Add parallel Print Page Options

Yin̈ tzet yal naj Pedro tet ebnaj creyente ah Jerusalén

11  Yapni iskˈumal tet ebnaj ischejab Comam Jesús yeb tet ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam ay yul ismajul Judea tato ay ebnaj mach Israelo yaco isba yul iskˈab Comam Dios. Hayet yapni naj Pedro yul con̈ob Jerusalén hunelxa, yoc ebnaj juẍta Israel buchwal yin̈ naj, yuto isnati ebnaj isley naj Moisés tet naj.

Iskˈamben ebnaj tet naj:

―¿Tzet yin̈ yuxinto cachoc xol ebnaj mach Israeloj, hawaˈpaxo yeb ebnaj? ẍi ebnaj.

Yichico naj Pedro tuˈ yalnilo sunil tzet yuhi, yalni naj hacaˈ tiˈ:

―Yet ayinicˈojan bey yul con̈ob Jope, yet lan̈an intxahlihan tet Comam Dios, isyeni Comam wetan yin̈ caw sajsatil huneˈ niman sábana leyantoj ximbil can̈eb istxiquin, yayilo kˈap insatajan. Woc tˈan̈nojan yin̈ yun̈e wilnihan tzet ayayto yul. Wilnihan huntekˈan no nokˈ ayayto yul; ay noˈ xol telajil nokˈ, noˈ can̈eb yoj, aypaxo noˈ chishatxicˈo iscˈul yebej noˈ chˈic. Lahwi tuˈ xin, wabenan huneˈ yul nukˈe halni wetan:

―Hach tiˈ Pedro, ahan̈wanoj, potxˈcamo huntekˈan no nokˈ tiˈ cat hacˈuxni noˈ, ẍi wetan.

Intakˈwican̈an:

―Mamin, machoj, yuto maẍto hunelo chincˈuxan hunu tzˈilla tzet ye tuˈ yuto cachbilon̈an̈ yu isley naj Moisés, quinchiyan.

Yalnipaxo wetan hunelxa:

―Sunil tzet sajxa ye yu Comam Dios, mach chawala tato tzˈil, ẍi wetan.

10 Oxel yalayti wetan, lahwi tuˈ xin yilaxpaxahto huneˈ niman sábana tuˈ yul satcan̈ hunelxa. 11 Hayet lan̈an intxumnihan tzet chala, yapni oxwan̈ ebnaj quinissaynilojan bay ayinan. Haˈ ebnaj tuˈ xin ispeto bey Cesarea. 12 Yalni Comam Espíritu Santo wetan hacaˈ tiˈ:

―Asiˈ yinta ebnaj, ẍi. Hac tuˈ xin yu intohan yinta ebnaj, yeb wajwan̈xa ebnaj juẍta ah Jope tuˈ. Hayet japnihan̈ bey tuˈ xin cotohan̈ yatut huneˈ naj chiyij Cornelio. 13 Yalni naj jetan̈ ta ay huneˈ naj ángel apni lin̈no sata naj yul yatut; yalni naj ángel tet naj:

―Chejto cawan̈ oxwan̈o ebnaj bey yul con̈ob Jope, cat yiniti ebnaj naj Simón, naj chiyijpaxo Pedro. 14 Haˈ naj tuˈ chihalno tawet yin̈ tzet chu hachahni hacolbanil, yeb sunil mac ay bey hawatut, ẍi naj ángel tet naj.

15 Haxa yet intzabnicojan intzotelan xol ebnaj tuˈ, yayilo Comam Espíritu Santo yiban̈ ebnaj hacaˈ yu yul coxol yet babelal. 16 Hac tuˈ yu innanitijan yin̈ tzet yalcano Comam Jesús yet yalan̈tocanoj:

―Yin̈ caw yeli, haˈ naj Juan, haˈ naj an̈ecan̈ haˈ iswiˈ anma, walexpaxo xin, haˈ Comam Espíritu Santo chiˈakˈlaxo teyet, ẍicano Comam. 17 Caw yakˈ Comam Dios Comam Espíritu Santo tet ebnaj hacaˈ yu yakˈni Comam, Comam Espíritu Santo jet han̈on̈ tiˈ yet janayto yul janma yin̈ Comam Jesucristo. Yuxin ¿tzet wehan xin chinman̈cˈohan tzet choche Comam Dios? ẍi naj Pedro tet ebnaj juẍta tuˈ.

18 Yet yaben ebnaj juẍta ay bey Jerusalén yin̈ sunil tzet yal naj Pedro tuˈ, caw matxa tzet yal ebnaj, yoc ebnaj yakˈno tzalaho yanma yin̈ Comam Dios. Yalni ebnaj hacaˈ tiˈ:

―Caw yeli yakˈpaxo Comam Dios huneˈ iscˈulal tiˈ tet anma mach Israeloj yun̈e ishelni isbeybal cat ischahnicano huneˈ iskˈinal mach istan̈bal, ẍi ebnaj.

Ebnaj oc yul iskˈab Comam bey Antioquía

19 Yet lahwi iscamcano naj Esteban, yichico ebnaj Israel issaywa yin̈ ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam, yu huneˈ tuˈ xin ispujnacan̈ ebnaj. Ay ebnaj apni bey yul ismajul Fenicia yeb xin bey ismajul Chipre, yeb yul con̈ob Antioquía. Istzabnico ebnaj yalnicˈo huneˈ cuybanil yet colbanile tet anma bay apni ebnaj. Yaj matzet yal ebnaj tet anma mach Israeloj, caw han̈cˈan̈e tet anma Israel yal ebnaj. 20 Yaj xin ay haywan̈ ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam bey Chipre yeb bey Cirene apni bey Antioquía, yalnicˈo ebnaj cuybanil yet colbanile xol anma mach Israeloj. 21 Yuto ayxaco yip Comam yin̈ ebnaj, yuxin tzetcˈa mac isbejcano sunil comon beybale cuybil yu yet yalan̈tocanoj, yanico isba ebnaj yul iskˈab Comam.

22 Hayet yaben ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam ay bey con̈ob Jerusalén huneˈ tiˈ, ischejnito ebnaj naj Bernabé bey Antioquía tuˈ. 23 Hayet yapni naj yilni naj hanta iscˈulal Comam Dios yiban̈ ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam bey tuˈ. Caw tzala yanma naj Bernabé yet yakˈnicano naj cuybanile chiiptzen ebnaj yun̈e islahnico ebnaj yanico yanma yin̈ Comam sunilbal tiempo. 24 Hac tuˈ yu iscuywacano naj Bernabé tuˈ yin̈ ebnaj yuto caw cˈul isnabal naj, yeb xin yu caw nohna naj yu Comam Espíritu Santo. Caw ayco yanma naj yin̈ Comam Jesucristo, yu huneˈ tuˈ yuxin caw ay anma chahnicano Comam yul yanma.

25 Lahwi tuˈ xin, isto naj Bernabé yul con̈ob Tarso saywal yin̈ naj Saulo. 26 Haxa yet yilcha naj Saulo tuˈ yu naj, yinito naj naj yul con̈ob Antioquía. Caw huneˈ habil ecˈ ebnaj cawan̈ tuˈ xol anma ayxaco yul iskˈab Comam Jesús bey tuˈ. Caw txˈiˈal anma iscuy ebnaj yin̈ Istzotiˈ Comam Dios. Yul huneˈ con̈ob Antioquía tuˈ, haˈ tuˈ hallax babel Cristianohal yin̈ anma ayxaco yul iskˈab Comam.

27 Yet huneˈ tiempohal tuˈ, el haywan̈ ebnaj juẍta bey Jerusalén yapni bey Antioquía. Ebnaj tuˈ xin chischah ebnaj tzotiˈ tet Comam Dios cat yalni ebnaj tet anma. 28 Ay huneˈ naj xol ebnaj apni tuˈ chiyij Agabo. Yah lin̈no naj xol ebnaj ayxaco yul iskˈab Comam, yalni naj yu Comam Espíritu Santo hacaˈ tiˈ:

―Ay huneˈ niman wahil chihul yul sunil sat txˈotxˈ tiˈ, ẍi naj Agabo tuˈ.

Caw hacaˈ yu yalni naj hac tuˈ yu yijni isba yet ayco naj Claudio yahawil Roma. 29 Yuxin haˈ ebnaj juẍta ay bey Antioquía el yul yanma iscolwa yin̈ ebnaj juẍtaj ay bey yul ismajul Judea. Hataticˈa hanta el yin̈ yanma ebnaj, hac tuˈ yakˈ ebnaj. 30 Hac tuˈ yu yinito naj Saulo yeb naj Bernabé huntekˈan colwal tuˈ, yakˈni ebnaj tet ebnaj anciano ay bey Judea.