Add parallel Print Page Options

Ang mga Dulunan sang Canaan

34 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon magsulod na sila sa Canaan, amo ini ang dulunan sang duta nga ila palanublion:

“Ang dulunan sa bagatnan amo ang kamingawan sang Zin, sa dulunan sang Edom. Magasugod ini sa bagatnan nga bahin sang Patay nga Dagat.[a] Dayon magaliko ini pabagatnan pakadto sa Taklaran sang Akrabim, hasta sa kamingawan sang Zin, kag magapadayon sa bagatnan sang Kadesh Barnea. Dayon magaderetso ini sa Hazar Adar hasta sa Azmon, kag magaliko pakadto sa ililigan sang tubig sang Egipto, kag magatapos sa Dagat sang Mediteraneo.

“Ang dulunan sa nakatundan amo ang Dagat sang Mediteraneo.

“Ang dulunan sa aminhan magahalin sa Mediteraneo pakadto sa Bukid sang Hor, kag halin sa Bukid sang Hor pakadto sa Lebo Hamat. Magapadayon ini sa Zedad hasta sa Zifron kag magatapos sa Hazar Enan.

10 “Ang dulunan sa sidlangan magahalin sa Hazar Enan pakadto sa Shefam. 11 Dayon magadulhog ini pakadto sa Ribla, sa sidlangan dampi sang Ain, kag magapadayon ini sa mga bulobukid sa sidlangan sang Dagat sang Galilea.[b] 12 Dayon magapadulhog ini sa Jordan kag magatapos sa Patay nga Dagat.

“Amo ini ang inyo duta, kag ang iya mga dulunan sa palibot.”

13 Dayon nagsiling si Moises sa mga Israelinhon, “Partidahon ninyo ini nga duta bilang palanublion ninyo paagi sa paggabot-gabot. Nagsiling ang Ginoo nga ihatag ini sa siyam kag tunga nga tribo, 14-15 kay ang tribo ni Reuben, ni Gad, kag ang katunga sang tribo ni Manase nakabaton na sang ila palanublion sa sidlangan dampi sang Jordan malapit sa Jerico.”

16 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 17 “Si Eleazar nga pari kag si Josue nga anak ni Nun amo ang magapartida sang duta para sa mga tawo. 18 Kag magpili ka sang isa ka pangulo sa kada tribo sa pagbulig sa ila sa pagpartida sang duta.” 19-28 Amo ini ang mga ngalan sang mga ginpili:

Tribo Pangulo
JudaCaleb nga anak ni Jefune
SimeonShemuel nga anak ni Amihud
BenjaminElidad nga anak ni Kislon
DanBuki nga anak ni Jogli
Manase nga anak ni JoseHaniel nga anak ni Efod
Efraim nga anak ni JoseKemuel nga anak ni Shiftan
ZebulunElizafan nga anak ni Parnac
IsacarPaltiel nga anak ni Azan
AsherAhihud nga anak ni Shelomi
NaftaliPedahel nga anak ni Amihud

29 Sila ang mga ginpili sang Ginoo sa pagbulig partida sang duta sang Canaan bilang palanublion sang mga Israelinhon.

Footnotes

  1. 34:3 Patay nga Dagat: sa Hebreo, maasin gid nga dagat. Amo man sa bersikulo 12.
  2. 34:11 Galilea: sa Hebreo, Kineret.