Add parallel Print Page Options

Ang Kaayo sang Dios

34 Dayawon ko permi ang Ginoo;
indi ako mag-untat sa pagdayaw sa iya.
Ipabugal ko ang Ginoo,
kag kamo nga mga ginapigos magpamati kag magkalipay.
Mag-upod kamo sa akon sa pagdayaw sa Ginoo;
mag-isa kita sa pagdayaw sa iya.
Nagpangamuyo ako sa Ginoo kag ginsabat niya ako.
Ginkuha niya ang tanan ko nga kahadlok.
Nagakalipay ang mga nagasalig sa iya,
kag indi gid sila mahuy-an.
Nagpanawag ang kubos nga tawo sa Ginoo, kag ginsabat niya siya.
Ginluwas niya siya sa tanan niya nga kalisod.
Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa mga nagatahod sa Ginoo,
kag ginaluwas niya sila sa katalagman.

Tilawi bala ninyo kag hibalua kon daw ano kaayo sang Ginoo.
Bulahan ang tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa iya.
Tahura ninyo ang Ginoo, kamo nga iya matutom nga katawhan.
Kay ang mga nagatahod sa iya indi gid pagkulangon.
10 Ang leon mahimo nga kulangon sang kalan-on kag gutumon,
pero ang mga nagadangop sa Ginoo indi gid pagkulangon sang maayo nga mga butang.
11 Dali kamo nga mga gusto magtuon sa akon,[a] pamatii ninyo ako.
Tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo.
12 Ang bisan sin-o nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi
13 indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig.
14 Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo.
Tinguhaan niya nga mangin maayo permi ang iya relasyon sa iya isigkatawo.
15 Ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong,
kag ginapamatian niya ang ila pagpanawag.
16 Pero ginakontra niya ang mga nagahimo sang malain.
Laglagon niya sila hasta nga indi na sila madumduman pa sang mga tawo sa kalibutan.
17 Nagapanawag sa iya ang mga matarong,
kag ginasabat niya sila.
Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga kalisod.
18 Malapit ang Ginoo sa mga napaslawan.
Ginaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom.

19 Bisan madamo ang mga kalisod sang matarong nga tawo ginaluwas siya sang Ginoo sa sining tanan.
20 Ginatipigan gid niya siya;
wala gid sing bisan isa ka tul-an nga mabali sa iya.
21 Ang malaot nga mga buhat sang malaot nga mga tawo amo mismo ang magapatay sa ila.[b]
Sila nga mga nagakontra sa mga matarong pagasilutan sang Dios.
22 Luwason sang Ginoo ang iya katawhan nga iya mga alagad.
Wala sing bisan isa nga nagadangop sa iya nga pagasilutan niya.

Footnotes

  1. 34:11 kamo nga mga gusto magtuon sa akon: sa literal, mga anak.
  2. 34:21 Ang malaot… sa ila: ukon, Ang mga malaot mapatay sa malain nga matabo sa ila.