrew Kinnereth
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes