Add parallel Print Page Options

Yet yoc naj Pablo sata naj Festo

25  Lahwi tuˈ xin, yapni naj Festo tuˈ ischahnocano gobernadoral. Oxebxa tzˈayic ischahni naj gobernadoral yul con̈ob Cesarea tuˈ isto naj yul con̈ob Jerusalén. Hayet ay naj bey tuˈ, yapni ebnaj yahawil ebnaj sacerdote yeb ebnaj iswiˈehal yeco yin̈ con̈ob Israel akˈocˈule yin̈ naj Pablo tuˈ. Caw xin oc ebnaj iskˈanaˈ tet naj tato chito ilaxoti naj Pablo tuˈ, cat yapni naj yul con̈ob Jerusalén. Wal xin caw cˈulxa ye yu ebnaj tato chito ebnaj ismajaˈ naj yul beh, cat ispotxˈni ebnaj naj Pablo tuˈ chiyute yalni. Yaj xin yal naj Festo tuˈ tato majan naj Pablo bey yul con̈ob Cesarea, yalnipaxo naj tato yin̈xan̈e howeb tzˈayic, cat ismeltzo naj bey tuˈ. Yalni naj hacaˈ tiˈ:

―Yuxin maquex caw iswiˈehal heyecoj, caw yilal heto wintajan bey yul con̈ob Cesarea, tato ay ismul huneˈ naj tuˈ yacoj, haˈ tuˈ chisje heyalni wetan tzet ismul naj, ẍi naj.

Wal naj Festo tuˈ xin, waxajeb xan̈e tzˈayic ecˈ naj yul con̈ob Jerusalén tuˈ, ismeltzopaxto naj yul con̈ob Cesarea.

Haxa yet huneˈxa tzˈayic xin, yapni tzˈon̈no naj yul iscapil yanito naj yikˈomal naj Pablo tuˈ.

Hayet yapni naj Pablo yin̈ sat naj, yoc hoyno ebnaj Israel ispeto yul con̈ob Jerusalén yin̈ naj. Hantan̈e tzet istxˈojal yaco ebnaj ismulo naj, yaj machi hunu tzet chiyeniloj tato caw yeli. Hac tuˈ xin yu yichico naj Pablo iscolni isba, yalni naj hacaˈ tiˈ:

―Walinan, machi hunu inmulan wacojan yin̈ isley ebnaj Israel yeb yin̈ yatut Comam Dios, yebpaxo yin̈ naj jahaw ay yul con̈ob Roma.

Yaj yu iscan naj Festo tuˈ cˈulal yul sat ebnaj Israel, yuxin iskˈambe naj tet naj Pablo tuˈ hacaˈ tiˈ:

―¿Chimhawoche chaẍto yul con̈ob Jerusalén, haˈ tuˈ xin chiwilan tzet chaẍelicoj? ẍi naj.

10 Istakˈwi naj Pablo:

―¡Machoj! Wal xin ay inxactijan yul capil ayco yalan̈ yip naj jahaw ay bey Roma, haˈ tuˈ xin caw yilal yillax tzet chinelicojan, cat yillaxi tato ay inmulan hacaˈ yalni ebnaj Israel tiˈ. 11 Tato ay inmulan caw chinakˈni camojan, caw mach chiwilojan win̈an, camojinan; yaj tato machi nichˈano isyelal xol sunil inmulan chiyal ebnaj tiˈ, machi mac ay yip quinyanicojan yul iskˈab ebnaj, wal xin caw chinkˈanan tato haˈ naj jahaw ay Roma, chiˈilni tzet chinelicojan, ẍi naj tet naj Festo.

12 Hac tuˈ xin yu yoc naj Festo islahtiˈn̈en isba yeb ebnaj yetbi, lahwi islahtiˈn̈en isba ebnaj tuˈ xin, yalni naj hacaˈ tiˈ:

―Hach chawoche tato haˈ naj jahaw Roma chiˈilni tzet chaẍelicoj, wal tinan̈ xin, chaẍwatojan yin̈ sat naj, ẍi naj.

Yet yoc naj Pablo yin̈ sat naj rey Agripa

13 Lahwi hayeb tzˈayic xin, isto naj rey Agripa yeb yixal, haˈ ton ix Berenice, yul con̈ob Cesarea yilaˈ naj Festo, yu xaischah naj ismunil yoc gobernadoral. 14 Yaj yu txˈiˈal tzˈayic ehayo naj yeb yixal bey tuˈ, yuxin oc naj Festo tuˈ yalaˈ tet naj rey yin̈ tzet ye naj Pablo, yalni naj hacaˈ tiˈ:

―Ay huneˈ naj bey tiˈ, aycanico preso yu naj Félix.

15 Yet inbeycˈojan yul con̈ob Jerusalén, isbeycˈo ebnaj yahawil sacerdote yeb ebnaj iswiˈehal yeco yin̈ ebnaj Israel iskˈanaˈ yin̈ naj wetan tato chinchejan potxˈlaxo naj.

16 Yaj walan tet ebnaj ta coley, han̈on̈ romano hon̈ tiˈ, chiyala tato mach chiyu ispotxˈlax hunu anma yalan̈to maẍto chiyilico naj sat ebnaj chikˈanni yin̈, cat xin iscolni isba naj, quinchiyan.

17 Yu ton huneˈ tuˈ, yuxin hayet yulicˈo ebnaj bey tiˈ machi tiempo incˈayan, wal xin yin̈ hunxa tzˈayic quintohan yul incapilan wanitojan yikˈomal naj Pablo tuˈ. 18 Haˈ ebnaj kˈann̈e yin̈ naj tuˈ xin, caw machi ismul naj caw xiwquilta yal ebnaj wetan, hacaˈ innanihan. 19 Cachann̈e huneˈ caw chal ebnaj ismulo naj tato txˈoj istzotel naj yin̈ isreligión ebnaj yalni. Yalnipaxo ebnaj tato ay huneˈ naj, Jesús isbi, camnaxa, yaj xin chal naj Pablo tuˈ tato itzitz naj. 20 Yaj yu machi nawi wuhan tzet chiyu inwatxˈenan huneˈ tuˈ, yuxin inkˈambenan tet naj Pablo tuˈ tato chiyoche naj chito naj yul con̈ob Jerusalén, yun̈e haˈ tuˈ chiˈillaxi tzet chiˈelico naj yin̈ huntekˈan tuˈ. 21 Yajaˈ yu yal naj tato haˈ naj jahaw Augusto ay yul con̈ob Roma chiˈilni tzet chiˈelico naj yalni, yuxin walan tato wal ismaji naj hayeboxa tzˈayic, bakˈinxan̈eticˈa xin chiyu wuhan, cat wanitojan naj tet naj jahaw tuˈ, ẍi naj Festo.

22 Yalni xin naj rey Agripa tuˈ tet naj Festo hacaˈ tiˈ:

―Haˈ quintuˈan chiwochehan wabeninojan tzet chiyal naj, ẍi naj. Yalni naj Festo tuˈ xin:

―Cˈulticˈa, yet hecal chawabe tzet chal naj, ẍi naj Festo.

23 Haxa yet hunxa tzˈayic xin, yapni naj rey Agripa yeb yixal, haˈ ton ix Berenice yul capiltu, caw nanxa islow yu yapni naj yeb ix. Yapnipaxo ebnaj yahawil soldado yeb xin ebnaj iswiˈehal yeco yin̈ con̈ob tuˈ. Lahwi tuˈ xin, yanito naj Festo yikˈomal naj Pablo.

24 Yet ayxaco naj yin̈ sat ebnaj xin, yalni naj Festo:

―Hach tiˈ mam rey Agripa, yeb xin hex cutxanexico tiˈ, ay naj Pablo tiˈ lah. Haˈ naj tiˈ chiyal sunil ebnaj Israel tato ay ismul; ebnaj Israel yul con̈ob Jerusalén, yebpaxo ebnaj yul con̈ob Cesarea tiˈ. Caw xin maẍticˈa chisbej ebnaj yelico yaw win̈an tato masan chicam naj. 25 Yaj wal yul insatan, caw machi ismul naj caw xiwquilta chikˈanni camical yin̈, yaj yu haˈ naj halni tato haˈ naj jahaw Augusto ay Roma chiˈilni tzet chˈelico naj, yuxin maˈel yin̈ incˈulan wanitojan naj tet naj.

26 Yu matzet tzˈaj wakˈacojan ismulo naj yul teˈ carta chito tet naj jahaw tuˈ, yuxin mawitijan naj yin̈ hesat, yeb yin̈ hasat mam rey Agripa. Wal tinan̈ xin, kˈambewelo tet naj, aytaxca ismul naj chiˈilchalo heyu, hexxa xin cheyal wetan, cat intzˈibn̈enayojan yul carta cat wanitojan tet naj jahaw tuˈ. 27 Yuto caw maẍtaj ye chiwabehan ta ton̈e chiwatojan naj, machi xin nichˈano ismul naj chiwaltojan, ẍi naj.