Add parallel Print Page Options

Ginbuy-an si Jeremias

40 May ginhambal ang Ginoo kay Jeremias pagkatapos nga ginbuy-an siya ni Nebuzaradan nga pangulo sang mga guwardya didto sa Rama. Nakadenahan sadto si Jeremias upod sa mga bihag nga mga taga-Jerusalem kag taga-Juda nga pagadal-on sa Babilonia. Sang makita ni Nebuzaradan si Jeremias, nagsiling siya kay Jeremias, “Ang Ginoo nga imo Dios nagsiling nga laglagon niya ang Jerusalem. Kag karon natabo ini; ginhimo gid sang Ginoo ang iya ginsiling. Natabo ini tanan tungod kay nagpakasala ang imo mga kasimanwa sa Ginoo kag wala sila magtuman sa iya. Pero karon, hukason ko ang imo mga kadena kag buy-an ko ikaw. Kon gusto mo, upod ka sa akon sa Babilonia kag tatapon ko ikaw. Pero kon indi ka, wala sing kaso. Pili ka lang sa bug-os nga lugar kag pagusto ka kon diin ka makadto. Kon magpabilin ka gid man, magbalik ka kay Gedalia nga anak ni Ahikam kag apo ni Shafan. Ginhimo siya sang hari sang Babilonia nga manugdumala sa mga banwa sang Juda. Mag-estar ka upod sa iya kag sa iya mga katawhan, ukon pagusto ka kon diin ka makadto.”

Dayon ginhatagan siya ni Nebuzaradan sang mga pagkaon kag regalo kag ginpalakat. Kag nagkadto si Jeremias kay Gedalia didto sa Mizpa, kag nag-estar siya didto upod sa mga tawo nga nagkalabilin.

Ang Pagdumala ni Gedalia sa Juda(A)

May pila ka opisyal sang mga soldado sang Juda kaupod sang ila mga tinawo nga wala magsurender sa Babilonia. Didto sila sa kaumahan nagtiner. Nakabalita sila nga ginhimo sang hari sang Babilonia si Gedalia nga gobernador sang tanan nga tawo sa Juda nga wala ginbihag pa-Babilonia, nga puwerte kaimol. Gani nagkadto ini nga mga opisyal kay Gedalia sa Mizpa. Ini nga mga opisyal amo sila ni Ishmael nga anak ni Netania, Johanan kag Jonatan nga mga anak ni Karea, Seraya nga anak ni Tanhumet, ang mga anak nga lalaki ni Efai nga taga-Netofa, kag si Jaazania nga taga-Maaca. Nag-upod man sa ila ang ila mga tinawo. Nagsumpa si Gedalia sa ila kag sa ila mga tinawo, “Indi kamo mahadlok sa pagpasakop sa mga taga-Babilonia.[a] Mag-estar lang kamo sa sini nga duta kag mag-alagad sa hari sang Babilonia, kag mangin maayo ang tanan sa inyo. 10 Ako mismo magatiner diri sa Mizpa sa pagrepresentar sa inyo sa mga taga-Babilonia kon mag-abot sila diri sa aton. Mag-estar kamo bisan diin nga lugar nga gusto ninyo, kag magpamupo kamo sang mga ubas, mga olibo, kag iban pa nga mga prutas, kag tagua ninyo ini sa inyo mga suludlan.”

11 Nabalitaan man sang tanan nga Judio nga nagpalagyo sa Moab, Ammon, Edom, kag sa iban nga mga nasyon nga may ginbilin si Haring Nebucadnezar nga mga tawo sa Juda kag ginhimo niya nga gobernador nila si Gedalia nga anak ni Ahikam kag apo ni Shafan. 12 Gani nagbalik sila tanan sa Juda halin sa nagkalain-lain nga mga lugar nga sa diin sila naglalapta, kag nagkadto sila kay Gedalia sa Mizpa. Dayon nagpamupo sila sang madamo gid nga mga ubas kag iban pa nga mga prutas. 13 Sang ulihi si Johanan nga anak ni Karea kag ang iban pa nga mga opisyal sang mga soldado nga wala magsurender sa Babilonia nagkadto kay Gedalia sa Mizpa 14 kag nagsiling, “Wala ka bala makahibalo nga si Haring Baalis sang Ammon nagsugo kay Ishmael nga anak ni Netania sa pagpatay sa imo?” Pero indi magpati si Gedalia sa ila.

15 Pagkatapos sadto, nagpakigkita si Johanan kay Gedalia sa sekreto kag nagsiling, “Patyon ko si Ishmael nga wala sing may makahibalo. Ngaa pabay-an lang naton siya sa pagpatay sa imo? Amo ina ang mangin kabangdanan nga maglalapta kag magkaladula ang mga Judio nga nagkalabilin diri sa Juda nga ginadumalahan mo.” 16 Pero nagsiling si Gedalia kay Johanan, “Indi ina paghimua. Indi matuod ang imo ginasiling parte kay Ishmael.”

Footnotes

  1. 40:9 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo man sa bersikulo 10.