A A A A A
Bible Book List

Josue 10 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Napierdi sang Israel ang mga Lugar sa Bagatnan

10 Nabalitaan ni Haring Adoni Zedek sang Jerusalem nga gin-agaw ni Josue ang Ai kag ginlaglag niya ini sing bug-os[a] kag ginpatay ang hari sini pareho sang iya ginhimo sa Jerico kag sa hari sini. Nabalitaan man niya nga ang mga taga-Gibeon nagpakig-abyan sa mga Israelinhon kag nagaestar kaupod nila. Nahadlok gid siya kag ang iya katawhan kay nahibaluan nila nga ang Gibeon isa ka gamhanan nga banwa nga may kaugalingon man nga hari. Kag mas dako pa ini sa Ai kag ang mga soldado sini maayo magpakig-away. Gani nagpadala sang mensahi si Adoni Zedek sa kay Haring Hoham sang Hebron, Haring Piram sang Jarmut, Haring Jafia sang Lakish, kag Haring Debir sang Eglon. Amo ini ang iya mensahi: Buligi ninyo ako sa pagsalakay sa Gibeon tungod kay nagpakig-abyan ini kay Josue kag sa mga Israelinhon. Gani nag-isa ining lima ka hari nga Amornon: ang hari sang Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, kag Eglon. Gintipon nila ang ila mga soldado kag ginsalakay ang Gibeon.

Nagpadala sang mensahi ang mga taga-Gibeon kay Josue didto sa ila kampo sa Gilgal. Siling nila, “Indi kami pagpabay-i nga imo mga suluguon. Magkadto kamo gilayon diri kag luwasa kami. Buligi kami kay ginapulihan kami sang tanan nga hari nga Amornon nga nagaestar sa mga kabukiran.” Gani naglakat si Josue kaupod ang tanan niya nga mga soldado, pati ang tanan nga maayo gid magpakig-away. Nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Indi ka magkahadlok sa ila. Ginatugyan ko sila sa imo mga kamot. Wala sing bisan isa sa ila nga makadaog sa imo.”

Bilog nga gab-i nga naglakat sila ni Josue halin sa Gilgal, kag ginsalakay nila ang mga kaaway nga wala nakabantay. 10 Ginpasala-sala sang Ginoo ang mga kaaway sang maengkwentro nila ang mga Israelinhon, kag madamo ang ginpamatay sa ila didto sa Gibeon. Ang iban sa ila ginlagas kag ginpamatay sa alagyan pasaka sa Bet Horon hasta sa Azeka kag Makeda. 11 Sige ang lagas sa ila sang mga Israelinhon samtang nagadulhog sila halin sa Bet Horon. Kag sang nagapakadto sila sa Azeka, ginpaulanan sila sang Ginoo sang dalagko nga mga yelo kag nagkalamatay sila. Mas madamo pa ang nagkalamatay sa ila sa yelo sang sa espada sang mga Israelinhon.

12 Sa adlaw nga ginpadaog sang Ginoo ang mga Israelinhon sa mga Amornon, nagpangamuyo si Josue sa Ginoo. Dayon, samtang nagapamati ang mga Israelinhon, nagsiling siya, “Adlaw, magpundo sa ibabaw sang Gibeon! Bulan, magpundo sa ibabaw sang Kapatagan sang Ayalon.” 13 Gani nagpundo ang adlaw kag ang bulan hasta nga napierdi sang mga Israelinhon ang ila mga kaaway.

Ini nga hitabo nasulat sa Libro ni Jashar. Nagpundo ang adlaw sa tunga sang langit, kag wala ini nagsalop sa bilog nga adlaw. 14 Wala pa gid matabo halin sang una kag halin sadto nga nagsabat ang Ginoo sang pangamuyo sang tawo nga pareho sina. Matuod gid nga nagapakig-away ang Ginoo para sa Israel.

15 Dayon nagbalik si Josue kag ang tanan nga Israelinhon sa ila kampo sa Gilgal.

Napatay ang Lima ka Hari sang mga Amornon

16 Nakapalagyo ang lima ka hari kag nagpanago sa kuweba sa Makeda. 17 Pero may nakakita nga didto sila nagapanago, kag ginsugid ini kay Josue. 18 Gani nagsiling si Josue, “Tabuni ninyo sang dalagko nga mga bato ang baba sang kuweba kag paguwardyahi dayon ninyo. 19 Pero indi lang kamo magpundo didto kundi lagsa ninyo kag salakaya ang nabilin nga mga kaaway. Bantayan ninyo sila nga indi makasulod sa ila mga banwa. Kay ipapierdi sila sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios.”

20 Halos naubos pamatay ni Josue kag sang mga Israelinhon ang ila mga kaaway. Pero may ara gid man nga nakaluwas kag nakasulod sa ila napaderan nga mga banwa. 21 Dayon nagbalik ang tanan nga soldado kay Josue sa ila kampo sa Makeda. Halin sadto, wala na sing may nangahas nga maghambal kontra sa mga Israelinhon.

22 Karon, nagmando si Josue, “Abrihi ninyo ang kuweba kag dal-a diri sa akon ang lima ka hari.” 23 Gani ginpaguwa nila sa kuweba ang lima ka hari: ang mga hari sang Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish, kag Eglon. 24 Sang nadala na ining lima ka hari kay Josue, gintipon ni Josue ang tanan nga Israelinhon kag nagsiling siya sa mga kumander sang iya mga soldado, “Dali kamo, kag tapaki ninyo ang mga liog sining mga hari.” Gani nagpalapit sila kag gintapakan nila ang mga liog sang ato nga mga hari. 25 Nagsiling si Josue sa ila, “Indi kamo magkahadlok ukon magkaluya. Magpakalig-on kamo kag magpakaisog. Amo ini ang himuon sang Ginoo sa tanan ninyo nga mga kaaway.” 26 Dayon ginpamatay ni Josue ang lima ka hari kag ginpabitay sa lima ka kahoy hasta maghapon. 27 Sang pagsalop na sang adlaw, ginpakuha ni Josue ang ila mga bangkay kag ginpahaboy sa kuweba nga ila ginpanaguan. Dayon gintabunan sang dalagko nga mga bato ang baba sang kuweba. Ini nga mga bato ara pa hasta subong.

Ginsakop ni Josue ang Iban pa nga mga Lugar sang mga Amornon

28 Sa sadto nga adlaw, ginsakop ni Josue ang Makeda. Ginpamatay niya ang tanan nga pumuluyo sini, pati ang ila hari. Ginlaglag niya ini sing bug-os, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginhimo ni Josue sa hari sang Makeda ang ginhimo man niya sa hari sang Jerico.

29 Halin sa Makeda, nagkadto si Josue kag ang mga Israelinhon sa Libna kag ginsalakay nila ini. 30 Gintugyan man sang Ginoo sa ila ang ini nga banwa kag ang hari sini. Ginpamatay nila ang tanan nga pumuluyo sini, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginhimo ni Josue sa hari sang Libna ang ginhimo niya sa hari sang Jerico.

31 Halin sa Libna, nagkadto si Josue kag ang mga Israelinhon sa Lakish. Ginlibutan nila ini kag ginsalakay. 32 Gintugyan sang Ginoo ang Lakish sa mga Israelinhon sa ikaduha nga adlaw sang pag-inaway. Pareho sang ila ginhimo sa Libna, ginpamatay nila ang tanan nga pumuluyo sang Lakish. 33 Sang ginasalakay pa ang Lakish, si Haring Horam sang Gezer kag ang iya mga soldado nagbulig sa Lakish, pero ginpierdi man sila ni Josue, kag wala gid sing may nabilin sa ila nga buhi.

34 Halin sa Lakish, nagkadto si Josue kag ang mga Israelinhon sa Eglon. Ginlibutan man nila ini kag ginsalakay. 35 Sa sina mismo nga adlaw, nasakop nila ang Eglon kag ginpamatay ang tanan nga pumuluyo sini. Ginlaglag nila ini sing bug-os pareho sang ila ginhimo sa Lakish.

36 Halin sa Eglon, nagtaklad si Josue kag ang mga Israelinhon sa Hebron kag ginsalakay ini. 37 Gin-agaw nila ang banwa, kag ginpatay nila ang hari kag ang tanan nga pumuluyo sini, pati ang mga tawo sa mga palibot nga mga baryo nga sakop sang Hebron. Wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginlaglag nila sing bug-os ang banwa pareho sang ila ginhimo sa Eglon.

38 Pagkatapos sini, nagbalik si Josue kag ang mga Israelinhon kag nagsalakay sa Debir. 39 Gin-agaw nila ang banwa kag ginpatay ang hari kag ang tanan nga pumuluyo sini, pati ang mga tawo sa palibot nga mga baryo nga sakop sang Debir. Ginlaglag nila ini sing bug-os, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ang ginhimo nila sa Hebron kag Libna kag sa ila mga hari ginhimo man nila sa Debir kag sa iya hari.

40 Gani nasakop ni Josue ang bug-os nga duta—ang mga kabukiran, ang Negev, ang mga bulobukid sa nakatundan,[b] kag ang sa ubos sang mga kabukiran, pati na ang ila mga hari. Ginlaglag nila sing bug-os ang tanan nga pumuluyo sini, kag wala gid sing may nabilin nga buhi. Ginhimo nila ini suno sa sugo sang Ginoo, ang Dios sang Israel. 41 Nalaglag ni Josue ang mga lugar halin sa Kadesh Barnea hasta sa Gaza, kag halin sa bug-os nga duta sang Goshen hasta sa Gibeon. 42 Nasakop ni Josue ini tanan nga mga duta kag ang ila mga hari sa isa lang ka pagsalakay, kay ang Ginoo, ang Dios sang Israel, nagbulig sa ila sa pagpakig-away. 43 Pagkatapos nagbalik si Josue kag ang tanan nga Israelinhon sa ila kampo sa Gilgal.

Footnotes:

  1. 10:1 ginlaglag niya ini sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
  2. 10:40 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Joshua 10 New International Version (NIV)

The Sun Stands Still

10 Now Adoni-Zedek king of Jerusalem heard that Joshua had taken Ai and totally destroyed[a] it, doing to Ai and its king as he had done to Jericho and its king, and that the people of Gibeon had made a treaty of peace with Israel and had become their allies. He and his people were very much alarmed at this, because Gibeon was an important city, like one of the royal cities; it was larger than Ai, and all its men were good fighters. So Adoni-Zedek king of Jerusalem appealed to Hoham king of Hebron, Piram king of Jarmuth, Japhia king of Lachish and Debir king of Eglon. “Come up and help me attack Gibeon,” he said, “because it has made peace with Joshua and the Israelites.”

Then the five kings of the Amorites—the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish and Eglon—joined forces. They moved up with all their troops and took up positions against Gibeon and attacked it.

The Gibeonites then sent word to Joshua in the camp at Gilgal: “Do not abandon your servants. Come up to us quickly and save us! Help us, because all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us.”

So Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including all the best fighting men. The Lord said to Joshua, “Do not be afraid of them; I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you.”

After an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. 10 The Lord threw them into confusion before Israel, so Joshua and the Israelites defeated them completely at Gibeon. Israel pursued them along the road going up to Beth Horon and cut them down all the way to Azekah and Makkedah. 11 As they fled before Israel on the road down from Beth Horon to Azekah, the Lord hurled large hailstones down on them, and more of them died from the hail than were killed by the swords of the Israelites.

12 On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel:

“Sun, stand still over Gibeon,
    and you, moon, over the Valley of Aijalon.
13 So the sun stood still,
    and the moon stopped,
    till the nation avenged itself on[b] its enemies,

as it is written in the Book of Jashar.

The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. 14 There has never been a day like it before or since, a day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel!

15 Then Joshua returned with all Israel to the camp at Gilgal.

Five Amorite Kings Killed

16 Now the five kings had fled and hidden in the cave at Makkedah. 17 When Joshua was told that the five kings had been found hiding in the cave at Makkedah, 18 he said, “Roll large rocks up to the mouth of the cave, and post some men there to guard it. 19 But don’t stop; pursue your enemies! Attack them from the rear and don’t let them reach their cities, for the Lord your God has given them into your hand.”

20 So Joshua and the Israelites defeated them completely, but a few survivors managed to reach their fortified cities. 21 The whole army then returned safely to Joshua in the camp at Makkedah, and no one uttered a word against the Israelites.

22 Joshua said, “Open the mouth of the cave and bring those five kings out to me.” 23 So they brought the five kings out of the cave—the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish and Eglon. 24 When they had brought these kings to Joshua, he summoned all the men of Israel and said to the army commanders who had come with him, “Come here and put your feet on the necks of these kings.” So they came forward and placed their feet on their necks.

25 Joshua said to them, “Do not be afraid; do not be discouraged. Be strong and courageous. This is what the Lord will do to all the enemies you are going to fight.” 26 Then Joshua put the kings to death and exposed their bodies on five poles, and they were left hanging on the poles until evening.

27 At sunset Joshua gave the order and they took them down from the poles and threw them into the cave where they had been hiding. At the mouth of the cave they placed large rocks, which are there to this day.

Southern Cities Conquered

28 That day Joshua took Makkedah. He put the city and its king to the sword and totally destroyed everyone in it. He left no survivors. And he did to the king of Makkedah as he had done to the king of Jericho.

29 Then Joshua and all Israel with him moved on from Makkedah to Libnah and attacked it. 30 The Lord also gave that city and its king into Israel’s hand. The city and everyone in it Joshua put to the sword. He left no survivors there. And he did to its king as he had done to the king of Jericho.

31 Then Joshua and all Israel with him moved on from Libnah to Lachish; he took up positions against it and attacked it. 32 The Lord gave Lachish into Israel’s hands, and Joshua took it on the second day. The city and everyone in it he put to the sword, just as he had done to Libnah. 33 Meanwhile, Horam king of Gezer had come up to help Lachish, but Joshua defeated him and his army—until no survivors were left.

34 Then Joshua and all Israel with him moved on from Lachish to Eglon; they took up positions against it and attacked it. 35 They captured it that same day and put it to the sword and totally destroyed everyone in it, just as they had done to Lachish.

36 Then Joshua and all Israel with him went up from Eglon to Hebron and attacked it. 37 They took the city and put it to the sword, together with its king, its villages and everyone in it. They left no survivors. Just as at Eglon, they totally destroyed it and everyone in it.

38 Then Joshua and all Israel with him turned around and attacked Debir. 39 They took the city, its king and its villages, and put them to the sword. Everyone in it they totally destroyed. They left no survivors. They did to Debir and its king as they had done to Libnah and its king and to Hebron.

40 So Joshua subdued the whole region, including the hill country, the Negev, the western foothills and the mountain slopes, together with all their kings. He left no survivors. He totally destroyed all who breathed, just as the Lord, the God of Israel, had commanded. 41 Joshua subdued them from Kadesh Barnea to Gaza and from the whole region of Goshen to Gibeon. 42 All these kings and their lands Joshua conquered in one campaign, because the Lord, the God of Israel, fought for Israel.

43 Then Joshua returned with all Israel to the camp at Gilgal.

Footnotes:

  1. Joshua 10:1 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them; also in verses 28, 35, 37, 39 and 40.
  2. Joshua 10:13 Or nation triumphed over
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes