Add parallel Print Page Options

22 “Sauluga ninyo ang Piesta sang Pag-ani paagi sa pagdala sa akon sang nahauna nga patubas sang inyo trigo, kag sauluga man ninyo ang Piesta sang Katapusan nga Ani sa katapusan sang tuig.

Read full chapter

15-17 Pagkaligad sang pito ka semana umpisa sa adlaw nga naghalad kamo sadtong binugkos nga mga uhay, magtipon kamo kag maghalad liwat sang halad nga regalo halin sa sadtong mga uhay nga bag-o lang ninyo inani. Ini bali sa ika-50 nga adlaw, nga amo ang adlaw pagkatapos sang ikapito nga Adlaw nga Inugpahuway. Ang ihalad ninyo duha ka tinapay nga ang kada isa hinimo halin sa apat ka kilo nga harina nga maayo nga klase, nga may inugpahabok. Ihalad ninyo ini bilang halad nga ginabayaw halin sa nahauna ninyo nga patubas. 18 Parisan ninyo ini sang pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga tag-isa ka tuig, isa ka torite nga baka, kag duha ka gulang nga karnero nga lalaki, nga ang kada isa sa ila wala sing deperensya. Ihalad ninyo ini bilang halad nga ginasunog upod sa halad nga regalo kag pati sa halad nga ilimnon. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 19 Dayon maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo, kag duha ka karnero nga tag-isa ka tuig bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. 20 Bayawon sang pari sa presensya sang Ginoo ang duha ka karnero kag ang halad nga halin sa nahauna nga patubas. Balaan ini nga mga halad para sa Ginoo kay bahin ini sang mga pari. 21 Sa amo man nga adlaw indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, bisan diin kamo mag-estar.

Read full chapter