Add parallel Print Page Options

Ebnaj yayto yul yanma yin̈ Comam

11  Hayet chijanayto yul janma yin̈ Comam Dios, haˈ chal yelapnoj ta ayco yin̈ janma cochahni tzet echmabil ju, yeb xin tˈin̈an jecoj ta chijil yin̈ huntekˈan tzet maẍto chijilico yin̈. Ebnaj ischejab Comam ecˈlena yet payxa can ebnaj cˈulal yu yayto ebnaj yul yanma yin̈ Comam.

Yu chijayto yul janma yin̈ Comam Dios, yuxin tˈin̈an jecoj ta yu Istzotiˈ Comam xin iswatxˈe sunil tzet ay yul sat yiban̈kˈinal tiˈ yeb satcan̈. Yuxin sunil tzet watxˈebil chijil tinan̈, mach yin̈o tzet watxˈebilxa titnaj.

Yu yayto naj Abel yul yanma yin̈ Comam Dios yuxin yalte naj huneˈ xahanbal ecˈbal cˈul sata yet naj Caín. Hac tuˈ yu iscancano naj cˈulal yul sat Comam Dios, ischahni Comam isxahanbal naj. Waxan̈ca camnaxa naj Abel tuˈ, yajaˈ yexn̈e istzotel naj jet yu yayto naj yul yanma yin̈ Comam Dios.

Yu yayto naj Enoc yul yanma yin̈ Comam Dios yuxin ilaxto naj satcan̈ yu Comam, mach yil naj camical, matxa xin hunu mac ilni naj. Chal yul Yum Comam Dios tato yet yalan̈to maẍto chiilaxto naj satcan̈ tuˈ caw tzala Comam Dios yin̈ tzet iswatxˈe naj. Yuto ta machi jayto yul janma yin̈ Comam Dios mach chitzala Comam yin̈ tzet chicowatxˈe, yuto haˈ mac choche chihitzico iscˈatan̈ Comam Dios yilal yanayto yul yanma tato ay Comam Dios yeb ta chakˈ Comam ispaj tet macta yin̈ sunil yanma chisayni Comam.

Yu yayto naj Noé yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin hayet yalni Comam ta chakˈ huneˈ niman yaxn̈ab isyijen naj tzet yal Comam, yoc naj iswatxˈeno huneˈ barco bay chicolcha naj yeb yixal yeb oxwan̈ iscˈahol yeb ebix alibe, waxan̈ca xin maẍto ixtan̈o huneˈ n̈ab tuˈ. Yu yayto naj Noé yul yanma yin̈ Comam Dios yuxin colcha naj, wal anma xin tan̈ilo sunil. Iscancano naj cˈulal yul sat Comam Dios, yu yayto naj yul yanma yin̈ Comam.

Yu yayto naj Abraham yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin hayet yawtenilo Comam naj, caw yijem yute isba naj, isto naj sat huneˈ txˈo txˈotxˈ halbilcano yu Comam Dios ta chakˈlax ismajulo naj. Waxan̈ca xin mach yohtajo naj bay ay txˈotxˈ, yajaˈ isbejcano naj iscon̈ob, isto naj. Caw yayto naj yul yanma yin̈ Comam Dios, isto naj ehoyo sat txˈo txˈotxˈ yalte Comam Dios; yajaˈ hacaˈ wayan̈bal yu yecˈ naj sat txˈotxˈ, iswatxˈen naj kˈap mantiado yatutoj. Hacpax tuˈ xin ebnaj cˈahole, naj Isaac yeb naj Jacob, haˈ hun ebnaj yin̈ tzet yalte Comam tuˈ tet naj Abraham. 10 Yuto naj Abraham tuˈ haˈ huneˈ con̈ob caw cˈul yehayto isxeˈ, haˈ echmabil yu naj. Huneˈ con̈ob tuˈ, haˈ caw Comam Dios anayo ismalil, haˈticˈa xin Comam watxˈeni.

11 Hacpax tuˈ ix Sara yayto ix yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin waxan̈ca caw ixnamxa ix yeb xin maẍticˈa hunu yunin ix, yajaˈ akˈlax yip ix yuninwi. Ispitzcˈa nichˈan yunin ix yeb yichamil yuto yayto ix yul yanma ta haˈ tzet chalte Comam Dios masan chiyij isba. 12 Waxan̈ca caw ichamxa naj Abraham, yaj caw hantan̈e anma pohchacan̈ yin̈. Caw hacaˈ isbisil txˈumel yeb arena ay istiˈ haˈ mar, machi hunu mac chu isbisni.

13 Sunil huntekˈan ebnaj tuˈ mach ischah ebnaj tzet haltebil yu Comam yet iscamto ebnaj; yajaˈ yu yayto ebnaj yul yanma yin̈ Comam yuxinto hacaˈtan̈e yilto ebnaj yin̈ tzet haltebilcano yu Comam tuˈ yin̈ nahat, caw xin tzala ebnaj yin̈. Istxumnilo ebnaj tato ton̈e chiecˈ ebnaj yul sat yiban̈kˈinal tiˈ. 14 Yuxin haˈ mac chitxumni hacaˈ tuˈ, chisyeloj ta lan̈an issayni huneˈ yehobal bay chiehi.

15 Yajaˈ ta haˈ bay titna ebnaj haˈ bay ayco isnabal ebnaj, meltzomi ebnaj yintaj. 16 Yajaˈ wal xin, haˈ huneˈ ehobal ecˈna cˈul ay yul satcan̈, haˈ ayco yin̈ isnabal ebnaj. Yuxin mach chitxˈixwi Comam Dios yet chalni ebnaj Comam isDiosaloj, yuto ay huneˈ iscon̈ob ebnaj watxˈebil yu Comam.

17 Yu yayto naj Abraham yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin isyije naj yakˈni hunpilan iscˈahol yin̈ xahanbalil yet yilwelax naj yu Comam Dios; waxan̈ca xin halbil tet naj yu Comam hacaˈ tiˈ: 18 “Yin̈ naj Isaac chipohcha hawuninal,” ẍi Comam. 19 Yuto yohta naj Abraham tuˈ ta chu ispitzcˈancan̈ Comam Dios camom, yuxin hacaˈticˈa akˈbil itzitzbocan̈ naj Isaac, yakˈlax naj tet ismam.

20 Yu yayto naj Isaac yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin yalan̈to yalni naj yin̈ huntekˈan iscˈulal chischah naj Jacob yeb naj Esaú yu Comam Dios.

21 Yu yayto icham Jacob yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin hayet toxa chicam icham, yalnicano icham yin̈ huntekˈan iscˈulal chischah iscˈahol, haˈ ton naj José, yay xulno icham yiban̈ iswiˈ iskˈojoch, yakˈni tzalaho iscˈul icham yin̈ Comam Dios.

22 Yu yayto naj José yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin yet yalan̈to maẍto chicam naj, yalnicano naj tato ay huneˈ tzˈayical tiˈ bay chiel ebnaj Israel sat txˈotxˈ Egipto. Yalnipaxo naj tato chito ebnaj Israel tuˈ isbajil isnimanil naj yet chiel ebnaj sat txˈotxˈ Egipto tuˈ.

23 Yu yayto ismam yeb ismiˈ naj Moisés yul yanma yin̈ Comam Dios yuxin hayet ispitzcˈa naj yebalaxilo naj oxeb ixahaw, yuto caw cˈulchˈan jilni naj. Mach xin xiw ismam naj yeb ismiˈ naj tet chejbanile yakˈ naj isreyal Egipto tato chipotxˈlax niẍte winaj unin.

24 Yu yayto naj Moisés yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin hayet icham tzeh naj matxa yoche naj oco yunino ix iscutzˈin naj rey Egipto tuˈ. 25 Walxinto haˈ yecˈyaˈ yanma naj yinta iscon̈ob Comam Dios, haˈ issayilo naj sata yakˈni tzalaho yanma naj yin̈ huntekˈan tzalahilal yet yul sat yiban̈kˈinal tiˈ, huntekˈan pet chitan̈iloj. 26 Istxumnilo naj tato ecˈbalto cˈul yecˈyaˈ yanma naj yu Comam Cristo sata yochen naj iskˈalomal txˈotxˈ Egipto tuˈ, yuto haˈ yin̈ tzet chakˈ Comam ispajo tet naj, haˈ bay ayco yanma naj.

27 Yu yayto naj Moisés yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin el naj yeb ebnaj Israel sat txˈotxˈ Egipto, machi xin xiw naj ta chitit ishowal naj rey tuˈ yin̈ naj. Caw yin̈n̈e Comam Dios yaco isnabal naj, hacaˈtan̈e caw yilico naj yin̈ Comam, Comam machi jilico yin̈. 28 Yu yayto naj Moisés yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin yecˈtze naj kˈin̈ Pascua, ischejni naj txihlaxoco ischiqˈuil noˈ meˈ yin̈ iswiˈ yeb yin̈ iscˈul ispultahil yatut ebnaj Israel, yun̈e mach ispotxˈ naj ángel akˈom camo anma isbabel cˈahol ebnaj Israel tuˈ.

29 Yu yayto ebnaj Israel yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin ispoh isba haˈ mar Rojo, yecˈto ebnaj yictabal haˈ, caw xin tajin bay ecˈto ebnaj. Haxa yet yecˈto ebnaj Egipto yalni, ishunban isba haˈ, ishikˈnito ebnaj haˈ, iscamilo ebnaj.

30 Yu yayto ebnaj Israel yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin hayet lahwi hujeb tzˈayic yecˈ hoyon ebnaj yin̈ con̈ob Jericó yay buyna iscˈubal huneˈ con̈ob tuˈ. 31 Yu yayto ix Rahab, ix txˈoj ye iswiˈ, yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin mach cam ix yinta macta man̈cˈom, yuto cˈul yu ischahni ix ebnaj Israel beycˈo ilwal yin̈ con̈ob tuˈ.

32 ¿Mactaxca hunuxa chiwalan tinan̈? Caw matxam tiempo ta chinocan tzotelo yin̈ naj Gedeón, naj Barac, naj Sansón, naj Jefté, naj David yeb naj Samuel yebpaxo ebnaj ischejab Comam Dios yet payat. 33 Yu yayto ebnaj yul yanma yin̈ Comam Dios, yuxin ay ebnaj kˈoji yin̈ nimeta con̈ob, aypaxo ebnaj watxˈen istoholal yet yoc yahawil, ay ebnaj ischah tzet haltebil yu Comam Dios, ay ebnaj majchen istiˈ noˈ balam. 34 Ay ebnaj kˈoji isbutni nimeta kˈaˈ, ay ebnaj colcha tet chˈen espada, ay ebnaj machi yip yaj hul yip ebnaj, caw xin cˈul elcanico ebnaj yin̈ howal, iskˈoji ebnaj yin̈ ebnaj akˈom howal tit yul huneˈxa nan con̈obal. 35 Aypaxo ebix ix itzitzbican̈ yunin yu yayto yul yanma yin̈ Comam Dios.

Ay ebnaj caw yaˈta yu iscami, yu mach chisje ebnaj isman̈cˈoˈ tzet chal Comam Dios yuto choche ebnaj chiakˈlax itzitzbocan̈ yin̈ huneˈ kˈinale mach istan̈bal.

36 Ay ebnaj ecˈyaˈ isbahlaxi ishatelaxpaxoj, ay ebnaj cˈalbalax yu chˈen cadena, ay ebnaj alaxicto yul preso. 37 Aypaxo ebnaj kˈojlax camoj, ay ebnaj cˈuplaxayo yicta yu chˈen serrucho, ay ebnaj alaxico yin̈ ilwebal, aypaxo ebnaj akˈlax camo yu chˈen espada. Ay ebnaj nananta bay ecˈle, xil noˈ meˈ yeb xil noˈ chiw ayco xilo iskˈap ebnaj, yakˈlen ebnaj mebaˈil yeb isyaˈtajil, isbahlaxpaxo ebnaj. 38 Anma yul sat yiban̈kˈinal tiˈ mach yeto ay ebnaj yecˈ xol, machi hunu bay caw ehayo ebnaj, walxinto haˈ sat txˈotxˈ desierto ecˈ ebnaj yeb iswiˈla witz yeb yulaj chˈen n̈achˈen, yeb yulaj txˈo txˈotxˈ holan ecˈ ebnaj.

39 Sunil ebnaj tiˈ, waxan̈ca caw cˈul isbeybal ebnaj yu yayto ebnaj yul yanma yin̈ Comam Dios, yajaˈ machi hunu ebnaj chahni tzet haltebil yu Comam Dios. 40 Yuto ayon̈ico yin̈ isnabal Comam Dios yin̈ huneˈ tzet ecˈbal cˈul tuˈ, yuxin mach yij isba tzet nabil yu Comam yin̈ ebnaj ischuquil, walxinto chihunico ebnaj jinta yin̈ istoholal.