Add parallel Print Page Options

Bảo Vệ Tự Do Thuộc Linh

Ðấng Christ đã giải thoát chúng ta để được tự do. Vậy hãy đứng vững, và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa.

Xin anh chị em hãy chú ý. Tôi, Phao-lô, nói với anh chị em rằng nếu anh em phải được cắt bì thì Ðấng Christ chẳng ích lợi gì cho anh chị em cả. Tôi xin xác chứng lại với mọi người đã được cắt bì rằng người nào chịu cắt bì thì bị buộc phải tuân giữ toàn bộ Luật Pháp. Anh chị em nào muốn được xưng công chính bởi Luật Pháp thì đã đoạn tuyệt với Ðấng Christ, anh chị em đã đánh mất ân sủng. Vì nhờ Ðức Thánh Linh và bằng đức tin, chúng ta nôn nóng chờ đợi hy vọng của sự công chính. Vì trong Ðức Chúa Jesus Christ, được cắt bì hay không được cắt bì chẳng có giá trị gì, nhưng điều có giá trị là đức tin được tỏ ra qua hành động yêu thương.

Anh chị em đang chạy ngon trớn, thế mà ai đã ngăn trở anh chị em trong nỗ lực vâng theo chân lý vậy? Sự xúi giục đó dĩ nhiên không đến từ Ðấng kêu gọi anh chị em. Một ít men làm dậy cả đống bột. 10 Trong Chúa, tôi tin tưởng ở anh chị em rằng anh chị em không có ý gì khác, nhưng kẻ gây rối cho anh chị em sẽ mang lấy án phạt, bất kể kẻ ấy là ai.

11 Thưa anh chị em, về phần tôi, nếu tôi giảng rằng sau khi tin Chúa người tin cần phải được cắt bì nữa thì tại sao tôi còn bị bắt bớ? Nếu vậy thì chướng ngại của thập tự giá đã được dẹp bỏ rồi. 12 Tôi ước gì những kẻ cứ gây rối cho anh chị em hãy tự cắt cho chính mình đi!

Ðức Thánh Linh và Xác Thịt

13 Thưa anh chị em, anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do, xin anh chị em đừng lợi dụng sự tự do đó để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy tình thương mà phục vụ như thể làm nô lệ lẫn nhau, 14 vì toàn bộ Luật Pháp được tóm lại trong một câu này,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình”Lê 19:18

15 Nhưng nếu anh chị em cứ cắn xé và ăn nuốt lẫn nhau, hãy coi chừng, kẻo anh chị em sẽ tiêu diệt nhau.

16 Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt. 17 Vì những dục vọng của xác thịt nghịch với Ðức Thánh Linh, và Ðức Thánh Linh nghịch với xác thịt. Hai bên nghịch nhau như thế, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. 18 Nhưng nếu anh chị em được Ðức Thánh Linh dẫn dắt thì anh chị em không ở dưới Luật Pháp. 19 Những việc của xác thịt thật là rõ ràng: gian dâm, ô uế, trụy lạc, 20 thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, 21 ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt, và những điều tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em, như tôi đã nói trước đây, hễ ai làm những việc như thế sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 24 Những người thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh vào thập tự giá xác thịt với những tham muốn và dục vọng của mình rồi. 25 Nếu chúng ta sống nhờ Ðức Thánh Linh, chúng ta hãy bước đi theo Ðức Thánh Linh. 26 Xin chúng ta đừng tìm kiếm hư vinh mà khiêu khích nhau và ganh tị nhau.