A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 11 Hungarian New Translation (NT-HU)

Az igazság áldást ad, a bűn átkot

11 A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli.

Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt.

A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk.

Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól.

A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt.

A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.

Ha meghal a bűnös ember, odalesz a reménysége, és odalesz az erősökhöz fűzött várakozása is.

Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut.

Megrontja szájával embertársát az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek.

10 Vigad a város az igazak javán, és ujjong a bűnösök pusztulásán.

11 A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti.

12 Kigúnyolja embertársát az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat.

13 A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.

14 Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.

15 Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótállást.

16 A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik. Az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak.

17 Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt.

18 A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet.

19 Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra.

20 Utálja az Úr az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen.

21 Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz! De az igazak utódai megmenekülnek.

22 Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése.

23 Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek.

24 Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.

25 Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

26 Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja.

27 Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza.

28 Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb.

29 Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond.

30 Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg.

31 Bizony, az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember!

Hungarian New Translation (NT-HU)

Copyright © 1975, 1990 Hungarian Bible Society

Példabeszédek 11 Hungarian Károli (KAR)

11  Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki.

Kevélység jõ: gyalázat jõ; az alázatosoknál pedig bölcseség van.

Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja.

Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból.

A tökéletesnek igazsága igazgatja az õ útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen.

Az igazaknak igazságok megszabadítja õket; de az õ kivánságokban fogatnak meg a hitetlenek.

Mikor meghal az istentelen ember, elvész az õ reménysége; a bûnösök várakozása is elvész.

Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen õ helyette beesik abba.

Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.

10 Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van.

11 Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol.

12 Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat.

13 A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hûséges lelkû elfedezi a dolgot.

14 A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.

15 Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyûlöli a kezességet, bátorságos lesz.

16 A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot.

17 Õ magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat.

18 Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzõnek pedig jutalma valóságos.

19 A ki õszinte az igazságban, az életére -, a ki pedig a gonoszt követi, az vesztére [míveli azt].

20 Útálatosok az Úrnál az álnok szívûek; kedvesek pedig õ nála, a kik az õ útjokban tökéletesek.

21 Kézadással [erõsítem,] hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul.

22 [Mint] a disznó orrában az aranyperecz, [olyan] a szép asszony, a kinek nincs okossága.

23 Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag.

24 Van olyan, a ki bõven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szûkölködik.

25 A mással jóltevõ ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.

26 A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, a ki eladja, áldás [van].

27 A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, õ magára jõ az.

28 A ki bízik az õ gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak.

29 A ki megháborítja az õ házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjûnek.

30 Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs.

31 Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bûnös!

32 A ki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyûlöli a fenyítéket, oktalan az.

Viewing of
Cross references
Footnotes