Add parallel Print Page Options

Ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag(A)

33-34 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon: Sa ika-15 nga adlaw sang ikapito nga bulan magaumpisa ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag, kag saulugon ninyo ini sa sulod sang pito ka adlaw. 35 Sa nahauna nga adlaw indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. 36 Sa sulod sang pito ka adlaw maghalad kamo sa Ginoo sang mga halad nga paagi sa kalayo. Kag sa ikawalo nga adlaw[a] indi naman kamo mag-obra kundi magtipon kamo liwat sa pagsimba sa Ginoo, kag maghalad kamo sa iya. Katapusan ini nga adlaw sang inyo nga pagtilipon.

37 Amo ina ang mga pinasahi nga mga tion nga magatilipon kamo sa pagsimba sa Ginoo kag sa paghalad sang mga halad nga paagi sa kalayo. Dapat magdala kamo sang mga halad nga ginasunog, halad nga regalo, halad nga para sa maayo nga relasyon, kag mga halad nga ilimnon, nga ginakinahanglan nga ihalad ninyo sa mga tion sang paghalad sini. 38 Saulugon ninyo ina nga mga pinasahi nga mga tion dugang sa Adlaw nga Inugpahuway nga ginahimo ninyo kada semana. Kag ihalad ninyo ini nga mga halad dugang sa inyo mga regalo, sa inyo mga halad sa pagtuman sang mga panaad, kag sa inyo mga halad nga kinabubut-on nga inyo ginahalad sa Ginoo. 39 Kon parte liwat sa Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag, saulugon ninyo ini sa pagpadungog sa Ginoo umpisa sa ika-15 nga adlaw sang ikapito nga bulan, pagkatapos sang tig-alani. Saulugon ninyo ini sa sulod sang pito ka adlaw; indi kamo mag-obra sa nahauna nga adlaw kag sa ikawalo nga adlaw. 40 Sa nahauna nga adlaw, magkuha kamo sang pinakamaayo nga mga bunga sang mga kahoy, mga paklang sang palma, mga sanga sang madabong nga mga kahoy, kag mga kahoy-kahoy sa ililigan sang tubig, kag magkinalipay kamo sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios sa sulod sang pito ka adlaw. 41-43 Saulugon ninyo ini nga piesta sa ikapito nga bulan sang kada tuig sa pagpadungog sa Ginoo. Sa sulod sang pito ka adlaw, tanan kamo nga mga tumandok nga mga Israelinhon mag-estar sa mga payag agod nga mahibaluan sang inyo mga kaliwat nga ginpaestar sang Ginoo nga inyo Dios ang inyo mga katigulangan sa mga payag sang ginpaguwa niya sila sa Egipto. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

Read full chapter

Footnotes

  1. 23:36 ikawalo nga adlaw: Dugang ini nga adlaw sa piesta nga bali amo ang katapusan nga adlaw sang piesta.

Ang mga Halad sa Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag(A)

12 “Sa ika-15 nga adlaw sa amo gihapon nga bulan, indi kamo mag-obra kundi magtipon naman kamo sa pagsimba sa Ginoo. Maghiwat kamo sang piesta para sa Ginoo sa sulod sang pito ka adlaw. 13 Maghalad kamo sang mga halad nga ginasunog nga ang kahamot makapalipay sa Ginoo. Sa nahauna nga adlaw amo ini ang inyo ihalad: 13 ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 14 Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa kada gulang nga karnero, 15 kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. 16 Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

17 “Sa ikaduha nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: dose ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 18 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 19 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

20 “Sa ikatatlo nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: onse ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 21 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 22 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog kag sang iya sini nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

23 “Sa ikaapat nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: napulo ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 24 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 25 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

26 “Sa ikalima nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: siyam ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 27 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 28 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

29 “Sa ikaanom nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: walo ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 30 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 31 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

32 “Sa ikapito nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: pito ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 33 Sa paghalad ninyo sini, lakipan ninyo ini sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 34 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

35 “Sa ikawalo nga adlaw, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. 36 Maghalad kamo sang halad nga ginasunog nga ang kahamot makapalipay sa Ginoo: isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 37 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 38 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

Read full chapter