Add parallel Print Page Options

Job, bisan magpangayo ka pa sang bulig, wala sing may magbulig sa imo. Bisan ang mga anghel[a] indi magbulig sa imo. Ang kaakig kag kaimon nagapatay sa buang-buang nga tawo, nga wala sing kaalam. Sa akon naobserbaran, posible nga ang isa ka buang-buang nga tawo mag-uswag sa iya pangabuhi, pero gulpi lang nga pakamalauton sang Dios ang iya panimalay. Ang iya mga anak wala sing makadtuan nga makabulig sa ila,[b] kag wala sing may magpangapin sa ila sa korte. Ang iya mga patubas, pati ang mga bunga sang iya mga tanom nga nagatubo sa tunukon nga mga kahoy-kahoy, ginapanguha sang gutom nga mga tawo. Kag ang iya manggad ginapanguha sang mga tawo nga uhaw sa mga pagkabutang. Ang kalisod kag kabudlayan wala nagatubo sa duta. Ang tawo amo ang nagadala sang kalisod sa iya kaugalingon, subong nga ang alipalok[c] nagalupad paibabaw halin sa kalayo.

“Kon ako sa imo, madangop ako sa Dios kag ipresentar ko ang akon kahimtangan sa iya. Kay nagahimo siya sang makatilingala nga mga butang kag mga milagro nga indi matungkad kag indi maisip. 10 Nagapadala siya sang ulan sa kalibutan kag ginapatubigan niya ang mga uma. 11 Ginapataas niya ang mga kubos, kag ginaluwas ang mga nagakalisod. 12 Ginaguba niya ang mga plano sang madaya nga mga tawo, agod indi sila magmadinalag-on. 13 Ginadakop niya ang mga maalam sa ila pagkadayaon, kag ginatapna niya ang padihot sang mga dayaon. 14 Ginadulman sila bisan adlaw, kag nagapangapkap sila nga daw gab-i bisan udtong-adlaw. 15 Ginaluwas sang Dios ang mga imol sa kamatayon kag sa gamhanan nga mga tawo nga nagapigos sa ila. 16 Gani may paglaom ang mga imol, pero ang mga malaot ginatapna sang Dios.

17 “Bulahan ang tawo nga ginatadlong sang Dios ang iya pamatasan. Gani indi pagpakalaina ang pagdisiplina sang Makagagahom nga Dios sa imo. 18 Kay ang iya ginapilas, iya man ginabulong; ang iya ginasakit, iya man ginaayo. 19 Permi niya ikaw luwason sa kalamidad kag katalagman. 20 Luwason niya ikaw sa kamatayon sa tion sang gutom ukon inaway. 21 Protektaran niya ikaw sa pagpakalain sa imo sang iban, kag wala ka sing kahadlukan kon mag-abot ang kalaglagan. 22 Kadlawan mo lang ang kalaglagan kag gutom, kag indi ka mahadlok sa talunon nga mga sapat, 23 kay indi na ini mag-ano sa imo. Kag indi ka na mabudlayan magtanom sa imo batuhon nga uma. 24 Makasiguro ka nga maayo ang kahimtangan sang imo panimalay, kag wala sing may madula sa imo kasapatan. 25 Magadamo ang imo mga kaliwat pareho kadamo sang hilamon sa duta. 26 Magakabuhi ka sing malawig, kag indi ka mapatay sa indi pa husto nga tion. 27 Suno sa amon pag-usisa, matuod gid ini tanan. Gani pamatii ini kag iaplikar sa imo kabuhi.”

Footnotes

  1. 5:1 mga anghel: sa literal, mga balaan.
  2. 5:4 wala… ila: ukon, indi makaluwas sa katalagman.
  3. 5:7 alipalok: sa English, sparks.