Add parallel Print Page Options

Исус Христос – пътят и истината, и животът

14 (A)Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.

(B)В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.

(C)И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.

И вие знаете къде отивам и пътя знаете.

Тома Му каза: Господи, не знаем къде отиваш; а как можем да знаем пътя?

(D)Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

(E)Ако познавахте Мене, бихте познали и Моя Отец. Отсега нататък Го познавате и сте Го видели.

Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно.

(F)Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца?

10 (G)Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела.

11 (H)Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен; или пък Ми вярвайте поради самите дела.

12 (I)Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.

13 (J)И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.

14 Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.

Обещание за изпращане на Святия Дух

15 (K)Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди.

16 (L)И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител[a], за да бъде с вас вовеки –

17 (M)Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.

18 (N)Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

19 (O)Още малко и светът вече няма да Ме вижда, а вие Ме виждате. Понеже Аз живея, и вие ще живеете.

20 (P)В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.

21 (Q)Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично.

22 (R)Юда (не Искариотски) Му каза: Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света?

23 (S)Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.

24 (T)Който не Ме обича, не пази думите Ми. Учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е изпратил.

25 Тези неща ви казах, докато още съм с вас.

26 (U)А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

27 (V)Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.

28 (W)Чухте, че ви казах: Отивам си и отново ще дойда при вас. Ако Ме обичахте, бихте се зарадвали за това, че отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мен.

29 (X)И сега ви казах това, преди да е станало, така че когато стане, да повярвате.

30 (Y)Аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо свое в Мене.

31 (Z)Но това става, за да познае светът, че Аз обичам Отца и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.

Footnotes

  1. 14:16 Т.е. адвокат, защитник в съда.