Add parallel Print Page Options

Ang Reklamo ni Miriam kag ni Aaron

12 Karon, ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moises tungod kay nagpangasawa siya sang taga-Etiopia.[a] Nagsiling sila, “Paagi lang bala kay Moises nagapakighambal ang Ginoo? Nagapakighambal man siya paagi sa amon.” Pero nabatian ini sang Ginoo.

(Si Moises mapainubuson gid labaw sa tanan nga tawo sa kalibutan.)

Gani naghambal gilayon ang Ginoo kay Moises, Aaron, kag Miriam, “Guwa kamo nga tatlo kag magkadto sa Tolda nga Ginapakigkitaan.” Gani nagguwa sila nga tatlo kag nagkadto sa Tolda. Dayon nagkunsad ang Ginoo paagi sa panganod nga daw haligi kag nagtindog sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag gintawag si Aaron kag si Miriam. Pagpalapit sang duha, nagsiling ang Ginoo, “Pamati kamo! Kon may propeta ako nga ara sa inyo, nagapakighambal ako sa iya paagi sa palanan-awon kag damgo. Pero indi pareho sina kon magpakighambal ako sa akon alagad nga si Moises, nga masaligan nga pangulo sang akon katawhan. Kon magpakighambal ako sa iya, daw pareho lang nga nagaatubangay kami kay ang akon ginahambal sa iya maathag gid kaayo. Daw pareho lang nga makita niya ako. Gani ngaa wala gid kamo nahadlok maghambal sing malain kontra sa akon alagad nga si Moises?”

Naakig gid ang Ginoo sa ila, kag naghalin siya. 10 Sang naghalin na ang panganod sa ibabaw sang Tolda, gintubuan dayon si Miriam sang delikado nga balatian sa panit,[b] kag nagputi gid ang iya panit. Pagkakita ni Aaron sa iya, 11 nagsiling si Aaron kay Moises, “Nagapangabay ako sa imo nga indi kami pagsiluti tungod sa binuang nga sala nga amon nahimo. 12 Indi pag-itugot nga mangin pareho si Miriam sa isa ka bata nga natawo nga patay, nga ang katunga sang iya lawas naupod na.”

13 Gani nagpakitluoy si Moises sa Ginoo, “O Dios ko, nagapangabay ako sa imo nga ayuhon mo si Miriam.” 14 Nagsabat ang Ginoo kay Moises, “Indi bala nga kon duplaan siya sang iya amay sa guya bilang pagpakalain sa iya antuson niya ang kahuy-anan sa sulod sang pito ka adlaw? Gani paguwaa siya sa kampo sa sulod sang pito ka adlaw; pagkatapos sang pito ka adlaw, puwede na siya makabalik.”

15 Gani ginpaguwa si Miriam sa kampo sa sulod sang pito ka adlaw. Ang mga tawo wala nagpadayon sa pagpanglakaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. 16 Pagkatapos sadto, naghalin sila sa Hazerot kag nagkampo sa kamingawan sang Paran.

Footnotes

  1. 12:1 taga-Etiopia: sa Hebreo, taga-Cush.
  2. 12:10 delikado nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa 5:2.

Miriam and Aaron Oppose Moses

12 Miriam(A) and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife,(B) for he had married a Cushite. “Has the Lord spoken only through Moses?” they asked. “Hasn’t he also spoken through us?”(C) And the Lord heard this.(D)

(Now Moses was a very humble man,(E) more humble than anyone else on the face of the earth.)

At once the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, “Come out to the tent of meeting, all three of you.” So the three of them went out. Then the Lord came down in a pillar of cloud;(F) he stood at the entrance to the tent and summoned Aaron and Miriam. When the two of them stepped forward, he said, “Listen to my words:

“When there is a prophet among you,
    I, the Lord, reveal(G) myself to them in visions,(H)
    I speak to them in dreams.(I)
But this is not true of my servant Moses;(J)
    he is faithful in all my house.(K)
With him I speak face to face,
    clearly and not in riddles;(L)
    he sees the form of the Lord.(M)
Why then were you not afraid
    to speak against my servant Moses?”(N)

The anger of the Lord burned against them,(O) and he left them.(P)

10 When the cloud lifted from above the tent,(Q) Miriam’s skin was leprous[a]—it became as white as snow.(R) Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease,(S) 11 and he said to Moses, “Please, my lord, I ask you not to hold against us the sin we have so foolishly committed.(T) 12 Do not let her be like a stillborn infant coming from its mother’s womb with its flesh half eaten away.”

13 So Moses cried out to the Lord, “Please, God, heal her!(U)

14 The Lord replied to Moses, “If her father had spit in her face,(V) would she not have been in disgrace for seven days? Confine her outside the camp(W) for seven days; after that she can be brought back.” 15 So Miriam was confined outside the camp(X) for seven days,(Y) and the people did not move on till she was brought back.

16 After that, the people left Hazeroth(Z) and encamped in the Desert of Paran.(AA)

Footnotes

  1. Numbers 12:10 The Hebrew for leprous was used for various diseases affecting the skin.