Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Parte sa Samaria

28 Kaluluoy ang Samaria, nga pareho sa korokorona nga bulak, nga dungog sang palahubog nga mga pangulo sang Israel.[a] Ini nga siyudad nahamtang sa mapatubason nga patag, pero ang iya katahom madula pareho sa bulak nga nagakalaya. Pamati! May ginapreparar ang Ginoo nga isa ka makusog kag gamhanan nga nasyon nga magalaglag sa Samaria. Pareho ini sa makahalalit nga bagyo kag nagahuganas nga baha. Pagatasakon niya ang Samaria, nga pareho sa korokorona nga bulak, nga dungog sang palahubog nga mga pangulo sang Israel. Ini nga siyudad nahamtang sa mapatubason nga patag, pero ang iya katahom madula pareho sa bulak nga nagakalaya. Malaglag ini gilayon pareho sa nahauna nga mga bunga sang higera nga ginakuha kag ginakaon dayon sang kada may makakita.

Sa sina nga tion, ang Ginoo nga Makagagahom mangin pareho sa matahom nga korokorona nga bulak sa iya nagkalabilin nga mga katawhan. Hatagan niya sang handom ang mga manughukom sa pagpaluntad sang hustisya. Kag hatagan niya sang kaisog ang mga soldado nga nagaguwardya sa siyudad kontra sa mga kaaway.

Pero karon nagaduling-duling sa kahubog ang mga pari kag mga propeta kag wala na sa husto nga paminsaron. Ang mga propeta sala na ang ila pag-intiendi sa palanan-awon, kag ang mga pari indi na husto ang ila desisyon. Ang ila mga lamisa puno sang ila mga suka. Wala gid sing bahin sang lamisa nga matinlo. Nagareklamo pa sila nga nagasiling, “Ano bala ang hunahuna niya sa aton, mga bata nga bag-o lang nalutas? Ngaa amo ina ang panudlo niya sa aton? 10 Kon magtudlo siya, litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon.”

11 Tungod nga indi sila magpamati, magapakighambal ang Ginoo sa sini nga mga tawo paagi sa mga taga-iban nga lugar nga lain ang lingguahe. 12 Amo ini ang iya ihambal: “Makaangkon kuntani kamo sang kapahuwayan sa inyo duta. Pero indi kamo gusto magpamati sa akon.”

13 Gani tudluan sila sang Ginoo litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Kag matumba sila sa ila paglakat, mapilasan, masiod, kag madakpan.

14 Gani kamo nga mga nagapangyaguta nga mga manugdumala sang katawhan sang Jerusalem, pamatii ninyo ang Ginoo! 15 Kay nagapabugal kamo nga nagasiling, “Nakahimo kami sang kasugtanan sa kamatayon nga indi ini mag-ano sa amon, kag nagsugtanay kami sang lugar sang mga patay nga indi kami pagdal-on didto. Gani indi kami maano bisan mag-abot man ang katalagman nga daw sa baha, kay nagasalig kami nga ang amon pagbinutig kag pagpangdaya makaprotektar sa amon.”

16 Gani amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios: “Pamati! Mabutang ako sa Zion[b] sang bato nga pundasyon; isa ka bato nga masaligan, malig-on, kag malahalon. Ang nagatuo sa iya indi magpadasodaso[c] sa ila mga ginahimo. 17 Himuon ko nga inugtakos kag inugtunton ang hustisya kag pagkamatarong. Ipapalid ko sa bagyo kag ipaanod sa baha ang kabutigan nga inyo ginasaligan nga makaprotektar sa inyo. 18 Mangin wala sing pulos ang inyo kasugtanan sa kamatayon, kag ang inyo ginkasugtan sang lugar sang mga patay. Kay kon mag-abot ang katalagman nga daw sa baha, malaglag kamo. 19 Magaabot ini permi kada adlaw, aga kag gab-i, kag magalaglag gid ini sa inyo.”

Mahadlok gid kamo kon maintiendihan ninyo ini nga mensahi. 20 Kay pareho kamo sa tawo nga kabos ang iya ginahigdaan kag makitid ang iya habol.[d] 21 Sa pagkamatuod, magasalakay ang Ginoo pareho sa iya ginhimo sa Bukid sang Perazim kag sa Kapatagan sang Gibeon. Himuon niya ang butang nga wala ginapaabot sang iya katawhan.

22 Gani karon indi na kamo magyaguta, kay basi kon dugangan pa niya ang iya silot sa inyo. Kay nabatian ko gid mismo ang ginmando sang Ginoong Dios nga Makagagahom nga laglagon niya ang inyo bug-os nga duta. 23 Pamatii ninyo sing maayo ang akon ginasiling. 24 Magsagi na lang bala arado ang mangunguma, kag indi magtanom? 25 Indi bala nga kon handa na ang duta, ginasab-ugan niya ini sang nagkalain-lain nga mga binhi sa tagsa ka talamnan sini, pareho sang binhi sang mga panakot, trigo, barley kag espelta?[e] 26 Nahibaluan niya kon ano ang husto nga himuon kay ginatudluan siya sang Dios. 27 Wala niya ginagamitan sang mabug-at nga panglinas ang mga inani nga mga panakot kundi ginahampas niya ini sang lipak. 28 Ang uyas nga ginahimo nga tinapay madali madugmok, gani wala niya ini ginasagi linas. Ginagamitan niya ini sang karo nga may mga kabayo sa paglinas, pero ginasiguro niya nga indi ini magkaladugmok. 29 Ini nga kaalam halin sa Ginoo nga Makagagahom. Maayo gid ang iya laygay kag puwerte gid ang iya kaalam.

Footnotes

  1. 28:1 Israel: Tan-awa ang footnote sa 7:2.
  2. 28:16 Zion: ukon, Jerusalem.
  3. 28:16 indi magpadasodaso: sa Septuagint, indi mahuy-an.
  4. 28:20 Siguro ang buot silingon nga ang kasugtanan sang Juda sa Egipto indi makahatag sang seguridad kontra sa mga kaaway.
  5. 28:25 espelta: Ang Hebreo sini nagatumod sa isa ka klase sang uyas.