Add parallel Print Page Options

Ang mga Lugar nga Ginpang-agyan sang mga Israelinhon halin sa Egipto Pakadto sa Moab

33 Amo ini ang mga lugar nga ginpang-agyan sang mga Israelinhon sang naghalin ang ila mga tribo sa Egipto, sa idalom sang pagpanguna ni Moises kag ni Aaron. Suno sa sugo sang Ginoo, ginlista ni Moises ang ila ginpang-agyan nga mga lugar halin sa ila ginhalinan. Naghalin sila sa Rameses sang ika-15 nga adlaw sang nahauna nga bulan pagkatapos sang hitabo nga amo ang ginsuguran sang Piesta sang Paglabay sang Anghel. Naghalin sila nga may kaisog samtang nagatan-aw ang mga Egiptohanon nga nagalubong sang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki nga ginpamatay sang Ginoo tungod sa iya paghukom sa ila mga dios-dios.

Halin sa Rameses, nagkampo sila sa Sucot.

Halin sa Sucot, nagkampo sila sa Etam, sa higad sang kamingawan.

Halin sa Etam, nagbalik sila pakadto sa Pi Hahirot nga ara sa sidlangan sang Baal Zefon, kag nagkampo sila malapit sa Migdol.

Halin sa Pi Hahirot, nagtabok sila sa dagat kag nagpakadto sa kamingawan. Naglakat sila sa sulod sang tatlo ka adlaw sa kamingawan sang Etam, kag nagkampo sila sa Mara. Halin sa Mara, nagkampo sila sa Elim, nga sa diin may dose ka tuburan kag 70 ka kahoy nga palma.

10 Halin sa Elim, nagkampo sila sa higad sang Mapula nga Dagat. 11 Halin sa Mapula nga Dagat, nagkampo sila sa kamingawan sang Sin.

12 Halin sa kamingawan sang Sin, nagkampo sila sa Dofka.

13 Halin sa Dofka, nagkampo sila sa Alush.

14 Halin sa Alush, nagkampo sila sa Refidim, nga sa diin wala sing tubig nga mainom ang mga tawo.

15 Halin sa Refidim, nagkampo sila sa kamingawan sang Sinai.

16-36 Amo pa gid ini ang mga lugar nga ila ginkampuhan sang nagpanglakaton sila halin sa kamingawan sang Sinai pakadto sa Kadesh sa kamingawan sang Zin: Kibrot Hataava, Hazerot, Ritma, Rimon Perez, Libna, Risa, Kehelata, Bukid sang Shefer, Harada, Makhelot, Tahat, Tera, Mitca, Hashmona, Moserot, Bene Jaakan, Hor Hagidgad, Jotbata, Abrona, Ezion Geber, kag hasta nga nakaabot sila sa Kadesh sa kamingawan sang Zin.

37 Halin sa Kadesh, nagkampo sila sa Bukid sang Hor, sa dulunan sang duta sang Edom. 38-39 Sa mando sang Ginoo nagsaka si Aaron nga pari sa Bukid sang Hor, kag didto siya napatay sa edad nga 123 ka tuig. Natabo ato sang nahauna nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-40 nga tuig halin sang paghalin sang mga Israelinhon sa Egipto.

40 Sadto nga tion, ang Canaanhon nga hari sang Arad, nga nagaestar sa Negev nga sakop sang Canaan, nakabalita nga nagapadulong ang katawhan sang Israel.[a]

41-48 Halin sa Bukid sang Hor, nagpadayon ang mga Israelinhon sa ila pagpanglakaton. Amo ini ang mga lugar nga ila ginkampuhan: Zalmona, Punon, Obot, Iye Abarim, nga ara sa dulunan sang Moab, Dibon Gad, Almon Diblataim, sa mga bukid sang Abarim nga malapit sa Nebo, kag hasta nga nakaabot sila sa kapatagan sang Moab sa higad sang Jordan malapit sa Jerico. 49 Nagkampo sila didto sa higad sang Jordan halin sa Bet Jeshimot hasta sa Abel Shitim, nga sakop gihapon sang kapatagan sang Moab. 50 Kag samtang nagakampo sila didto sa kapatagan sang Moab, sa higad sang Jordan malapit sa Jerico, nagsiling ang Ginoo kay Moises, 51 “Silinga ang mga Israelinhon nga kon magtabok sila sa Suba sang Jordan pakadto sa Canaan, 52 palayason nila ang tanan nga pumuluyo didto kag panggub-on ang tanan nila nga mga dios-dios nga hinimo halin sa mga bato kag metal, kag ang tanan nila nga simbahan sa mataas nga mga lugar. 53 Panag-iyahan ninyo ang amo nga duta kag didto kamo mag-estar, kay ginahatag ko ini sa inyo. 54 Partidahon ninyo ang duta paagi sa paggabot-gabot, suno sa kadamuon sang kada tribo. Ang tribo nga madamo partihi sing dako, kag ang tribo nga diutay partihi sing gamay. Ang bisan ano nga ila magabutan amo na gid ina ang ila bahin. Sa sini nga paagi mapartida ang duta suno sa kada tribo.

55 “Pero kon indi gani ninyo pagpalayason ang mga pumuluyo didto, ang mga mabilin sa ila mangin sablag sa inyo nga pareho sa puling sa inyo mga mata kag mga tunok sa inyo mga kilid. Magahatag sila sang kagamo sa inyo pag-estar didto. 56 Kag himuon ko sa inyo ang silot nga himuon ko sa ila.”

Footnotes

  1. 33:40 Tan-awa ang 21:1-3.