Add parallel Print Page Options

Ang Halad nga Regalo

Kon may maghalad sang halad nga regalo[a] sa Ginoo, gamiton niya ang maayo nga klase nga harina. Butangan niya ini sang mantika[b] kag sang insenso. Dal-on niya ini sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Dayon buhinan sang pari sing isa ka hakop ang ginmiksla nga harina kag mantika, kag ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran lakip ang tanan nga insenso nga ginbutang didto sa harina. Sunugon niya ini bilang pagdumdom sa Ginoo.[c] Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo[d] makapalipay sa Ginoo. Ang nabilin nga harina iya na ni Aaron kag sang iya mga kaliwat, kag balaan gid ini tungod nga bahin ini sang halad nga paagi sa kalayo nga ginhalad sa Ginoo.

Kon may maghalad sang tinapay nga ginluto sa pugon bilang halad nga regalo, kinahanglan nga ginhimo ini halin sa maayo nga klase nga harina kag wala ginbutangan sing inugpahabok. Puwede nga ihalad ang madamol nga tinapay nga ginmikslahan sang mantika ukon ang manipis nga tinapay nga ginlamhitan sang mantika.

Kon ang tinapay nga ihalad ginluto sa sartin, kinahanglan nga ginhimo ini halin sa maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika, pero wala ginbutangan sing inugpahabok. Pihak-pihakon ini kag butangan sang mantika. Halad ini nga regalo.

Kon ang tinapay nga ihalad ginluto sa kalaha, kinahanglan nga ginhimo man ini halin sa maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan man sang mantika.

Dal-a ang ini nga klase sang mga halad sa pari agod ihalad sa Ginoo didto sa halaran. Buhinan ini sang pari, kag ang iya ginbuhin sunugon niya sa halaran bilang pagdumdom sa Ginoo.[e] Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 10 Ang nabilin sa sini nga halad iya na ni Aaron kag sang iya mga kaliwat, kag balaan gid ini tungod nga bahin ini sang halad nga paagi sa kalayo nga ginhalad sa Ginoo.

11 Ang tanan nga halad nga regalo nga ginahalad sa Ginoo kinahanglan nga wala sing inugpahabok, kay indi kamo dapat magsunog sang inugpahabok ukon dugos sa inyo paghalad sa Ginoo sang halad nga paagi sa kalayo. 12 Puwede ninyo ihalad ang inugpahabok ukon dugos bilang halad halin sa nahauna nga parte sang inyo patubas,[f] pero indi ini dapat pagsunugon sa halaran. 13 Asini ang tanan ninyo nga halad nga regalo, kay ang asin simbolo sang inyo wala sing katapusan nga kasugtanan sa inyo Dios. Asini ang tanan ninyo nga halad.

14 Kon maghalad kamo halin sa inyo una nga patubas bilang regalo sa Ginoo, maghalad kamo sang ginaling nga mga uyas[g] nga ginsanlag. 15 Butangan ninyo ini sang mantika kag insenso. Halad ini nga regalo. 16 Sunugon sang pari ang iban nga ginaling nga may mantika, lakip ang tanan nga insenso nga ginbutang didto sa ginaling, bilang pagdumdom sa Ginoo. Halad ini nga paagi sa kalayo para sa Ginoo.

Footnotes

  1. 2:1 halad nga regalo: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa likod.
  2. 2:1 mantika: Ini halin sa bunga sang kahoy nga olibo.
  3. 2:2 pagdumdom sa Ginoo nga siya ang nagahatag sang kalan-on ukon nga takos siya nga magbaton sang ginhalad.
  4. 2:2 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
  5. 2:9 bilang pagdumdom sa Ginoo: Tan-awa ang footnote sa 2:2.
  6. 2:12 patubas: ukon, produkto.
  7. 2:14 mga uyas: sa English, grain.