Add parallel Print Page Options

Ang Paghukas sang Ikapito nga Selyo

Sang paghukas sang Karnero sang ikapito nga selyo naglinong ang langit sa sulod sang mga tunga sa oras. Nakita ko dayon ang pito ka anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Kag ang kada isa sa ila ginhatagan sang trumpeta.

May isa pa gid ka anghel nga nagpalapit sa halaran. May ginauyatan siya nga bulawan nga suludlan sang insenso. Ginhatagan siya sing madamo nga insenso agod iupod sa mga pangamuyo sang tanan nga tumuluo kag ihalad sa halaran nga bulawan nga ara sa atubangan sang trono. Gani nagtub-ok paibabaw ang aso sang ginsunog nga insenso kaupod sang mga pangamuyo sang mga katawhan sang Dios halin sa mga kamot sang anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Pagkatapos ginkuha sang anghel ang suludlan sang insenso kag ginpuno niya ini sing kalayo halin sa halaran kag ginhaboy niya dayon sa duta. Sa gilayon, nagpangilat, nagdaguob, naggahod kag naglinog.

Ang mga Trumpeta

Karon, ang pito ka anghel nga may pito ka trumpeta nagpreparar na sa pagpatunog sang ila mga trumpeta. Ang premiro nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta. Nag-ulan dayon sing yelo kag kalayo nga may lakot nga dugo. Kag nasunog ang ikatlo nga parte sang duta, ang ikatlo nga parte sang kahoy, kag ang tanan nga hilamon.

Dayon ang ikaduha nga anghel nagpatunog man sang iya trumpeta, kag may nahulog sa dagat nga daw isa ka dako nga bukid nga nagadabadaba. Kag ang ikatlo nga parte sang dagat nangin dugo, ang ikatlo nga parte sang tanan nga sa dagat nagkalamatay, kag ang ikatlo nga parte sang tanan nga barko nagkalaguba.

10 Ang ikatatlo naman nga anghel ang nagpatunog sang iya trumpeta, kag may dako nga bituon nga nagadabdab nga daw sa suga nga nahulog halin sa langit kag nagtupa sa ikatlo nga parte sang mga suba kag mga tuburan. 11 Ang ngalan sang ato nga bituon “Pait.” Gani ang ikatlo nga parte sang mga tubig nagpait, kag madamo nga mga tawo ang nagkalamatay sang pag-inom nila sini.

12 Dayon ang ikaapat nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta, kag ang natabo, naigo ang ikatlo nga parte sang adlaw, ang ikatlo nga parte sang bulan, kag ang ikatlo nga parte sang mga bituon, kag nadula ang ikatlo nga parte sang ila kasanag. Gani nagdulom sa ikatlo nga parte sang adlaw kag sa ikatlo nga parte sang gab-i.[a]

13 Pagkatapos sadto may nakita ako nga agila nga nagalupad sa kahanginan. Nabatian ko nga nagasinggit ini sing mabaskog, “Kaluluoy! Kaluluoy gid ang mga nagaestar sa kalibutan kon magpatunog pa gid ang tatlo ka anghel sang ila mga trumpeta.”

Footnotes

  1. 8:12 Gani nagdulom… gab-i: ukon, Gani nadula ang ikatlo nga parte sang kasanag kon adlaw kag kon gab-i.