Add parallel Print Page Options

Ang mga Pagsulundan Parte sa Babayi nga Nagbata

12 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Kon ang isa ka babayi nagbata sing lalaki, kabigon siya nga mahigko sa sulod sang pito ka adlaw, subong nga ginakabig siya nga mahigko kon ara ang iya pamulanon. Sa ikawalo nga adlaw pagatulion ang iya bata. Tungod sa padayon nga pagpangguwa sang iya dugo, maghulat pa siya sang 33 ka adlaw antes siya kabigon nga matinlo. Indi siya puwede magtandog sang bisan ano nga butang nga para sa Ginoo kag indi siya puwede magkadto sa balaan nga Tolda hasta nga makompleto ang mga inadlaw sang iya pagpakatinlo. Kon babayi ang iya bata, kabigon siya nga mahigko sa sulod sang 14 ka adlaw, subong nga ginakabig siya nga mahigko kon ara ang iya pamulanon. Tungod sa padayon nga pagpangguwa sang iya dugo, maghulat pa siya sang 66 ka adlaw antes siya kabigon nga matinlo.

Kon tapos na ang mga inadlaw sang iya pagpakatinlo sa pagbata sang lalaki ukon babayi, magdala dayon siya sa pari didto dampi sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan sang isa ka tuig nga karnero bilang halad nga ginasunog kag isa ka tukmo ukon pating bilang halad sa pagpakatinlo. 7-8 Ihalad ini sang pari sa presensya sang Ginoo agod makuha ang pagkahigko sang babayi tungod sa pagpangguwa sang iya dugo, kag mangin matinlo na siya. Kon indi siya makasarang sang karnero magdala na lang siya sang duha ka pating ukon duha ka tukmo;[a] ang isa ihalad niya bilang halad nga ginasunog kag ang isa bilang halad sa pagpakatinlo. Paagi sa sining himuon sang pari, makuha ang iya nga pagkahigko kag mangin matinlo na siya. Amo ini ang mga pagsulundan parte sa babayi nga nagbata.

Footnotes

  1. 12:7-8 duha ka tukmo: ukon, duha ka bataon nga tukmo.

Purification After Childbirth

12 The Lord said to Moses, “Say to the Israelites: ‘A woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for seven days, just as she is unclean during her monthly period.(A) On the eighth day(B) the boy is to be circumcised.(C) Then the woman must wait thirty-three days to be purified from her bleeding. She must not touch anything sacred or go to the sanctuary until the days of her purification are over. If she gives birth to a daughter, for two weeks the woman will be unclean, as during her period. Then she must wait sixty-six days to be purified from her bleeding.

“‘When the days of her purification for a son or daughter are over,(D) she is to bring to the priest at the entrance to the tent of meeting a year-old lamb(E) for a burnt offering and a young pigeon or a dove for a sin offering.[a](F) He shall offer them before the Lord to make atonement for her, and then she will be ceremonially clean from her flow of blood.

“‘These are the regulations for the woman who gives birth to a boy or a girl. But if she cannot afford a lamb, she is to bring two doves or two young pigeons,(G) one for a burnt offering and the other for a sin offering.(H) In this way the priest will make atonement for her, and she will be clean.(I)’”

Footnotes

  1. Leviticus 12:6 Or purification offering; also in verse 8