Add parallel Print Page Options

Yechel yin̈ huneˈ kˈin̈ yet mohyilal

22  Yichipaxico Comam Jesús yalni tet ebnaj, yanico Comam huntekˈan yechel yin̈ cuybanile tuˈ, yalni Comam hacaˈ tiˈ:

―Haˈ anma awtebil yoc yul iskˈab Comam Dios, lahan hacaˈ yakˈle anma yin̈ huneˈ kˈin̈ yecˈtze huneˈ naj rey yet ismohyi iscˈahol. Hayet cˈulxa ye sunil, yanito naj ischejab yikˈati ebnaj awtebil yin̈ huneˈ mohyilal tuˈ. Yajaˈ machi hunu ebnaj isjetij. Lahwi tuˈ yanipaxto naj huntekˈanxa ischejab, yalni naj tet ebnaj hacaˈ tiˈ: “Halwe tet anma awtebil tuˈ tato watxˈebilxa itah. Manchejan potxˈlaxo haycˈon̈ inwacaxan, yeb hunmajanxa no nokˈ caw bakˈich, watxˈebilxa sunil. ‘Asiˈwe yin̈ kˈin̈ tuˈ,’ quexchi,” ẍi naj rey.

Yajaˈ ebnaj awtebil tuˈ, maẍticˈa cam iscˈul ebnaj istita. Huneˈ naj to ilno ismunil, hunxa naj xin to ilno istxon̈. Haxa huntekˈanxa ebnaj xin, oc ebnaj howal yin̈ ebnaj chejab tuˈ, ispotxˈlax ebnaj yu ebnaj. Hayet yaben naj rey huneˈ tuˈ caw tit ishowal naj. Ischejni naj issoldado ispotxˈno ebnaj potxˈwawom tuˈ, isn̈uslaxpaxilo iscon̈ob ebnaj. Lahwi tuˈ yalnipaxo naj rey tuˈ tet huntekˈanxa ebnaj ischejab: “Sunil tzet chiocnico yin̈ huneˈ kˈin̈ tiˈ watxˈebilxa sunil, yajaˈ ebnaj awtebil wuhan mach chisjeti ebnaj, yuxin mach istzano ebnaj yul yin̈ huneˈ kˈin̈ tiˈ. Wal tinan̈ asiˈwe yulaj calle cat hechejniti sunil mac chiilcha heyu yin̈ huneˈ kˈin̈ tiˈ,” ẍi naj. 10 Yet yaben ebnaj chejab huneˈ tuˈ, isto ebnaj yulaj calle, yiniti ebnaj sunil anma chiecˈ bey tuˈ. Ay anma cˈul isbeybal, ay anma txˈoj isbeybal. Caw xin nohilo teˈ n̈a yu anma yin̈ huneˈ kˈin̈ tuˈ.

11 Hayet yocto naj rey yilno anma cutxanxaco tuˈ, yilni naj huneˈ naj mach ayoco xil iskˈap yet mohyilal.

12 Yalni naj rey tet naj: “¿Tzet mayu hawocti bey tiˈ, machi xin xil hakˈap yet mohyilal aycoj?” ẍi naj. Yajaˈ xin maẍticˈa takˈwi naj. 13 Yalni naj rey tuˈ tet ebnaj ischejab: “Cˈalbawe yoj huneˈ naj tiˈ yeb iskˈab naj cat heyanilto naj xol kˈejholo, haˈ bey tuˈ xin chiokˈo naj yin̈, cat isn̈etxˈlaho yeh naj,” ẍi naj. 14 Wal xin chiwalan teyet, caw txˈiˈal mac awtebil yu Comam Dios yajaˈ haywan̈n̈e mac chissiqˈuilo Comam, ẍi Comam Jesús.

Chˈen tohlabal chiakˈlax tet naj yahaw Roma

15 Lahwi tuˈ ishecˈnilo isba ebnaj fariseo, islahtiˈn̈en isba ebnaj yin̈ tzet chu yakˈni aycˈayo ebnaj Comam yin̈ hunu tzotiˈ, cat yoc ebnaj akˈocˈule yin̈ Comam yalni. 16 Yuxin yato ebnaj haywan̈ ebnaj ayco yin̈ ispartido, yeb haywan̈ ebnaj ayco yin̈ ispartido naj Herodes iscˈatan̈ Comam, yun̈e yilwen ebnaj Comam. Yalni ebnaj tet Comam:

―Mam cuywawom, caw johtajan̈ tato hach tiˈ isyelaln̈eticˈa chawala, chacuynipaxo anma iswatxˈen hacaˈ choche iscˈul Comam Dios. Machi xin comono chawabeto yin̈ tzet chal anma, yuto lahan yelapno anma yul hasat. 17 Yuxin, ¿tzet chawute hawalni yin̈ huneˈ tiˈ: Chˈen tohlabal chiel jin̈ yu naj jahaw ay Roma, cˈulmi jakˈni chˈen mato machoj? ẍi ebnaj.

18 Yajaˈ wal Comam Jesús pet istxumnalo Comam tzet nabil yu ebnaj. Yuxin yal Comam:

―Hex cheyal heba cˈulal tiˈ, ¿tzet yin̈ xin chesay yin̈ tzet chu waycˈayan yul hekˈab? 19 Yewe hunu chˈen melyu cheyakˈ yin̈ hetohlabal tuˈ wilaˈan nan̈, ẍi Comam.

Yakˈni ebnaj huneˈ chˈen denario tet Comam. 20 Iskˈamben Comam tet ebnaj:

―¿Mac najil ayco yechel sat yeb isbi yin̈ chˈen? ẍi Comam.

21 Istakˈwi ebnaj:

―Yechel sat naj jahaw ay bey Roma, yeb xin isbi naj ayco yin̈ chˈen, ẍi ebnaj. Yalni Comam xin:

―Akˈwe tet naj yahaw Roma, baytet yet naj yehi, cat heyakˈni tet Comam Dios baytet yet Comam yehi, ẍi Comam.

22 Yet yaben ebnaj yalni Comam huneˈ tuˈ, caw cˈayilo iscˈul ebnaj, isbejnicano ebnaj Comam.

Iskˈambe ebnaj saduceo yin̈ yet chiitzitzbican̈ camom

23 Yin̈ticˈa huneˈ tzˈayic tuˈ, ay huntekˈan ebnaj saduceo bey ilno Comam Jesús. Ebnaj saduceo tuˈ mach chayto ebnaj yul yanma tato itzitzbican̈ anma camnaxa, yuxin iskˈambe ebnaj tet Comam:

24 ―Mam cuywawom, halbilcano yin̈ isley naj Moisés hacaˈ tiˈ: “Ta chicam yichamil hunu ix ix, machi xin yuninal naj yeb ix, yilal yikˈni ix yuẍta naj camna tuˈ, yun̈e ay yuninal naj yeb ix cat yoc yuninalo naj camna tuˈ,” ẍiayoj. 25 Yajaˈ yet hunel, coxoltiˈan̈ ay hujwan̈ ebnaj yuẍtan̈e isba. Naj babel mohyi yeb huneˈ ix yajaˈ cam naj, machi xin yuninal naj yeb yixal tuˈ, yuxin mohyi naj iscab yeb ix. 26 Yajaˈ campaxo naj, hacticˈapax tuˈ yu naj isyox, masanta apni yin̈ naj ishuj, sunil ebnaj ikˈlen ix. 27 Lahwi tuˈ iscampaxo ix. 28 Yuxin hayet chiitzitzbican̈ camom, ¿mac ebnaj hujwan̈ tuˈ chioc yichamilo ix yuto ishujwan̈il ebnaj mohyi yeb ix? ẍi ebnaj.

29 Istakˈwi Comam Jesús tet ebnaj saduceo tuˈ:

―Hex tiˈ, maẍtaj haˈ ye heyu, yuto mach heyohtajo tzet chal yul Yum Comam Dios, yeb mach heyohtajo yip Comam. 30 Wal xin hayet chiitzitzbican̈ anma camom matxa chimohyi, yuto lahanxa chielico hacaˈ ebnaj ángel ay satcan̈. 31 Yin̈ yet chiitzitzbican̈ anma camom tuˈ, ¿tom maẍto cheyil yul Yum Comam Dios bay chal hacaˈ tiˈ?: 32 “Hanintiˈan isDiosal naj Abraham, naj Isaac yeb naj Jacob,” ẍiayoj. Yuxin waxan̈ca cam ebnaj yajaˈ mach cam ebnaj yin̈ huneln̈e. Yuto mach isDiosalo camom ye Comam Dios to isDiosal anma itzitz, ẍi Comam.

33 Yet yaben anma huntekˈan cuybanile yal Comam tuˈ caw cˈayilo iscˈul.

Chejbanile caw ecˈbal yelapno yehi

34 Yet yaben ebnaj fariseo tato matxa yu istakˈwi ebnaj saduceo tet Comam Jesús, iscutxbanico isba ebnaj. 35 Xol ebnaj tuˈ xin ayco huneˈ naj cuywawom yin̈ ley, haˈ naj oc ilweno Comam, yalni naj:

36 ―Mam cuywawom, ¿baytet chejbanile caw ecˈbal yelapno xol chejbanile aycano yu naj Moisés? ẍi naj.

37 Istakˈwi Comam tet naj:

―Ochewe Comam Dios yin̈ sunil hecˈul, heyanma yeb henabal. 38 Haˈ xin huneˈ chejbanile tuˈ haˈ babel yeb ecˈbal yelapno xol huntekˈanxa. 39 Haˈ huneˈxa iscab xin, lahan hacaˈ huneˈ babel, chal hacaˈ tiˈ: “Xahan cheyil heyet anmahil hacaˈ hexahann̈en heba,” ẍiayoj. 40 Hayet chicoyijen cabeb chejbanile tiˈ, lan̈an coyijen huntekˈanxa cuybanile akˈbilcano yu naj Moisés, yeb tzet tzˈibn̈ebilcano yu ebnaj ischejab Comam Dios, ẍi Comam tet naj.

Comam Cristo Iscˈahol Comam Dios yehi

41 Hayet cutxantoco ebnaj fariseo tuˈ,

42 iskˈamben Comam Jesús tet ebnaj:

―¿Tzet cheyute hetxumni yin̈ naj Cristo? ¿Mac yin̈ chitit naj heyalni? ẍi Comam. Istakˈwi ebnaj:

―Yin̈ naj rey David chitit naj, ẍi ebnaj.

43 Yalnipaxo Comam:

―Yajaˈ naj David tuˈ, yal naj naj Cristo Yahawoj yet yakˈlax yalaˈ naj yu Comam Espíritu Santo yet yalni naj hacaˈ tiˈ:
44     Yal Comam Dios tet Wahawilan: “Ayan̈ tzˈon̈no yin̈ inwatxˈkˈaban masanto chiwacojan mac ayco ishowal tawin̈ yalan̈ hawoj,” ẍi Comam, ẍi naj David. 45 ¿Tzet yin̈ xin yal naj David tuˈ naj Cristo Yahawiloj tato yin̈ naj titna naj? ẍi Comam.

46 Machi hunu ebnaj yu istakˈwi yin̈ tzet yal Comam. Haˈticˈa yin̈ huneˈ tzˈayic tuˈ xin matxaticˈa hunu ebnaj hitzico iskˈamben hunu tzet ye tuˈ tet Comam.