Add parallel Print Page Options

Nagsiling dayon si Habakuk, “Masaka ako sa tore, sa akon balantayan, kag hulaton ko kon ano ang isiling sa akon sang Ginoo kag kon ano ang iya isabat sa akon reklamo.”[a]

Ang Sabat sang Dios kay Habakuk

Amo ini ang sabat sang Ginoo kay Habakuk: “Isulat sing maathag sa sululatan nga bato ang igapahayag ko sa imo agod mahapos ini basahon. Isulat lang anay ini kay wala pa mag-abot ang gintalana nga tion nga matabo ini. Pero matabo gid ini sa indi madugay kag indi ini mapaslaw. Kon daw madugay-dugay ini hulata lang, kay sigurado gid nga matabo ini kag indi maatrasar. Amo ini ang isulat:

“Tan-awa ang mga bugalon! Mga malaot sila nga mga tawo. Pero ang matarong nga mga tawo magakabuhi tungod sang ila pagtuo.[b] Sa pagkamatuod, ang manggad[c] indi masaligan. Kag ang bugalon nga mga tawo nga dalok sa manggad indi mapahamtang kag indi kontento. Pareho sila sa kamatayon nga wala nagakaayawan. Amo ina kon ngaa ginabihag nila ang madamo nga mga nasyon. Pero yagutaon sila sang sina nga mga nasyon paagi sa masakit nga binalaybay nga nagasiling,

“ ‘Kaluluoy kamo nga nagapanguha sang mga butang nga indi inyo kag nagatipon sang manggad paagi sa pagpanguwarta. Hasta san-o pa bala ninyo ina himuon? Pero ang matuod, gulpi lang kamo nga balusan sang mga nasyon nga ginbihag ninyo,[d] kag tungod sa ila magakurog kamo sa kahadlok, kag sila naman ang magaagaw sang inyo mga pagkabutang. Tungod nga madamo nga mga nasyon ang gin-agawan ninyo sang mga pagkabutang, kamo naman ang agawan sang mga tawo nga nagkalabilin sa sini nga mga nasyon. Matabo ini sa inyo tungod sa pagpamatay ninyo sang mga tawo kag sa pagpanghalit ninyo sang ila mga duta kag mga banwa.

“ ‘Kaluluoy kamo nga nagapatindog sang mga balay[e] halin sa kuwarta nga nakuha ninyo sa malain nga paagi. Ginapapag-on pa ninyo ang inyo mga balay agod indi kamo maano kon mag-abot ang katalagman. 10 Tungod sang pagpamatay ninyo sang madamo nga mga tawo, kamo pagapatyon man kag pagagub-on ang inyo mga balay.[f] 11 Ang mga bato sa dingding kag ang mga balayan sang inyo mga balay daw sa magasinggit sa pagpangayo sang bulig kay maguba na ang balay.

12 “ ‘Kaluluoy kamo nga nagatukod sang banwa sa mapintas nga paagi. Handa kamo nga magpatay sang tawo basta matukod lang ini. 13 Pero inang ginpatukod ninyo sa mga katawhan nga ginbihag ninyo pagasunugon man lang, gani mangin wala sing pulos ang ila pinangabudlayan. Gintalana na ini sang Ginoo nga Makagagahom. 14 Kay ang mga tawo sa kalibutan mapun-an sang ihibalo parte sa gahom sang Ginoo, subong nga ang dagat puno sang tubig.

15 “ ‘Kaluluoy kamo! Kay sa inyo kaakig ginapakahuy-an ninyo ang inyo katupad nga mga nasyon. Daw pareho lang nga ginahubog ninyo sila sang bino agod nga makita ninyo ang ila pagkahublas. 16 Karon kamo naman ang mahuy-an imbes nga padunggan, kay pagasilutan gid kamo sang Ginoo. Daw pareho lang nga paimnon niya kamo sang bino agod nga kon hubog na gani kamo makita ang inyo pagkahublas[g] kag mahuy-an gid kamo. 17 Ginpangtapas ninyo ang mga kahoy sa Lebanon, kag tungod sini nagkalamatay ang mga sapat didto. Gani halitan man kamo kag magakurog kamo sa kahadlok. Matabo ini sa inyo tungod sa pagpamatay ninyo sang mga tawo kag sa pagpanghalit ninyo sang ila mga duta kag mga banwa.

18 “ ‘Ano bala ang pulos sang mga dios-dios? Ginhimo man lang ina sang tawo halin sa kahoy ukon metal, kag indi man ina makasugid sang matuod. Kag ngaa bala nga ginapatihan gid ina sang mga tawo nga naghimo sina? Indi gani ina makahambal. 19 Kaluluoy kamo nga nagasiling sa imahen nga kahoy ukon bato, “Magbugtaw ka kag buligi kami.” Indi gani ina makatudlo sa inyo. Kag bisan tuod nga nahaklapan ina sang bulawan kag pilak, pero wala ina sang kabuhi. 20 Pero ang Ginoo iya ara sa iya balaan nga templo sa langit. Gani ang tanan nga ara sa kalibutan maghipos sa iya presensya.’ ”

Footnotes

  1. 2:1 kon ano… reklamo: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 2:4 Pero… pagtuo: ukon, Pero ang ginpakamatarong nga mga tawo tungod sang ila pagtuo magakabuhi.
  3. 2:5 manggad: Amo ini sa Dead Sea Scrolls. Sa iban nga mga kopya sang Hebreo, bino.
  4. 2:7 mga nasyon nga ginbihag ninyo: sa literal, ang mga gin-utangan ninyo; ukon, ang mga nag-utang sa inyo.
  5. 2:9 nagapatindog sang mga balay: ukon, nagapauswag sang ginharian.
  6. 2:10 balay: ukon, ginharian.
  7. 2:16 makita ang inyo pagkahublas: sa literal, makita ang inyo kinatawo nga wala matuli. Sa iban nga dumaan nga mga teksto, magaduling-duling kamo.