Add parallel Print Page Options

Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în(A) Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii[a] şi diaconii: Har(B) vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! Mulţumesc(C) Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi cu bucurie, pentru(D) partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare(E) o va isprăvi până(F) în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile(G) mele, cât şi în apărarea(H) şi întărirea Evangheliei(I), voi(J) sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har. Căci martor îmi este Dumnezeu(K)(L) vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. Şi mă rog ca(M) dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, 10 ca să(N) deosebiţi lucrurile alese, pentru ca(O) să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în(P) ziua venirii lui Hristos, 11 plini de roada neprihănirii, prin(Q) Isus Hristos, spre slava(R) şi lauda lui Dumnezeu. 12 Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 13 În adevăr, în(S) toată curtea împărătească şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos. 14 Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă(T), dar alţii din bunăvoinţă. 16 Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care ştiu că eu sunt însărcinat(U) cu apărarea Evangheliei; 17 cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele. 18 Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura. 19 Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre(V) şi prin ajutorul Duhului(W) lui Isus Hristos. 20 Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie(X) că nu voi fi dat de ruşine(Y) cu nimic, ci că(Z) acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. 21 Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. 22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. 23 Sunt strâns(AA) din două părţi: aş dori să mă mut(AB) şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, 24 dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup. 25 Şi sunt încredinţat(AC) şi ştiu că voi rămâne şi voi trăi cu voi toţi pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre, 26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă(AD) în Isus Hristos. 27 Numai, purtaţi-vă(AE) într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că(AF) rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu(AG) un suflet(AH) pentru credinţa Evangheliei, 28 fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta(AI) este pentru ei o dovadă de pierzare, şi(AJ) de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu. 29 Căci cu privire la Hristos, vouă(AK) vi s-a dat harul nu(AL) numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El 30 şi să şi duceţi(AM), cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care(AN) aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi că o duc şi acum.

Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură(AO) a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare(AP), faceţi-mi(AQ) bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând(AR). Nu faceţi nimic(AS) din duh de ceartă sau din slavă deşartă, ci, în smerenie(AT) fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci(AU) şi la foloasele altora. (AV) aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că(AW) avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a(AX) crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci(AY) S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob(AZ), făcându-Se(BA) asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut(BB) ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a(BC) înălţat nespus de mult şi I-a(BD) dat Numele care este mai presus de orice nume; 10 pentru ca(BE), în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ 11 şi orice(BF) limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 12 Astfel dar, preaiubiţilor, după cum(BG) totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică(BH) şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13 Căci Dumnezeu(BI) este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea. 14 Faceţi toate lucrurile fără(BJ) cârtiri şi fără şovăieli(BK), 15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii(BL) ai lui Dumnezeu, fără vină, în(BM) mijlocul unui(BN) neam ticălos şi stricat, în care străluciţi(BO) ca nişte lumini în lume, 16 ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda(BP) că n-am(BQ) alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 17 Şi chiar dacă va(BR) trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa şi(BS) slujba credinţei voastre, eu mă(BT) bucur, şi mă bucur cu voi toţi. 18 Tot aşa şi voi, bucuraţi-vă, şi bucuraţi-vă împreună cu mine. 19 Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei(BU), ca să fiu şi eu cu inimă bună când o să am ştiri despre voi. 20 Căci n-am pe nimeni(BV) care să-mi împărtăşească simţirile ca el şi să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. 21 Ce-i drept, toţi umblă(BW) după foloasele lor, şi nu după ale lui Isus Hristos. 22 Ştiţi râvna lui încercată; cum, ca(BX) un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. 23 Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. 24 Şi am(BY) încredere în Domnul că în curând voi veni şi eu. 25 Am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit(BZ), fratele şi tovarăşul meu de lucru(CA) şi de luptă, trimisul şi slujitorul(CB) vostru pentru(CC) nevoile mele. 26 Căci(CD) dorea fierbinte să vă vadă pe toţi şi era foarte mâhnit pentru că aflaserăţi că a fost bolnav. 27 Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 28 L-am trimis dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi şi să vă bucuraţi iarăşi şi să fiu şi eu mai puţin mâhnit. 29 Primiţi-l deci în Domnul, cu toată bucuria şi preţuiţi(CE) pe astfel de oameni. 30 Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte şi şi-a pus viaţa în joc, ca(CF) să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă(CG) în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziţi-vă(CH) de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii(CI) aceia răi; păziţi-vă(CJ) de scrijeliţii aceia! Căci cei tăiaţi împrejur(CK) suntem noi, care(CL) slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne(CM) lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti. Măcar că eu(CN) aş avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur(CO) a opta zi, din(CP) neamul lui Israel, din(CQ) seminţia lui Beniamin, evreu(CR) din evrei; în ceea ce priveşte Legea, fariseu(CS); în ceea ce priveşte(CT) râvna, prigonitor(CU) al Bisericii; cu privire la neprihănirea(CV) pe care o dă Legea, fără(CW) prihană. Dar lucrurile(CX) care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al(CY) cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea(CZ), pe care mi-o dă Legea, ci aceea(DA) care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. 10 Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia(DB) suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11 ca să ajung(DC) cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. 12 Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns(DD) desăvârşit(DE), dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. 13 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând(DF) ce este în urma mea şi aruncându-mă(DG) spre ce este înainte, 14 alerg(DH) spre ţintă, pentru premiul chemării(DI) cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 15 Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi(DJ); şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere(DK), Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. 16 Dar în lucrurile(DL) în care am ajuns de aceeaşi(DM) părere, să umblăm la fel(DN). 17 Urmaţi-mă pe mine(DO), fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi(DP) în noi. 18 Căci v-am spus de multe ori şi vă mai spun şi acum, plângând: sunt mulţi, care se poartă ca vrăjmaşi(DQ) ai crucii lui Hristos. 19 Sfârşitul lor(DR) va fi pierzarea. Dumnezeul lor(DS) este pântecele şi(DT) slava lor este în ruşinea lor şi se gândesc(DU) la lucrurile de pe pământ. 20 Dar cetăţenia(DV) noastră este în ceruri, de(DW) unde şi aşteptăm(DX) ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21 El(DY) va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii(DZ) pe care o are de a-Şi(EA) supune toate lucrurile.

Footnotes

  1. Filipeni 1:1 Sau: priveghetori.