A A A A A
Bible Book List

Mateo 23 Nkwa Asem (NA-TWI)

Yesu ka Mmara no Akyerɛkyerɛfo ne Farisifo anim

23 Afei Yesu ka kyerɛɛ nnipadɔm no ne n’asuafo no se, “Mmara no akyerɛkyerɛfo ne Farisifo no na wɔkyerɛ Mose mmara no ase. Eyi nti, ɛsɛ sɛ mutie wɔn, na moyɛ biribiara a wɔbɛka akyerɛ mo sɛ monyɛ no. Nanso monnyɛ nea wɔyɛ no bi, efisɛ, nea wɔka kyerɛ mo no, ɛnyɛ ɛno na wɔyɛ. Wɔhyɛ mo ma mudi mmara a ɛyɛ den so a, wɔn ankasa mpɛ sɛ wodi so.

“Biribiara a wɔyɛ no yɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔde sɛbɛ a kyerɛw nsɛm bi hyɛ mu sɛn wɔn nsa, hyɛ ntade yuu kyerɛ sɛ wɔyɛ atreneefo. Na sɛ wɔkɔ apontow ase nso a, wɔpɛ sɛ daa wɔtena mpanyin tenabea. Afei, wɔkɔ asɔre nso a, wɔpɛ sɛ wɔtena mpanyin tenabea pa. Sɛ wode obu kyia wɔn abɔnten so, na wofrɛ wɔn ‘Rabi’ anaa ‘Owura’ a, ɛyɛ wɔn dɛ. Mommma obiara mmfrɛ mo saa. Efisɛ, Onyankopɔn nko ara na ɔyɛ ‘Owura.’ Mo nyinaa moyɛ pɛ sɛ anuanom. Mommfrɛ obiara wɔ asase so ha se ‘Agya,’ efisɛ, Onyankopɔn a ɔwɔ soro no nko ara na ɛsɛ sɛ wɔfrɛ no saa. 10 Na mommma wɔmmfrɛ mo ‘Owura,’ efisɛ, ɔbaako pɛ na ɔyɛ mo wura, a ɔne Agyenkwa no.

11 “Wobrɛ wo ho ase som afoforo a, wobɛyɛ ɔkɛse. Wopɛ sɛ woyɛ kɛse a, yɛ ɔsomfo. 12 Na obiara a ɔbɛma ne ho so no, wɔbɛbrɛ no ase; saa ara nso na obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase no, wɔbɛma no so.

Yesu kasa tia nyaatwomyɛ

13 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo, efisɛ, musiw afoforo ɔsoro ahenni ho kwan. Mo a, monkɔ mu. Mo nso a, momma afoforo a wɔpɛ sɛ wɔkɔ mu no kwan.

14 “Nyaatwomfo! Mobɔ mpae atenten wɔ mmɔnten so de kyerɛ sɛ, moyɛ atreneefo, wɔ bere a, mutu akunafo fi wɔn afi mu.

15 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Mokɔ wiase afanan nyinaa sɛ mubenya onipa baako abɛfra mo mu. Na sɛ munya obi saa a, mosɛe no ma ɔyɛ ɔbonsam ba sen sɛnea mote no.

16 “Munnue! Akwankyerɛfo anifuraefo a moka se, sɛ obi de asɔredan ka ntam a, ɛno de, ɛnyɛ hwee. Na sɛ ɔde sikakɔkɔɔ a ɛwɔ asɔredan no mu ka ntam de a, ɛnne ntam no kyekyere onii no. 17 Anifuraefo nkwaseafo! Asɔredan no ne emu sikakɔkɔɔ no mu nea ɛwɔ he na ɛsom bo, sikakɔkɔɔ no anaa asɔredan no a ɛtew sikakɔkɔɔ no ho no? 18 Na moka se, ‘Sɛ obi ka afɔremuka no ntam a, ɛnyɛ hwee. Na mmom, sɛ ɔka ayɛyɛde a egu afɔremuka no so ntam de a, ɛkyekyere onii!’ 19 Anifuraefo! Afɔremuka a ɛtew ayɛyɛde a egu so no ho no, ne ayɛde a egu so no mu nea ɛwɔ he na ɛsom bo? 20 Sɛ woka afɔremuka no ntam a, woka afɔremuka no ne ɛso ayɛyɛde nyinaa ntam, 21 na sɛ woka asɔredan no ntam a, woka asɔredan no ne Onyankopɔn a ɔte mu no nyinaa ntam. 22 Na sɛ woka ɔsoro ntam a, na woreka Onyankopɔn Ahengua ne Onyankopɔn no ankasa ntam.

23 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Muyi ntotoso du du wɔ afifide a ɛwɔ mo mfikyifuw mu no ho, nanso mugyaw nneɛma a ɛsom bo te sɛ atɛntrenee, ahummɔbɔ, ne nokwaredi. Ɛwom sɛ, ɛsɛ sɛ muyiyi ntotoso du du no de, nanso ɛnsɛ sɛ mugyaw nneɛma a ɛsom bo no. 24 Anifuraefo akwankyerɛfo! Mosɔn nea morenom so yi mu nwansena, nanso momene nantwi!

25 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Mutwiw mo nkuruwa ne mo ayowa ho fɛfɛɛfɛ, nanso emu de, asisi ne pɛsɛmenkominya ahyɛ no ma tɔ. 26 Farisifo anifuraefo! Muntwiw kuruwa no mu kan, na kuruwa no ho nyinaa bɛtew!

27 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo! Mote sɛ da a wɔasra ho fɛfɛɛfɛ, nanso awufo nnompe ne nneɛma funu ahyɛ mu ma tɔ. 28 Moyɛ mo anim sɛ atreneefo, nanso bɔne ahorow ahyɛ mo mu ma tɔ.

29 “Munnue! Mo Farisifo ne mmara no akyerɛkyerɛfo nyaatwomfo! Musisi ada akɛse ma adiyifo a mo ara mo agyanom kunkum wɔn, na mode nhwiren gugu atreneefo a wokunkum wɔn no da so, 30 na mutwa mo ho ka se, ‘Sɛ na yɛte ase saa bere no a, anka yɛrenyɛ bɔne a yɛn agyanom yɛe no.’

31 “Sɛ moka saa a, mubu mo ho fɔ sɛ moyɛ atirimmɔdenfo mma. 32 Na mudi wɔn anammɔn akyi yɛ saa bɔne koro no ara bi pɛpɛɛpɛ. 33 Awɔ! Nhurutoa mma! Mobɛyɛ dɛn aguan amanehunu gya mu atemmu no?

34 “Mɛsoma adiyifo ne anyansafo ne akyerɛkyerɛfo aba mo nkyɛn. Mobɛbɔ wɔn mu bi asennua mu, akum wɔn. Mobɛbɔ ebinom akyi mmaa wɔ mo asɔredan mu, na moataa ebi afi nkurow so akɔ nkurow so. 35 Na atreneefo mogya a moahwie agu asase so nyinaa, efi Habel so de kosi Barakia ba Sakaria a mukum no asɔredan ne afɔremuka ntam no, bɛba mo so. 36 Mereka makyerɛ mo se, atemmu a wɔaboaboa ano no nyinaa, bɛba nnɛɛmma yi so.

37 “O Yerusalem, Yerusalem, wo a wukum adiyifo, na wusiw wɔn a wɔasoma wɔn wo nkyɛn abo, mpɛn ahe na anka mepɛe sɛ meboaboa wo mma ano, sɛnea akokɔbeatan boaboa ne mma ano ne ntaban ase, nanso moampɛ! 38 Wobegyaw mo fi fituw ama mo. 39 Na mise mo sɛ, efi nnɛ de rekɔ, morenhu me bio kosi sɛ, mobɛka se, ‘Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba’ no.”

Nkwa Asem (NA-TWI)

Akuapem Twi, dialect of Akan, Nkwa Asɛm Apam Foforo Ne Nnwom (Akuapem Twi New Testament and Psalms) Copyright © 2000 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Matthew 23 New International Version (NIV)

A Warning Against Hypocrisy

23 Then Jesus said to the crowds and to his disciples: “The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses’ seat. So you must be careful to do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people’s shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them.

“Everything they do is done for people to see: They make their phylacteries[a] wide and the tassels on their garments long; they love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues; they love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called ‘Rabbi’ by others.

“But you are not to be called ‘Rabbi,’ for you have one Teacher, and you are all brothers. And do not call anyone on earth ‘father,’ for you have one Father, and he is in heaven. 10 Nor are you to be called instructors, for you have one Instructor, the Messiah. 11 The greatest among you will be your servant. 12 For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.

Seven Woes on the Teachers of the Law and the Pharisees

13 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people’s faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. [14] [b]

15 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much a child of hell as you are.

16 “Woe to you, blind guides! You say, ‘If anyone swears by the temple, it means nothing; but anyone who swears by the gold of the temple is bound by that oath.’ 17 You blind fools! Which is greater: the gold, or the temple that makes the gold sacred? 18 You also say, ‘If anyone swears by the altar, it means nothing; but anyone who swears by the gift on the altar is bound by that oath.’ 19 You blind men! Which is greater: the gift, or the altar that makes the gift sacred? 20 Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and by everything on it. 21 And anyone who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. 22 And anyone who swears by heaven swears by God’s throne and by the one who sits on it.

23 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your spices—mint, dill and cumin. But you have neglected the more important matters of the law—justice, mercy and faithfulness. You should have practiced the latter, without neglecting the former. 24 You blind guides! You strain out a gnat but swallow a camel.

25 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. 26 Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean.

27 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean. 28 In the same way, on the outside you appear to people as righteous but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness.

29 “Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. 30 And you say, ‘If we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets.’ 31 So you testify against yourselves that you are the descendants of those who murdered the prophets. 32 Go ahead, then, and complete what your ancestors started!

33 “You snakes! You brood of vipers! How will you escape being condemned to hell? 34 Therefore I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify; others you will flog in your synagogues and pursue from town to town. 35 And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Berekiah, whom you murdered between the temple and the altar. 36 Truly I tell you, all this will come on this generation.

37 “Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. 38 Look, your house is left to you desolate. 39 For I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’[c]

Footnotes:

  1. Matthew 23:5 That is, boxes containing Scripture verses, worn on forehead and arm
  2. Matthew 23:14 Some manuscripts include here words similar to Mark 12:40 and Luke 20:47.
  3. Matthew 23:39 Psalm 118:26
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes