Add parallel Print Page Options

Abalumwa Ennyonta Bayitibwa

55 (A)“Kale mujje,
    mmwe mwenna abalumwa ennyonta, mujje eri amazzi.
Mujje mmwe abatalina ssente zigula,
    mujje muweebwe bye mwagala,
envinnyo oba amata ebitali bya kugula
    ebitaliiko miwendo gya kusasula.
(B)Lwaki musaasaanya ensimbi zammwe ku ebyo ebitali bya kulya
    muteganira ebyo ebitakkusa?
Mumpulirize, mumpulirize n’obwegendereza mulye ebyo ebirungi,
    emmeeme yammwe eneesanyuka nnyo.
(C)Mumpulirize mujje gye ndi.
    Muwulirize mubeere balamu;
nnaabakolera endagaano ey’olubeerera,
    era egyo gy’emikisa gyange n’okwagala bye nasuubiza Dawudi.
(D)Laba namufuula omujulirwa eri abantu,
    omukulembeze era omugabe w’abantu.
(E)Laba oliyita amawanga g’otomanyi,
    era amawanga g’otomanyi galyanguwa okujja gy’oli.
Kiribaawo olw’obuyinza bwa Mukama Katonda wo
    era Omutukuvu wa Isirayiri
    kubanga akugulumizza.”
(F)Munoonye Mukama nga bw’akyayinzika okulabika,
    mumukaabirire nga bw’akyali okumpi.
(G)Omubi aleke ekkubo lye,
    n’atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye.
Leka adde eri Mukama naye anaamusaasira, adde eri Katonda waffe
    kubanga anaamusonyiyira ddala.

(H)“Kubanga ebirowoozo byange si birowoozo byammwe
    era n’amakubo gammwe si ge makubo gange,”
    bw’ayogera Mukama.
(I)“Ng’eggulu bwe liri waggulu okukira n’ensi,
    bwe gatyo amakubo gange bwe gali ewala ennyo n’amakubo gammwe,
    n’ebirowoozo byange bwe biri eri ebirowoozo byammwe.
10 (J)Era ng’enkuba bwetonnya
    n’omuzira ne gugwa okuva mu ggulu
n’ebitaddayo,
    wabula ne bifukirira ettaka, ebirime ne bikula,
ne bimerusa ensigo z’omusizi,
    era ne biwa omuli emmere,
11 (K)bwe kityo ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange bwe kiri;
    tekiriddayo bwereere,
naye kirikola ekyo kye njagala
    era kirituukiriza ekyo kye nakituma.
12 (L)Kubanga mulifuluma n’essanyu
    ne mugenda mirembe,
ensozi n’obusozi nabyo
    ne bitandika okuyimba nga bibalabye,
n’emiti gyonna
    ne gitendereza n’essanyu.
13 (M)Mu kifo ky’omweramannyo mulimeramu olusambya,
    ne mu kifo ky’omutovu mulimeramu omumwanyi.
Era kino kiribaawo erinnya lya Mukama limanyibwe
    era ako ke kaliba akabonero akataliggwaawo
    ak’emirembe n’emirembe.”