Add parallel Print Page Options

Mântuirea este aproape

10 Fraţilor, dorinţa inimii mele, şi rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliţi este să fie mântuiţi. Le mărturisesc că(A) ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu(B), au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi(C) şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos(D) este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul(E) care împlineşte neprihănirea, pe care o dă Legea, va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea, pe care o dă credinţa: „Să(F) nu zici în inima ta: ‘Cine se va sui în cer?’ (Să pogoare adică pe Hristos din cer.) sau: ‘Cine se va pogorî în Adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)” Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape(G) de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă(H) mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11 după cum zice Scriptura: „Oricine(I) crede în el nu va fi dat de ruşine”. 12 În adevăr, nu(J) este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi(K) Domn, care(L) este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13 Fiindcă(M) oricine va chema Numele(N) Domnului va fi mântuit.

Lucrul acesta a fost vestit

14 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: „Cât(O) de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” 16 Dar nu(P) toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne(Q), cine a crezut propovăduirea noastră?” 17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. 18 Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin(R) tot pământul şi(S) cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”. 19 Dar întreb iarăşi: „N-a ştiut Israel lucrul acesta?” Ba da, căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă(T) voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam(U) fără pricepere”. 20 Şi Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost(V) găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine”. 21 Pe când, despre Israel zice: „Toată(W) ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă”.

Orbirea lui Israel

11 Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi(X) eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a(Y) cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: „Doamne(Z), pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur şi caută să-mi ia viaţa?” Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am(AA) păstrat şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.” Tot aşa(AB), şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har. Şi dacă(AC) este prin har, atunci nu mai este prin fapte, altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har, altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. Deci, ce urmează? Că Israel(AD) n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi, după cum este scris: „Dumnezeu(AE) le-a dat un duh de adormire, ochi(AF) ca să nu vadă şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi”. Şi David zice: „Masa lor să(AG) li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire. 10 (AH) li se întunece ochii ca să nu vadă şi spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”

Înştiinţarea neamurilor

11 Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă? Nicidecum! Ci, prin(AI) alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; 12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? 13 V-o spun vouă, neamurilor, întrucât sunt(AJ) apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea, 14 şi caut, ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să(AK) mântuiesc pe unii din ei. 15 Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? 16 Iar dacă cele dintâi roade(AL) sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. 17 Iar dacă unele(AM) din ramuri au fost tăiate şi dacă tu(AN), care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, 18 nu(AO) te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. 19 Dar vei zice: ‘Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu’. 20 Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: Nu(AP) te îngâmfa dar, ci teme-te(AQ)! 21 Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. 22 Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă(AR) nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi(AS) tu. 23 Şi chiar ei, dacă(AT) nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. 24 Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti în măslinul lor?

Tot Israelul va fi mântuit

25 Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi(AU), nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire(AV) care va ţinea până(AW) va intra numărul deplin al neamurilor. 26 Şi atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: ‘Izbăvitorul va veni(AX) din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. 27 Acesta(AY) va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.’ 28 În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru, dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi(AZ) din pricina părinţilor lor. 29 Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută(BA). 30 După cum voi odinioară(BB) n-aţi ascultat de Dumnezeu şi după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, 31 tot aşa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare. 32 Fiindcă Dumnezeu(BC) a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. 33 O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât(BD) de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese(BE) sunt căile Lui! 34 Şi în adevăr(BF), cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine(BG) a fost sfetnicul Lui? 35 Cine(BH) I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” 36 Din El(BI), prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui(BJ) să fie slava în veci! Amin.

Predarea în slujba lui Dumnezeu

12 Vă îndemn(BK) dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să(BL) aduceţi(BM) trupurile voastre ca o jertfă(BN) vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. (BO) nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi(BP) prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi(BQ) bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Prin harul(BR) care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să(BS) nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia(BT). Căci, după cum(BU) într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi(BV), care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem(BW) felurite daruri după(BX) harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei(BY) să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine(BZ) învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. Cine(CA) îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine(CB) dă să dea cu inimă largă. Cine(CC) cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu(CD) bucurie.

Dragostea să se arate în toate

Dragostea(CE) să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază(CF) de rău şi lipiţi-vă tare de bine. 10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu(CG) o dragoste frăţească. În cinste(CH), fiecare să dea întâietate altuia. 11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12 Bucuraţi-vă(CI) în nădejde. Fiţi răbdători(CJ) în necaz. Stăruiţi(CK) în rugăciune. 13 Ajutaţi(CL) pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori(CM) de oaspeţi. 14 Binecuvântaţi(CN) pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi. 15 Bucuraţi-vă(CO) cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 16 Aveţi(CP) aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi(CQ) după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu(CR) vă socotiţi singuri înţelepţi.

Răzbunarea este a Domnului

17 Nu(CS) întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi(CT) ce este bine înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi(CU) în pace cu toţi oamenii. 19 Preaiubiţilor, nu(CV) vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea(CW) este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20 Dimpotrivă(CX), „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.