Add parallel Print Page Options

Ang mga Babayi nga Nakabaton sang Duta

36 Karon, ang mga pangulo sang pamilya ni Gilead nga anak ni Makir kag apo ni Manase, nga anak ni Jose, nagkadto kay Moises kag sa mga pangulo sang Israel, kag nagsiling, “Sir, sang nagmando sa imo ang Ginoo sa pagpartida sang duta bilang palanublion sang mga Israelinhon paagi sa paggabot-gabot, nagmando man siya nga ihatag ang bahin sang amon utod nga si Zelofehad sa iya mga anak nga babayi. Pero halimbawa magpamana sila sa iban nga mga tribo, kag tungod sini ang ila duta makadto na sa tribo sang ila mapamana. Ti, ang duta nga bahin sang amon tribo, makadto na sa iban. Pag-abot sang Tuig sang Pag-uli kag Paghilway, ang ila duta magakadto sa tribo nga sa diin sila nakapamana, kag madula na ini sa tribo sang amon mga katigulangan.”

Gani suno sa sugo sang Ginoo, nagsiling si Moises sa mga Israelinhon, “Husto ang ginasiling sang tribo sang mga kaliwat ni Jose. Gani amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa mga anak nga babayi ni Zelofehad: Makapamana sila sa ila magustuhan basta sa ila lang tribo. Ang duta nga napanubli sang kada tribo indi puwede nga magkadto sa iban nga mga tribo, kay kinahanglan nga magpabilin sa kada tribo ang duta nga ila napanubli sa ila katigulangan. Ang tanan nga babayi nga nakapanubli sang duta sa ila nga tribo kinahanglan nga magpamana sa ila lang tribo, agod matipigan sang kada Israelinhon ang duta nga ginpanubli niya sa iya katigulangan. Ang duta nga napanubli sang kada tribo indi puwede nga magkadto sa iban nga mga tribo, kay kinahanglan nga magpabilin sa kada tribo ang duta nga ila napanubli.”

10 Gani gintuman sang mga anak nga babayi ni Zelofehad ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Moises. 11 Ang mga anak nga babayi ni Zelofehad amo sila ni Mala, Tirza, Hogla, Milca kag Noa. Kag ang ila napamana amo ang ila mga pakaisa sa bahin sang ila amay, 12 nga mga kaliwat ni Manase nga anak ni Jose. Gani ang duta nga ila napanubli nagpabilin sa panimalay kag tribo sang ila amay.

13 Amo ato ang mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag sang Ginoo sa mga Israelinhon paagi kay Moises samtang didto sila sa kapatagan sang Moab sa higad sang Jordan, malapit sa Jerico.

Inheritance of Zelophehad’s Daughters(A)

36 The family heads of the clan of Gilead(B) son of Makir,(C) the son of Manasseh, who were from the clans of the descendants of Joseph,(D) came and spoke before Moses and the leaders,(E) the heads of the Israelite families. They said, “When the Lord commanded my lord to give the land as an inheritance to the Israelites by lot,(F) he ordered you to give the inheritance of our brother Zelophehad(G) to his daughters. Now suppose they marry men from other Israelite tribes; then their inheritance will be taken from our ancestral inheritance and added to that of the tribe they marry into. And so part of the inheritance allotted to us will be taken away. When the Year of Jubilee(H) for the Israelites comes, their inheritance will be added to that of the tribe into which they marry, and their property will be taken from the tribal inheritance of our ancestors.”

Then at the Lord’s command Moses gave this order to the Israelites: “What the tribe of the descendants of Joseph is saying is right. This is what the Lord commands for Zelophehad’s daughters: They may marry anyone they please as long as they marry within their father’s tribal clan. No inheritance(I) in Israel is to pass from one tribe to another, for every Israelite shall keep the tribal inheritance of their ancestors. Every daughter who inherits land in any Israelite tribe must marry someone in her father’s tribal clan,(J) so that every Israelite will possess the inheritance of their ancestors. No inheritance may pass from one tribe to another, for each Israelite tribe is to keep the land it inherits.”

10 So Zelophehad’s daughters did as the Lord commanded Moses. 11 Zelophehad’s daughters—Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milkah and Noah(K)—married their cousins on their father’s side. 12 They married within the clans of the descendants of Manasseh son of Joseph, and their inheritance remained in their father’s tribe and clan.(L)

13 These are the commands and regulations the Lord gave through Moses(M) to the Israelites on the plains of Moab by the Jordan across from Jericho.(N)