Add parallel Print Page Options

Urare

Pavel, apostol nu de la oameni, nici(A) printr-un om, ci prin(B) Isus Hristos şi prin Dumnezeu Tatăl, care(C) L-a înviat din morţi, şi toţi fraţii care(D) sunt împreună cu mine, către Bisericile(E) Galatiei: Har(F) şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos! El(G) S-a dat pe Sine Însuşi pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest(H) veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Nestatornicia galatenilor

Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie(I). Nu doar că(J) este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi(K) înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: Dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită(L) de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! 10 Caut(M) eu oare(N), în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut(O) să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.

Evanghelia lui Pavel

11 Fraţilor(P), vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească, 12 pentru că n-am primit-o, nici(Q) n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin(R) descoperirea lui Isus Hristos. 13 Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste(S) măsură de mult Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd(T) în ea 14 şi cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulţi din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însufleţit de o râvnă(U) nespus de mare pentru datinile strămoşeşti(V). 15 Dar, când Dumnezeu, care(W) m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale 16 (X) descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc(Y) între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om(Z), 17 nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. 18 După trei ani, m-am suit(AA) la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile. 19 Dar n-am văzut pe(AB) niciun alt apostol, decât pe(AC) Iacov, fratele Domnului. 20 În cele ce vă scriu, iată(AD), înaintea lui Dumnezeu, nu mint. 21 După aceea(AE) m-am dus în ţinuturile Siriei şi Ciliciei. 22 Şi eram încă necunoscut la faţă Bisericilor(AF) lui Hristos(AG), care sunt în Iudeea. 23 Ele auzeau doar spunându-se: „Cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduieşte credinţa pe care căuta s-o nimicească odinioară”. 24 Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.

Încuviinţarea apostolilor

După paisprezece ani, m-am(AH) suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba şi am luat cu mine şi pe Tit. M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am(AI) arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg(AJ) sau să fi alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, din pricina fraţilor(AK) mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia(AL) pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să(AM) ne aducă la robie; noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul(AN) Evangheliei să rămână cu voi. Cei(AO) ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu(AP) nu caută la faţa oamenilor – aceştia, zic, ei, cei cu vază, nu(AQ) mi-au adăugat nimic. Ba dimpotrivă, când au văzut(AR) că mie îmi(AS) fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur – căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur făcuse(AT) şi din mine apostolul neamurilor(AU) şi când au cunoscut harul(AV) care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi(AW), mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur. 10 Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa(AX) am şi căutat să fac.

Pavel înfruntă pe Petru

11 Dar(AY) când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în faţă, căci era de osândit. 12 În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el(AZ) mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte de teama celor tăiaţi împrejur. 13 Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor. 14 Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul(BA) Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa(BB) tuturor: „Dacă(BC) tu, care eşti iudeu, trăieşti ca neamurile, şi nu ca iudeii, cum sileşti pe neamuri să trăiască în felul iudeilor?” 15 Noi(BD) suntem iudei din fire, iar nu păcătoşi(BE) dintre neamuri. 16 Totuşi, fiindcă ştim(BF) că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci(BG) numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin(BH) faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. 17 Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, şi noi înşine am fi găsiţi ca păcătoşi(BI), este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! 18 Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. 19 Căci eu, prin(BJ) Lege, am(BK) murit faţă de Lege, ca să trăiesc(BL) pentru Dumnezeu. 20 Am fost răstignit(BM) împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc(BN) în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit(BO) şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. 21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă(BP) neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.

Legea şi credinţa

O, galateni nechibzuiţi! Cine(BQ) v-a fermecat(BR) pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul(BS) ori(BT) prin auzirea credinţei? Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început(BU) prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească(BV)? În zadar(BW) aţi suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar! Cel ce(BX) vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? Tot aşa şi „Avraam(BY) a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire”. Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei(BZ) ce au credinţă. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea(CA) că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în(CB) tine”. Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 10 Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: „Blestemat(CC) este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii ca să le facă”. 11 Şi că(CD) nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este învederat, căci „cel(CE) neprihănit prin credinţă va trăi”. 12 Însă(CF) Legea nu se întemeiază pe credinţă, ci ea zice: „Cine(CG) va face aceste lucruri va trăi prin ele”. 13 Hristos(CH) ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat(CI) e oricine este atârnat pe lemn”, 14 pentru ca(CJ) binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul(CK) făgăduit.

Făgăduinţa şi Legea

15 Fraţilor (vorbesc în felul oamenilor), un testament(CL), chiar al unui om, odată întărit, totuşi nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva. 16 Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui(CM) Avraam şi seminţei lui”. Nu zice: „Şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „Şi seminţei tale”, adică Hristos(CN). 17 Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfiinţat(CO), aşa ca făgăduinţa să fie nimicită de Legea venită(CP) după patru sute treizeci de ani. 18 Căci dacă moştenirea(CQ) ar veni din Lege, nu(CR) mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam. 19 Atunci pentru ce este Legea? Ea(CS) a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa(CT)”, căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată(CU) prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor(CV). 20 Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când(CW) Dumnezeu este unul singur. 21 Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă(CX) s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. 22 Dar Scriptura a(CY) închis totul(CZ) sub păcat, pentru ca(DA) făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos. 23 Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită. 24 Astfel, Legea(DB) ne-a fost un îndrumător[a] spre Hristos, ca(DC) să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25 După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 26 Căci toţi(DD) sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus. 27 Toţi(DE) care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu(DF) Hristos. 28 Nu(DG) mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una(DH) în Hristos Isus. 29 Şi dacă(DI) sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori(DJ) prin făgăduinţă.

Footnotes

  1. Galateni 3:24 Greceşte: pedagog.