Add parallel Print Page Options

Ang mga Pumuluyo sang Jerusalem

11 Sang sadto nga tion, ang mga pangulo sang katawhan sang Israel nagaestar sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad.[a] Karon, naggabot-gabot ang katawhan agod sa kada napulo ka pamilya may isa ka pamilya nga mag-estar sa Jerusalem, samtang ang nabilin magpabilin sa ila mga banwa. Gindayaw sang mga tawo ang tanan nga nagbuluntad nga mag-estar sa Jerusalem.

3-4 Ang iban nga mga Israelinhon, pati mga pari, mga Levita, mga suluguon sa templo, kag ang mga kaliwat sang mga suluguon ni Solomon, padayon nga nag-estar sa ila kaugalingon nga mga duta sa nagkalain-lain nga mga banwa sang Juda. Ang iban nga mga katawhan sang Juda kag Benjamin nag-estar sa Jerusalem.

Amo ini ang mga pangulo sang mga probinsya sang Juda kag Benjamin nga nag-estar sa Jerusalem.

Halin sa tribo ni Juda:

si Ataya nga anak ni Uzia (si Uzia anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Amaria; si Amaria anak ni Shefatia; kag si Shefatia anak ni Mahalalel nga halin sa kaliwat ni Perez);

si Maasea nga anak ni Baruc (si Baruc anak ni Col Hoze; si Col Hoze anak ni Hazaya; si Hazaya anak ni Adaya; si Adaya anak ni Joyarib; kag si Joyarib anak ni Zacarias nga halin sa kaliwat ni Shela).

(Sa mga kaliwat ni Perez may 468 ka maabilidad nga mga lalaki nga nag-estar man sa Jerusalem.)

Halin sa tribo ni Benjamin:

si Salu nga anak ni Meshulam (si Meshulam anak ni Joed; si Joed anak ni Pedaya; si Pedaya anak ni Kolaya; si Kolaya anak ni Maasea; si Maasea anak ni Itiel; kag si Itiel anak ni Jeshaya); ang sunod kay Salu[b] amo si Gabai kag si Salai.

Ang kadamuon sang mga Benjaminhon 928 tanan. Si Joel nga anak ni Zicri amo ang ila pinakapangulo kag ang ikaduha sa iya amo si Juda nga anak ni Hasenua.

10 Halin sa mga pari:

si Jedaya nga anak ni Joyarib, si Jakin, 11 kag si Seraya nga anak ni Hilkia (si Hilkia anak ni Meshulam; si Meshulam anak ni Zadok; si Zadok anak ni Merayot; kag si Merayot anak ni Ahitub nga manugdumala sa templo sang Dios);

12 ang ila kaupod nga nagapangabudlay sa templo nga 822 ka lalaki;

si Adaya nga anak ni Jeroham (si Jeroham anak ni Pelalia; si Pelalia anak ni Amzi; si Amzi anak ni Zacarias; si Zacarias anak ni Pashur; kag si Pashur anak ni Malkia);

13 ang mga kaupod ni Adaya nga 242 ka lalaki nga mga pangulo sang mga pamilya;

si Amashsai nga anak ni Azarel (si Azarel anak ni Azai; si Azai anak ni Meshilemot; kag si Meshilemot anak ni Imer);

14 ang mga kaupod ni Amashsai nga 128 ka mga lalaki nga may mga abilidad.

Ang ila pinakapangulo amo si Zabdiel nga anak ni Hagedolim.

15 Halin sa mga Levita:

si Shemaya nga anak ni Hashub (si Hashub anak ni Azrikam; si Azrikam anak ni Hashabia; kag si Hashabia anak ni Buni);

16 si Shabetai kag si Jozabad, nga amo ang duha nga gintugyanan nga magdumala sa mga buluhaton sang mga Levita sa guwa sang templo;

17 si Matania nga anak ni Mica (si Mica anak ni Zabdi, kag si Zabdi anak ni Asaf). Si Matania amo ang nagapanguna sa mga manugkanta sa pagkanta sang pangamuyo sang pagpasalamat;

si Bakbukia nga kaupod ni Matania;

si Abda nga anak ni Shamua (si Shamua anak ni Galal, kag si Galal anak ni Jedutun).

18 Ang kadamuon sang mga Levita nga nag-estar sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad, 284 tanan.

19 Halin sa mga guwardya sang mga puwertahan sang templo:

si Akub kag si Talmon, kag ang ila mga kaupod nga mga guwardya nga 172 ka lalaki.

20 Ang iban nga mga Israelinhon, pati mga pari kag mga Levita, nag-estar sa mga duta nga ginpanubli nila sa ila mga katigulangan sa nagkalain-lain nga mga banwa sang Juda. 21 Pero ang mga suluguon sa templo nga ginadumalahan ni Ziha kag ni Gishpa didto nag-estar sa bulobukid sang Ofel.

22 Ang pinakapangulo sang mga Levita sa Jerusalem amo si Uzi nga anak ni Bani. (Si Bani anak ni Hashabia; si Hashabia anak ni Matania; kag si Matania anak ni Mica.) Si Uzi isa sa mga kaliwat ni Asaf, nga amo ang mga manugkanta sa templo sang Dios. 23 Ang hari ang nagmando sa mga manugkanta parte sa ila mga buluhaton kada adlaw.

24 Si Petahia nga anak ni Meshezabel, nga isa sa mga kaliwat ni Zera nga anak ni Juda, amo ang representante sang katawhan sang Israel sa hari sang Persia.

25 Ang iban nga mga katawhan sang Juda nag-estar sa mga banwa nga malapit sa ila mga uma. Ang iban sa ila nag-estar sa Kiriat Arba, Dibon, Jekabzeel, kag sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa. 26 Ang iban sa ila nag-estar sa Jeshua, Molada, Bet Pelet, 27 Hazar Shual, Beersheba kag sa mga baryo sa palibot sini. 28 May ara man sa ila nga nag-estar sa Ziklag, sa Mecona kag sa mga baryo sa palibot sini, 29 sa En Rimon, Zora, Jarmut, 30 Zanoa, Adulam, kag sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa. Ang iban pa gid sa ila nag-estar sa Lakish kag sa malapit nga mga uma, kag sa Azeka kag sa mga baryo sa palibot sini. Gani nag-estar ang katawhan sang Juda halin sa Beersheba hasta sa Pulopatag sang Hinom.

31 Ang iban nga mga katawhan sang Benjamin nag-estar sa Geba, Micmash, Aya, Betel kag sa mga baryo sa palibot sini. 32 Ang iban sa ila nag-estar sa Anatot, Nob, Anania, 33 Hazor, Rama, Gitaim, 34 Hadid, Zeboim, Nebalat, 35 Lod, Ono, kag sa Pulopatag sang mga Manug-obra. 36 Ang iban nga mga Levita nga nag-estar sa Juda ginpaestar upod sa katawhan sang Benjamin.

Footnotes

  1. 11:1 balaan nga siyudad: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 11:8 ang sunod kay Salu: ukon, ang mga paryente ni Salu.