Add parallel Print Page Options

Nagbutang sang mga Opisyal sa Jerusalem

Sang nahuman na ang pader sang siyudad, kag napangtakod na ang mga sira sini, ginbutang sa ila katungdanan ang mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, ang mga manugkanta sa templo, kag ang mga Levita. Ginhatag ko ang responsibilidad sa pagdumala sa Jerusalem sa akon utod nga si Hanani kaupod kay Hanania nga kumander sang mga guwardya sa mabakod nga kuta. Ginpili ko si Hanania kay masaligan siya kag nagatahod sa Dios labaw sa kalabanan. Nagsiling ako sa ila, “Indi ninyo pagpabay-an nga bukas ang mga puwertahan sang siyudad kon udtong-adlaw,[a] bisan may mga guwardya pa nga nagabantay. Dapat siradhan gid ini kag kandaduhan. Magbutang man kamo sang mga guwardya halin sa mga pumuluyo sang Jerusalem. Ang iban sa ila ibutang sa pader sang siyudad nga malapit sa ila mga balay, kag ang iban naman ibutang sa iban pa nga parte sang pader.”

Ang Lista sang mga Nagbalik Halin sa Pagkabihag(A)

Sadto nga tion, malapad ang siyudad sang Jerusalem pero diutay lang ang mga pumuluyo sini kag diutay man ang mga balay. Gani ginbutang sang akon Dios sa akon hunahuna nga tipunon ang mga pangulo, mga opisyal, kag ang iban pa nga mga pumuluyo agod isensos sila suno sa kada pamilya. Nakita ko ang lista sang mga pamilya nga una nga nagbalik halin sa pagkabihag. Amo ini ang nakasulat didto:

Ang masunod amo ang mga Israelinhon sa probinsya sang Juda nga ginbihag sadto ni Haring Nebucadnezar sa Babilonia. Karon naghalin na sila sa Babilonia kag nagbalik sa Jerusalem kag sa iban pa nila nga mga banwa sa Juda. Ang nagpangulo sa ila sa pagbalik amo sila ni Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, kag Baanah.

Amo ini ang lista sang katawhan sang Israel nga nagbalik halin sa pagkabihag:

8-25 Mga kaliwat ni

Parosh2,172
Shefatia372
Ara652
Pahat Moab (halin sa mga pamilya ni Jeshua kag ni Joab)2,818
Elam1,254
Zatu845
Zacai760
Binui648
Bebai628
Azgad2,322
Adonikam667
Bigvai2,067
Adin655
Ater (nga ginatawag man nga Hezekia)[b]98
Hashum328
Bezai324
Harif[c]112
Gibeon[d]95

26-38 Amo ini ang kadamuon sang mga tawo nga ang ila mga katigulangan nag-estar sa sining masunod nga mga banwa:

Betlehem kag Netofa188
Anatot128
Bet Azmavet42
Kiriat Jearim, Kefira, kag Beerot743
Rama kag Geba621
Micmash122
Betel kag Ai123
Nebo52
Elam1,254
Harim320
Jerico345
Lod, Hadid, kag Ono721
Senaa3,930

39-42 Amo ini ang mga kaliwat sang mga pari nga nagbalik halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jedaya (halin sa pamilya ni Jeshua)973
Imer1,052
Pashur1,247
Harim1,017

43-45 Amo ini ang mga kaliwat sang mga Levita nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Jeshua kag Kadmiel (halin sa pamilya ni Hodavia)74
Mga manugkanta sa templo nga mga kaliwat nila ni Asaf148
Mga guwardya sang mga puwertahan sang templo nga mga kaliwat nila ni Shalum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, kag Shobai138

46-56 Amo ini ang mga kaliwat sang mga suluguon sa templo nga nagbalik man halin sa pagkabihag:

Mga kaliwat ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Pasea, Besai, Meunim, Nefushesim, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Nezia, kag Hatifa.

57-59 Nagbalik man halin sa pagkabihag ang mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon:

Ang mga kaliwat ni Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Shefatia, Hatil, Pokeret Hazebaim, kag Amon.[e]

60 Ang kadamuon nila nga mga kaliwat sang mga suluguon sa templo kag mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon, 392.

61-62 May 642 man nga nagbalik sa Jerusalem halin sa mga banwa sang Tel Mela, Tel Harsha, Kerub, Adon, kag Imer. Ini sila mga kaliwat ni Delaya, Tobia, kag Nekoda, pero indi nila mapamatud-an nga mga Israelinhon sila.

63 Indi man mapamatud-an sang mga kaliwat ni Hobaya, Hakoz, kag Barzilai nga mga pari sila. (Sang nagpangasawa ining si Barzilai, gindala niya ang ngalan sang iya ugangan nga si Barzilai nga taga-Gilead.) 64 Tungod nga indi nila makita ang lista sang ila mga katigulangan, wala sila ginbaton nga mga pari. 65 Ginsilingan sila sang gobernador sang Juda nga indi sila puwede magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa Dios hasta nga may ara sang pari nga makapamangkot sa Dios parte sa ila pagkapari paagi sa Urim kag Thumim.[f]

66-69 Ang kabilugan sang mga nagbalik halin sa pagkabihag 42,360, wala labot sa mga suluguon nila nga lalaki kag babayi nga 7,337 kag mga manugkanta nga lalaki kag babayi nga 245. May dala sila nga 736 ka kabayo, 245 ka mula,[g] 435 ka kamelyo, kag 6,720 ka asno.

70 Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya nag-amot para sa pagpatindog liwat sang templo. Ang gobernador naghatag sang walo ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 50 ka yahong nga gamiton sa templo, kag 530 ka panid nga bayo para sa mga pari. 71 Ang iban nga mga pangulo sang mga pamilya naghatag para sa sini nga buluhaton sang 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan kag 1,200 ka kilo nga pilak. 72 Ang kabilugan nga ginhatag sang iban pa nga mga tawo 168 ka kilo nga mga sensilyo nga bulawan, 1,100 ka kilo nga pilak, kag 67 ka panid nga bayo para sa mga pari.

73 Ang tagsa sa ila nagbalik sa mga banwa nga sa diin naghalin ang ila mga pamilya, pati na ang mga pari, mga Levita, mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, mga manugkanta, kag mga suluguon sa templo.

Ginbasa ni Ezra ang Kasuguan

Pag-abot sang ikapito nga bulan, sang nagaestar na ang mga Israelinhon sa ila mga banwa,

Footnotes

 1. 7:3 udtong-adlaw: Tion ini sang inugpahuway, gani posible nga ang kaaway gulpi nga magsalakay.
 2. 7:8-25 nga ginatawag man nga Hezekia: ukon, nga mga kaliwat ni Hezekia.
 3. 7:8-25 Harif: ukon, Jora.
 4. 7:8-25 Gibeon: ukon, Gibar.
 5. 7:57-59 Amon: ukon, Ami. Tan-awa sa Ezr. 2:5.
 6. 7:65 Urim kag Thumim: Duha ka butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.
 7. 7:66-69 mula: sa English, mule. Ini nga sapat kaanggid sa kabayo.

After the wall had been rebuilt and I had set the doors in place, the gatekeepers,(A) the musicians(B) and the Levites(C) were appointed. I put in charge of Jerusalem my brother Hanani,(D) along with Hananiah(E) the commander of the citadel,(F) because he was a man of integrity and feared(G) God more than most people do. I said to them, “The gates of Jerusalem are not to be opened until the sun is hot. While the gatekeepers are still on duty, have them shut the doors and bar them. Also appoint residents of Jerusalem as guards, some at their posts and some near their own houses.”

The List of the Exiles Who Returned(H)

Now the city was large and spacious, but there were few people in it,(I) and the houses had not yet been rebuilt. So my God put it into my heart to assemble the nobles, the officials and the common people for registration by families. I found the genealogical record of those who had been the first to return. This is what I found written there:

These are the people of the province who came up from the captivity of the exiles(J) whom Nebuchadnezzar king of Babylon had taken captive (they returned to Jerusalem and Judah, each to his own town, in company with Zerubbabel,(K) Joshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum and Baanah):

The list of the men of Israel:

the descendants of Parosh2,172
of Shephatiah372
10 of Arah652
11 of Pahath-Moab (through the line of Jeshua and Joab)2,818
12 of Elam1,254
13 of Zattu845
14 of Zakkai760
15 of Binnui648
16 of Bebai628
17 of Azgad2,322
18 of Adonikam667
19 of Bigvai2,067
20 of Adin(L)655
21 of Ater (through Hezekiah)98
22 of Hashum328
23 of Bezai324
24 of Hariph112
25 of Gibeon95
26 the men of Bethlehem and Netophah(M)188
27 of Anathoth(N)128
28 of Beth Azmaveth42
29 of Kiriath Jearim, Kephirah(O) and Beeroth(P)743
30 of Ramah and Geba621
31 of Mikmash122
32 of Bethel and Ai(Q)123
33 of the other Nebo52
34 of the other Elam1,254
35 of Harim320
36 of Jericho(R)345
37 of Lod, Hadid and Ono(S)721
38 of Senaah3,930

39 The priests:

the descendants of Jedaiah (through the family of Jeshua)973
40 of Immer1,052
41 of Pashhur1,247
42 of Harim1,017

43 The Levites:

the descendants of Jeshua (through Kadmiel through the line of Hodaviah)74

44 The musicians:(T)

the descendants of Asaph148

45 The gatekeepers:(U)

the descendants of
Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita and Shobai138

46 The temple servants:(V)

the descendants of
Ziha, Hasupha, Tabbaoth,
47 Keros, Sia, Padon,
48 Lebana, Hagaba, Shalmai,
49 Hanan, Giddel, Gahar,
50 Reaiah, Rezin, Nekoda,
51 Gazzam, Uzza, Paseah,
52 Besai, Meunim, Nephusim,
53 Bakbuk, Hakupha, Harhur,
54 Bazluth, Mehida, Harsha,
55 Barkos, Sisera, Temah,
56 Neziah and Hatipha

57 The descendants of the servants of Solomon:

the descendants of
Sotai, Sophereth, Perida,
58 Jaala, Darkon, Giddel,
59 Shephatiah, Hattil,
Pokereth-Hazzebaim and Amon
60 The temple servants and the descendants of the servants of Solomon(W)392

61 The following came up from the towns of Tel Melah, Tel Harsha, Kerub, Addon and Immer, but they could not show that their families were descended from Israel:

62 the descendants of
Delaiah, Tobiah and Nekoda642

63 And from among the priests:

the descendants of
Hobaiah, Hakkoz and Barzillai (a man who had married a daughter of Barzillai the Gileadite and was called by that name).

64 These searched for their family records, but they could not find them and so were excluded from the priesthood as unclean. 65 The governor, therefore, ordered them not to eat any of the most sacred food until there should be a priest ministering with the Urim and Thummim.(X)

66 The whole company numbered 42,360, 67 besides their 7,337 male and female slaves; and they also had 245 male and female singers. 68 There were 736 horses, 245 mules,[a] 69 435 camels and 6,720 donkeys.

70 Some of the heads of the families contributed to the work. The governor gave to the treasury 1,000 darics[b] of gold, 50 bowls and 530 garments for priests. 71 Some of the heads of the families(Y) gave to the treasury for the work 20,000 darics[c] of gold and 2,200 minas[d] of silver. 72 The total given by the rest of the people was 20,000 darics of gold, 2,000 minas[e] of silver and 67 garments for priests.(Z)

73 The priests, the Levites, the gatekeepers, the musicians and the temple servants,(AA) along with certain of the people and the rest of the Israelites, settled in their own towns.(AB)

Ezra Reads the Law

When the seventh month came and the Israelites had settled in their towns,(AC)

Footnotes

 1. Nehemiah 7:68 Some Hebrew manuscripts (see also Ezra 2:66); most Hebrew manuscripts do not have this verse.
 2. Nehemiah 7:70 That is, about 19 pounds or about 8.4 kilograms
 3. Nehemiah 7:71 That is, about 375 pounds or about 170 kilograms; also in verse 72
 4. Nehemiah 7:71 That is, about 1 1/3 tons or about 1.2 metric tons
 5. Nehemiah 7:72 That is, about 1 1/4 tons or about 1.1 metric tons

Now it came to pass, when the wall was built, and I had set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed,

That I gave my brother Hanani, and Hananiah the ruler of the palace, charge over Jerusalem: for he was a faithful man, and feared God above many.

And I said unto them, Let not the gates of Jerusalem be opened until the sun be hot; and while they stand by, let them shut the doors, and bar them: and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, every one in his watch, and every one to be over against his house.

Now the city was large and great: but the people were few therein, and the houses were not builded.

And my God put into mine heart to gather together the nobles, and the rulers, and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up at the first, and found written therein,

These are the children of the province, that went up out of the captivity, of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, every one unto his city;

Who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, Baanah. The number, I say, of the men of the people of Israel was this;

The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.

The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.

10 The children of Arah, six hundred fifty and two.

11 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand and eight hundred and eighteen.

12 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.

13 The children of Zattu, eight hundred forty and five.

14 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.

15 The children of Binnui, six hundred forty and eight.

16 The children of Bebai, six hundred twenty and eight.

17 The children of Azgad, two thousand three hundred twenty and two.

18 The children of Adonikam, six hundred threescore and seven.

19 The children of Bigvai, two thousand threescore and seven.

20 The children of Adin, six hundred fifty and five.

21 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.

22 The children of Hashum, three hundred twenty and eight.

23 The children of Bezai, three hundred twenty and four.

24 The children of Hariph, an hundred and twelve.

25 The children of Gibeon, ninety and five.

26 The men of Bethlehem and Netophah, an hundred fourscore and eight.

27 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.

28 The men of Bethazmaveth, forty and two.

29 The men of Kirjathjearim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty and three.

30 The men of Ramah and Gaba, six hundred twenty and one.

31 The men of Michmas, an hundred and twenty and two.

32 The men of Bethel and Ai, an hundred twenty and three.

33 The men of the other Nebo, fifty and two.

34 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.

35 The children of Harim, three hundred and twenty.

36 The children of Jericho, three hundred forty and five.

37 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and one.

38 The children of Senaah, three thousand nine hundred and thirty.

39 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.

40 The children of Immer, a thousand fifty and two.

41 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.

42 The children of Harim, a thousand and seventeen.

43 The Levites: the children of Jeshua, of Kadmiel, and of the children of Hodevah, seventy and four.

44 The singers: the children of Asaph, an hundred forty and eight.

45 The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.

46 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hashupha, the children of Tabbaoth,

47 The children of Keros, the children of Sia, the children of Padon,

48 The children of Lebana, the children of Hagaba, the children of Shalmai,

49 The children of Hanan, the children of Giddel, the children of Gahar,

50 The children of Reaiah, the children of Rezin, the children of Nekoda,

51 The children of Gazzam, the children of Uzza, the children of Phaseah,

52 The children of Besai, the children of Meunim, the children of Nephishesim,

53 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,

54 The children of Bazlith, the children of Mehida, the children of Harsha,

55 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Tamah,

56 The children of Neziah, the children of Hatipha.

57 The children of Solomon's servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Perida,

58 The children of Jaala, the children of Darkon, the children of Giddel,

59 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Amon.

60 All the Nethinims, and the children of Solomon's servants, were three hundred ninety and two.

61 And these were they which went up also from Telmelah, Telharesha, Cherub, Addon, and Immer: but they could not shew their father's house, nor their seed, whether they were of Israel.

62 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred forty and two.

63 And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai, which took one of the daughters of Barzillai the Gileadite to wife, and was called after their name.

64 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but it was not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.

65 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and Thummim.

66 The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,

67 Beside their manservants and their maidservants, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and they had two hundred forty and five singing men and singing women.

68 Their horses, seven hundred thirty and six: their mules, two hundred forty and five:

69 Their camels, four hundred thirty and five: six thousand seven hundred and twenty asses.

70 And some of the chief of the fathers gave unto the work. The Tirshatha gave to the treasure a thousand drams of gold, fifty basons, five hundred and thirty priests' garments.

71 And some of the chief of the fathers gave to the treasure of the work twenty thousand drams of gold, and two thousand and two hundred pound of silver.

72 And that which the rest of the people gave was twenty thousand drams of gold, and two thousand pound of silver, and threescore and seven priests' garments.

73 So the priests, and the Levites, and the porters, and the singers, and some of the people, and the Nethinims, and all Israel, dwelt in their cities; and when the seventh month came, the children of Israel were in their cities.