Add parallel Print Page Options

Ang Paghimo sang mga Panapton sang mga Pari(A)

39 Nagtahi man sila ni Bezalel sang balaan nga mga panapton para sa mga pari suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. Ang tela nga gin-gamit nila delana nga asol, granate[a] kag pula. Amo man ini nga tela ang gin-gamit nila sa pagtahi sang panapton ni Aaron.

Ang Espesyal nga Panapton sang mga Pari(B)

Nagtahi man sila sang espesyal nga panapton[b] sang mga pari. Ang tela nga gin-gamit nila linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Naghimo sila sang hilo nga bulawan paagi sa pagtapan sang bulawan kag pagkihad-kihad sini sing manipis. Dayon ginborda nila ini sa linen kaupod sang delana nga asol, granate kag pula. Maayo gid ang pagkaborda sini. May duha ka parte ini nga panapton, likod kag atubangan, kag nasugpon ini sa duha ka strap sa may abaga. Ang wagkos sini linen man nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Gintakod nila ang mga bato nga onix sa mga bulutangan nga bulawan. Gin-inggreban nila ini sang mga ngalan sang mga anak nga lalaki ni Jacob[c] pareho sa pag-inggreb sang pangmarka. Gintakod dayon nila ini sa mga strap sang espesyal nga panapton bilang handumanan nga mga bato para sa mga tribo sang Israel. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Bulobulsa sa Dughan(C)

Naghimo man sila sang bulobulsa sa dughan, kag maayo gid ang pagkahimo sini. Ang tela sini pareho man sa tela sang espesyal nga panapton: linen nga ginbordahan sang bulawan nga hilo kag delana nga asol, granate kag pula. Ining bulobulsa sa dughan napilo sing doble kag kuwadrado—siyam ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron. 10 Gintakdan nila ini sang apat ka kubay sang malahalon nga mga bato. Sa nahauna nga kubay, rubi, topas, kag beril; 11 sa ikaduha nga kubay, emerald, sapiro, kag diamante; 12 sa ikatatlo nga kubay, hasinto, agate, kag ametist; 13 kag sa ikaapat nga kubay, krisolito, onix, kag jasper. Gintakod nila ini sa mga bulutangan nga bulawan. 14 Ang kada bato may ngalan sang isa sa mga anak ni Jacob sa pagrepresentar sang dose ka tribo sang Israel. Ang pag-inggreb sang mga ngalan pareho sa pag-inggreb sang pangmarka.

15 Ginbutangan man nila sang kulokadena nga puro bulawan ang bulobulsa sa dughan. 16 Naghimo man sila sang duha ka bulutangan nga bulawan kag duha ka sulosingsing nga bulawan, kag gin-angot nila ang duha ka sulosingsing sa ibabaw nga mga pamusod sang bulobulsa. 17 Gin-angot nila ang duha ka kulokadena nga bulawan sa duha ka sulosingsing sang bulobulsa, 18 kag ang duha ka punta sang kulokadena gin-angot nila sa duha ka bulutangan nga bulawan nga nagakabit sa strap sang espesyal nga panapton.

19 Naghimo man sila sang duha pa ka sulosingsing nga bulawan. Gin-angot nila ini sa likod sang idalom nga mga pamusod sang bulobulsa sa dughan, nga nagasampaw sa espesyal nga panapton. 20 Naghimo pa gid sila sang duha pa ka sulosingsing nga bulawan kag gin-angot nila ini sa espesyal nga panapton sa may wagkos dampi. 21 Dayon gintabid nila sang asol nga higot ang idalom nga mga sulosingsing sang bulobulsa kag ang mga sulosingsing sang espesyal nga panapton. Sa sini nga paagi matabid sing maayo ang bulobulsa sa espesyal nga panapton. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Iban pa nga mga Panapton sang mga Pari(D)

22 Nagtahi man sila sang pangguwa nga bayo sang mga pari. Ini nga bayo nasampawan sang espesyal nga panapton. Ang tela nga ila gin-gamit sa pagtahi sini delana nga puro asol. 23 Ini nga bayo may liab nga gin-aporohan agod indi ini magisi. 24 Ginpakabitan nila ang palibot sang sidsid sang bayo sang mga puloprutas nga pomegranata, nga hinimo halin sa linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. 25-26 Ginbal-utan nila ang mga dekorasyon sang mga lingga-lingganay nga puro bulawan. Ini nga bayo suksukon ni Aaron kon mag-alagad siya sa Ginoo. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

27 Naghimo man sila sang pangsulod nga mga bayo para kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki. Ang tela nga ila gin-gamit linen. 28 Amo man nga tela ang gin-gamit nila sa paghimo sang mga turban, mga kalo kag mga pang-idalom nga panapton. 29 Ang mga wagkos linen man nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag maayo gid ang pagkaborda sini. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

30 Naghimo sila sang medalya nga puro bulawan kag ginpainggreban nila ini pareho sa pag-inggreb sang pangmarka. Kag amo ini ang pulong nga gin-inggreb: “Ginseparar para sa Ginoo.” 31 Gintapik nila ini sa atubangan sang turban ni Aaron paagi sa asol nga higot. Ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Gintan-aw ni Moises ang Natapos nga Obra(E)

32 Natapos ang tanan nga buluhaton sa Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan. Ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga ginsugo sang Ginoo kay Moises. 33 Ginpakita nila kay Moises ang Tolda nga Simbahan kag ang tanan nga kagamitan sini: ang mga kaw-it, mga dingding, mga pangbalabag sa dingding, mga haligi, mga sadsaran; 34 ang tabon nga hinimo halin sa mga panit sang lalaki nga mga karnero nga ginlugom sa pula, ang tabon nga hinimo halin sa maayo nga klase sang panit,[d] ang mga kurtina; 35 ang Kahon sang Kasuguan kag ang iya tabon kag mga tukon nga pangtuwang; 36 ang lamisa kag ang tanan nga kagamitan sini; ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; 37 ang bulutangan sang suga nga puro bulawan kag ang nagakubay nga mga suga kag kagamitan sini; ang lana para sa mga suga; 38 ang halaran nga bulawan; ang lana nga inughaplas; ang mahamot nga insenso; ang kurtina sang puwertahan sang Tolda; 39 ang halaran nga saway kag ang iya sini parilyahan nga saway, ang iya mga tukon nga pangtuwang, kag ang tanan nga kagamitan sini; ang labador kag ang iya tulungtungan; 40 ang mga kurtina sa palibot sang lagwerta kag ang iya sini mga haligi kag mga sadsaran; ang kurtina sa puwertahan sang lagwerta; ang mga higot kag mga palpal para sa kurtina sang lagwerta; ang tanan nga kagamitan sang Tolda nga Simbahan, nga ginatawag man nga Tolda nga Ginapakigkitaan; 41 kag ang matahom kag balaan nga mga panapton sang pari nga si Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki, nga ila suksukon kon mag-alagad sila bilang mga pari sa Balaan nga Lugar.

42 Ginhimo sang mga Israelinhon ang tanan nga buluhaton suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. 43 Gintan-aw ni Moises ang ila obra, kag nakita niya nga ginhimo nila ini tanan suno sa ginsugo sang Ginoo. Gani ginbendisyunan sila ni Moises.

Footnotes

  1. 39:1 granate: sa English, purple.
  2. 39:2 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod. Amo man sa bersikulo 7, 8, 18-22.
  3. 39:6 Jacob: sa Hebreo, Israel.
  4. 39:34 maayo nga klase sang panit: posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.