Add parallel Print Page Options

Napatay si Sara, kag Nagbakal si Abraham sang Lulubngan

23 Nagkabuhi si Sara sing 127 ka tuig. Didto siya napatay sa Kiriat Arba (nga amo ang Hebron) sa duta sang Canaan. Puwerte gid ang pagpangasubo ni Abraham sa pagkapatay ni Sara.

Karon, ginbayaan anay ni Abraham ang bangkay sang iya asawa kag nagpakigkita siya sa mga Hithanon kag nagsiling sa ila, “Nagaestar ako diri sa inyo nga lugar nga isa ka dumuluong, gani kon mahimo pabakla man ninyo ako sang duta nga puwede ko malubngan sang akon asawa.” Nagsabat ang mga Hithanon, “Sir, pamati anay sa amon. Ginakilala ka namon nga dungganon nga tawo, gani puwede mo ilubong ang imo asawa bisan diin sa amon pinakamaayo nga mga lulubngan. Wala gid sing bisan isa sa amon nga mangindi sa paghatag sa imo sang lulubngan agod malubong mo ang imo asawa.” Sa gilayon nagluhod si Abraham sa pagpasalamat sa atubangan sang mga pumuluyo nga mga Hithanon. Dayon nagsiling siya, “Kon sugot gid man kamo nga diri ko ilubong ang akon asawa, buligan ninyo ako nga hambalon si Efron nga anak ni Zohar nga ibaligya niya sa akon ang iya kuweba nga ara sa higad sang iya uma sa Macpela. Hambala ninyo siya nga bayaran ko siya sa husto nga presyo diri mismo sa inyo atubangan agod mangin akon na ina nga kuweba para himuon nga lulubngan.”

10 Ara gali si Efron nga nagapungko upod sang iya mga kasimanwa nga mga Hithanon. Gani nagsabat siya kay Abraham nga nabatian sang tanan nga Hithanon nga nagtipon didto sa may puwertahan sang banwa. 11 Siling niya, “Sa atubangan sining akon mga kasimanwa ginahatag ko sa imo ang bug-os nga uma pati ang kuweba. Gani puwede mo na ilubong ang imo asawa.” 12 Nagluhod liwat si Abraham sa pagpasalamat sa atubangan sang mga pumuluyo. 13 Dayon nagsiling siya kay Efron nga nabatian sang mga pumuluyo, “Pamatii bala ako. Bayaran ko ang bili sang uma. Batuna ang akon bayad agod malubong ko na ang akon asawa didto.” 14 Nagsabat si Efron, 15 “Sir, ang duta nagabili sing 400 ka bilog nga pilak. Kon sa bagay, kon bayaran mo, pila man lang ina para sa imo kag sa akon. Sige, ilubong na ang imo asawa.” 16 Nagsugot si Abraham sa bili nga ginsiling ni Efron. Gani nagkilo siya sing 400 ka bilog nga pilak suno sa bug-at nga ginabasihan sadto sang mga negosyante. Kag ginbayad niya ini kay Efron didto sa atubangan sang mga Hithanon.

17-18 Gani nangin iya na ni Abraham ang uma ni Efron sa Macpela, sa sidlangan sang Mamre, pati ang kuweba kag ang mga kahoy sa palibot sang uma. Saksi ang tanan nga Hithanon nga nagtipon didto sa puwertahan sang banwa. 19 Ginlubong dayon ni Abraham si Sara didto sa kuweba nga ara sa uma sa Macpela, nga sakop sang duta sang Canaan. Ang Macpela malapit sa Mamre nga amo ang Hebron. 20 Gani ang uma pati ang kuweba, nga iya anay sang mga Hithanon, nangin iya na ni Abraham kag ginhimo niya ini nga lulubngan.

The Death of Sarah

23 Sarah lived to be a hundred and twenty-seven years old. She died at Kiriath Arba(A) (that is, Hebron)(B) in the land of Canaan, and Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her.(C)

Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites.[a](D) He said, “I am a foreigner and stranger(E) among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead.(F)

The Hittites replied to Abraham, “Sir, listen to us. You are a mighty prince(G) among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will refuse you his tomb for burying your dead.”

Then Abraham rose and bowed down before the people of the land, the Hittites. He said to them, “If you are willing to let me bury my dead, then listen to me and intercede with Ephron son of Zohar(H) on my behalf so he will sell me the cave of Machpelah,(I) which belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price as a burial site among you.”

10 Ephron the Hittite was sitting among his people and he replied to Abraham in the hearing of all the Hittites(J) who had come to the gate(K) of his city. 11 “No, my lord,” he said. “Listen to me; I give[b](L) you the field, and I give[c] you the cave that is in it. I give[d] it to you in the presence of my people. Bury your dead.”

12 Again Abraham bowed down before the people of the land 13 and he said to Ephron in their hearing, “Listen to me, if you will. I will pay the price of the field. Accept it from me so I can bury my dead there.”

14 Ephron answered Abraham, 15 “Listen to me, my lord; the land is worth four hundred shekels[e] of silver,(M) but what is that between you and me? Bury your dead.”

16 Abraham agreed to Ephron’s terms and weighed out for him the price he had named in the hearing of the Hittites: four hundred shekels of silver,(N) according to the weight current among the merchants.(O)

17 So Ephron’s field in Machpelah(P) near Mamre(Q)—both the field and the cave in it, and all the trees within the borders of the field—was deeded 18 to Abraham as his property(R) in the presence of all the Hittites(S) who had come to the gate(T) of the city. 19 Afterward Abraham buried his wife Sarah in the cave in the field of Machpelah(U) near Mamre (which is at Hebron(V)) in the land of Canaan.(W) 20 So the field and the cave in it were deeded(X) to Abraham by the Hittites as a burial site.(Y)

Footnotes

  1. Genesis 23:3 Or the descendants of Heth; also in verses 5, 7, 10, 16, 18 and 20
  2. Genesis 23:11 Or sell
  3. Genesis 23:11 Or sell
  4. Genesis 23:11 Or sell
  5. Genesis 23:15 That is, about 10 pounds or about 4.6 kilograms