A A A A A
Bible Book List

Rô-ma 7:1-6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tôi Con Chúa và Luật Pháp

Thưa anh chị em,[a] anh chị em không biết rằng (tôi muốn nói với những người đã hiểu biết Luật Pháp) luật pháp chỉ ràng buộc một người khi người ấy còn sống chăng?

Giống như một phụ nữ đã có chồng; hễ ngày nào chồng nàng còn sống, luật pháp ràng buộc người phụ nữ ấy với chồng nàng, nhưng nếu chồng nàng chết, nàng không còn bị luật pháp ràng buộc với chồng nàng nữa. Vì thế trong khi chồng nàng còn sống, nếu nàng ăn ở với người khác, nàng sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình; nhưng nếu chồng nàng qua đời, luật pháp cho nàng được tự do; nàng có quyền lấy chồng khác và không bị coi là kẻ ngoại tình.

Cũng thế, anh chị em của tôi ơi, anh chị em đã chết đối với Luật Pháp qua thân thể của Ðấng Christ rồi. Bây giờ anh chị em đã thuộc về một người khác, người đã được sống lại từ cõi chết, để chúng ta có thể có kết quả cho Ðức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống trong xác thịt, những dục vọng tội lỗi, qua Luật Pháp, đã hành động trong các chi thể chúng ta, đưa đến hậu quả là sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã được giải thoát khỏi Luật Pháp rồi, tức là đã chết đối với những gì giam giữ chúng ta bấy lâu nay, để chúng ta phục vụ Chúa theo cách mới của Ðức Thánh Linh, chứ không theo lối cũ của văn tự.

Footnotes:

  1. Rô-ma 7:1 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 6:1-11 Bản Dịch 2011 (BD2011)

ÐỜI MỚI CỦA NGƯỜI ÐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH

(6:1 - 8:39)

Chết Ðối Với Tội Lỗi, Sống Lại Với Ðấng Christ

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân sủng có thể gia tăng chăng? Chẳng hề như vậy! Làm thể nào chúng ta đã chết đối với tội lỗi còn có thể tiếp tục sống trong tội lỗi? Hay anh chị em không biết rằng khi tất cả chúng ta chịu báp-têm trong Ðức Chúa Jesus Christ, chúng ta đã chịu báp-têm vào sự chết của Ngài sao? Vậy qua phép báp-têm, chúng ta được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để như Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Ðức Chúa Cha được sống lại từ trong cõi chết thể nào, chúng ta cũng có thể sống một đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã hiệp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài thể nào, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài thể ấy. Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để bản ngã tội lỗi có thể bị tiêu diệt, và để từ đó trở đi chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa; vì ai đã chết thì đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Chúng ta biết rằng Ðấng Christ, sau khi đã từ cõi chết sống lại, sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không có quyền gì trên Ngài nữa. 10 Cái chết mà Ngài đã chết, Ngài chết đối với tội lỗi, chỉ một lần đủ cả; nhưng sự sống mà Ngài đang sống, Ngài sống cho Ðức Chúa Trời. 11 Vậy anh chị em cũng hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 6:14 Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Vì tội lỗi sẽ không có quyền gì trên anh chị em, bởi anh chị em không còn ở dưới Luật Pháp, nhưng đang ở dưới ân sủng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Giăng 15:1-5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Cây Nho Thật

15 “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để nó kết quả hơn. Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự nó kết quả nếu không dính vào cây nho, thì cũng vậy các ngươi không thể tự mình kết quả nếu không ở trong Ta.

Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả; vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 5:16-23 Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt. 17 Vì những dục vọng của xác thịt nghịch với Ðức Thánh Linh, và Ðức Thánh Linh nghịch với xác thịt. Hai bên nghịch nhau như thế, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. 18 Nhưng nếu anh chị em được Ðức Thánh Linh dẫn dắt thì anh chị em không ở dưới Luật Pháp. 19 Những việc của xác thịt thật là rõ ràng: gian dâm, ô uế, trụy lạc, 20 thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, 21 ganh tị, say sưa, ham ăn mê uống, và những điều tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em, như tôi đã nói trước đây, hễ ai làm những việc như thế sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 7:7-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Liên Hệ Giữa Luật Pháp và Tội Lỗi

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật Pháp là tội lỗi chăng?

Chẳng hề như vậy! Nếu không nhờ Luật Pháp, tôi không biết tội lỗi là gì; vì tôi không biết tham lam là gì, nếu Luật Pháp không nói,

“Ngươi chớ tham lam.”[a]

Nhưng tội lỗi đã thừa dịp, dùng điều răn để khơi dậy trong tôi mọi thứ ham muốn. Thật vậy không có Luật Pháp thì tội lỗi chết. Ðã có thời tôi sống và không biết gì đến Luật Pháp, nhưng từ khi điều răn đến, tội lỗi lại sống dậy, còn tôi thì chết, 10 và đáng lý điều răn phải dẫn tôi đến sự sống, thì nó lại đưa tôi đến sự chết! 11 Vì tội lỗi đã thừa dịp dùng điều răn để gạt tôi và dùng nó để giết tôi. 12 Như vậy Luật Pháp là thánh, và điều răn là thánh, đúng, và tốt.

13 Thế thì có phải điều tốt lại đem sự chết đến cho tôi chăng?

Chẳng hề như vậy! Nhưng ấy là vì tội lỗi đã dùng điều tốt để đem sự chết đến cho tôi, hầu bản chất của tội lỗi được bộc lộ, và qua điều răn, bản chất cực kỳ xấu xa của tội lỗi đã được bộc lộ rõ ràng.

Footnotes:

  1. Rô-ma 7:7 Xuất 20:17; Phục 5:21
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 7:14-20 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Trận Chiến Nội Tâm

14 Chúng ta biết rằng Luật Pháp là thuộc linh, còn tôi là xác thịt đã bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. 15 Nên tôi không hiểu việc tôi làm, vì điều tôi muốn, tôi không làm; còn điều tôi ghét, tôi lại làm. 16 Nếu tôi làm điều mình không muốn, tôi mặc nhiên nhìn nhận rằng Luật Pháp là tốt. 17 Nhưng đúng ra không phải chính tôi làm điều đó, bèn là tội lỗi ở trong tôi. 18 Tôi biết điều thiện không ở trong tôi, tức trong xác thịt tôi, bởi lẽ tôi muốn làm điều thiện nhưng không làm được. 19 Tôi không làm điều thiện mình muốn nhưng lại làm điều ác mình không muốn. 20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì tôi không còn là người làm điều ấy, nhưng là tội lỗi ở trong tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Rô-ma 7:21-25 Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Bởi đó tôi khám phá ra luật nầy: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác cũng có mặt ngay lúc đó. 22 Trong thâm tâm tôi, tôi rất thích Luật Pháp của Ðức Chúa Trời, 23 nhưng tôi thấy có một luật khác trong các chi thể của tôi đang chiến đấu chống lại luật của tâm trí tôi, và bắt tôi phải chịu khuất phục dưới luật của tội lỗi, là luật đang ở trong các chi thể tôi.

24 Khốn thay cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể sẽ chết nầy?

25 Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta!

Thế thì về mặt tâm trí tôi phục vụ luật của Ðức Chúa Trời, còn về mặt xác thịt tôi bị làm nô lệ cho luật của tội lỗi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes