Add parallel Print Page Options

Ang mga Sala sang Jerusalem

22 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, handa ka na bala sa pagsentensya sa Jerusalem? Handa ka na bala sa pagsentensya sa sini nga siyudad sang mga kriminal? Pahibalua siya sa tanan niya nga makangilil-ad nga binuhatan, kag silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Siyudad sang mga kriminal, magaabot sa imo ang kalaglagan. Ginadagtaan mo ang imo kaugalingon paagi sa paghimo sang mga dios-dios. May salabton ka tungod sang imo pagpamatay kag tungod sa pagdagta mo sang imo kaugalingon paagi sa paghimo sang mga dios-dios. Nag-abot na ang imo katapusan. Gani kadlawan ka kag yagutaon sang mga nasyon. Siyudad nga bantog sa kalautan kag puwerte nga kagamo, yagutaon ka gid sang mga nasyon nga ara sa malayo kag sa malapit. Tan-awa bala ang tagsa ka pangulo sang Israel nga nagaestar sa imo, ginagamit nila ang ila gahom sa pagpamatay. Dira sa imo wala na ginatahod ang mga ginikanan. Ang mga indi Israelinhon nga nagaestar sa imo ginapanguwartahan, kag ang mga ilo kag mga balo nga babayi wala ginatratar sing maayo. Wala mo ginatahod ang akon balaan nga mga butang kag wala mo ginapakabalaan ang mga Adlaw nga Inugpahuway nga ginapatuman ko. May mga tawo dira sa imo nga nagabinutig agod ipapatay ang iban. May ara man nga nagakaon sang mga halad sa mga dios-dios sa mga simbahan sa mga bukid kag nagahimo sang binastos nga mga buluhaton. 10 May ara man dira nga nagapakighilawas sa asawa sang ila amay ukon nagapanglugos sa babayi nga ginaregla. 11 May ara man nga nagapakighilawas sa asawa sang iban, ukon sa iya umagad nga babayi, ukon sa iya utod nga babayi. 12 Ang iban nagabaton sang suhol sa pagpatay sang tawo, nagapautang sang sakaan nga sobra-sobra, kag nagamanggaranon paagi sa pagpanguwarta. Nalimtan na gid nila ako. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.

13 Mga taga-Jerusalem, isumbag ko ang akon inumol sa akon palad sa kaakig tungod sa inyo pagpanguwarta kag pagpamatay. 14 Ano, makapadayon bala ang inyo kaisog kag kabaskog sa tion nga silutan ko kamo? Ako, ang Ginoo, ang nagasiling nga silutan ko gid kamo, kag himuon ko gid ini. 15 Palaptahon ko kamo sa nagkalain-lain nga mga nasyon, kag pauntaton ko ang inyo mga ginahimo nga nagapahigko sa inyo. 16 Pakahuy-an kamo sang iban nga mga nasyon, kag dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo.”

17 Nagsiling naman ang Ginoo sa akon, 18 “Tawo, ang katawhan sang Israel nangin wala sing pulos para sa akon. Pareho sila sa saway, lata, salsalon, ukon tingga nga nabilin sa hurnohan matapos mapapuraw ang pilak. 19 Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Tungod kay nangin wala kamo sing pulos, pagatipunon ko kamo sa Jerusalem, 20-21 pareho sang tawo nga nagatipon sang pilak, saway, salsalon, tingga ukon lata agod tunawon sa nagadabadaba nga hurnohan. Huo, pagatipunon ko kamo sa Jerusalem sa akon puwerte nga kaakig, kag didto silutan ko kamo nga daw sa mga metal nga ginatunaw. 22 Subong nga ang pilak ginatunaw sa hurnohan, daw pareho man sina ang himuon ko sa Jerusalem, kag dayon mahibaluan ninyo nga ako, ang Ginoo, nagpaagom sang akon kaakig sa inyo.”

23 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, 24 “Tawo, silinga ang mga Israelinhon nga tungod nga indi sila magtugot nga tinluan ko sila indi ko gid sila pagkaluoyan [a] sa adlaw nga ipakita ko sa ila ang akon kaakig. 25 Ang ila mga pangulo nagaplano sing malain. Pareho sila sa nagangurob nga leon nga nagagus-ab sang iya biktima. Nagapamatay sila sang mga tawo, nagapanguha sang manggad kag malahalon nga mga butang, kag madamo nga mga babayi ang nabalo tungod sang ila pagpamatay. 26 Ang ila mga pari wala nagatuman sang akon kasuguan, kag gindagtaan nila ang akon balaan nga mga butang. Para sa ila, pareho lang ang balaan kag ang indi balaan, ang matinlo kag ang mahigko, kag wala nila ginasunod ang akon mga ginapatuman sa mga Adlaw nga Inugpahuway. Gani wala nila ako ginatahod. 27 Ang ila mga opisyal pareho sang mabangis nga mga ido[b] nga nagagus-ab sang ila mga biktima. Nagapamatay sila agod lang nga makapanguwarta. 28 Ang ila mga propeta nagatabon-tabon pa sang ila mga sala paagi sa indi matuod nga mga palanan-awon kag mga panagna. Nagasiling sila nga amo kuno ato ang ginsiling sang Ginoong Dios bisan wala magsiling ang Ginoo. 29 Ang mga tawo nagapanguwarta kag nagapangawat. Ginapigos nila ang mga imol kag ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila. Wala nila sila ginahatagan sang hustisya.

30 “Nagpangita ako sang isa ka tawo nga makadepensa sang siyudad kag makapatunga sa akon kag sa mga tawo agod indi ko paggub-on ini nga siyudad, pero wala ako sing may nakita. 31 Gani ipaagom ko sa ila ang akon puwerte nga kaakig. Laglagon ko sila tungod sang ila mga ginhimo. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 22:24 pagkaluoyan: sa literal pag-ulanan.
  2. 22:27 mabangis nga mga ido: sa English, wolves.