Add parallel Print Page Options

Ang Tolda nga Simbahan(A)

26 “Magpahimo ka sang Tolda nga Simbahan. Ang gamiton sa paghimo sini napulo ka panid nga linen nga ginbordahan sang delana[a] nga asol, granate, kag pula. Kag paburdahi ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. Kinahanglan ang kada panid may kalabaon nga 42 ka tapak kag may kasangkaron nga anom ka tapak. Tambihon ini sa tag-lima; bali duha ka tag-lima. Dayon pahimuan mo sang sulosingsing nga tela nga asol ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela; tag-50 ka sulosingsing ang ibutang sa kada kilid kag kinahanglan nga nagaatubangay ini. Dayon magpahimo ka sang 50 ka kaw-it nga bulawan agod matabid ang mga sulosingsing sang duha ka tinambi nga mga tela. Sa sini nga paagi mahimo ang Tolda nga Simbahan.

“Dayon pahimuan mo sang tabon ang Tolda. Ang gamiton sa paghimo sini onse ka panid nga tela nga hinimo halin sa bulbol sang kanding. Kinahanglan ang kada tela may kalabaon nga 45 ka tapak kag may kasangkaron nga anom ka tapak. Tambihon ang lima ka tela, kag amo man ang nabilin nga anom. Ang ikaanom nga tela piluon sa atubangan sang Tolda. 10 Pabutangi man sang 50 ka sulosingsing ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela, 11 kag tabidon ini sang 50 ka kaw-it nga saway. 12 Paluyluyon sa likod sang Tolda ang katunga sang tela nga sobra, 13 kag paluyluyon man sa kada kilid ang isa kag tunga ka tapak nga tela nga sobra sa pagtabon sang Tolda. 14 Ang ibabaw sang tabon sang Tolda pasampawi sang panit sang lalaki nga karnero nga ginlugom sa pula, kag pasampawi pa gid dayon sang maayo nga klase sang panit.[b]

15 “Ang dingding sang Tolda dapat mga tapi nga akasya. 16 Ang kalabaon sang kada tapi 15 ka tapak kag ang kasangkaron duha ka tapak. 17 Ang kada tapi butangan sang duha ka diladila agod matabid ini sa isa pa ka tapi. Kinahanglan pareho sini ang himuon sa kada tapi. 18 Ang 20 sa sini nga mga tapi idingding sa bagatnan nga parte sang Tolda. 19 Ini nga mga tapi isuok sa 40 ka sadsaran[c] nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 20 Ang aminhan nga parte sang Tolda dingdingan man sang 20 ka tapi 21 kag isuok man sa 40 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 22 Ang nakatundan nga parte sang Tolda dingdingan sang anom ka tapi, 23 kag duha ka tapi sa mga pamusod sini. 24 Ini nga mga tapi sa mga pamusod natabid sing maayo sa idalom kag nahugot sa ibabaw paagi sa isa ka sulosingsing. Kinahanglan pareho gid sini ang himuon sa duha ka tapi sa mga pamusod. 25 Gani may walo ka tapi sa sini nga parte sang Tolda, kag nasuok ini sa 16 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi.

26 “Magpahimo ka man sang mga pangbalabag nga akasya para sa dingding—lima para sa aminhan nga parte sang Tolda, 27 lima man para sa bagatnan nga parte, kag lima pa gid para sa nakatundan nga parte sa likod sang Tolda. 28 Ang pangbalabag sa tunga-tunga sang dingding magahalin sa punta sang Tolda pakadto sa pihak nga punta. 29 Pahaklapi sang bulawan ang mga tapi kag pabutangi ini sang mga sulosingsing nga bulawan nga amo ang gululuan sang mga pangbalabag. Pahaklapi man sang bulawan ang mga pangbalabag.

30 “Kinahanglan nga ipatukod mo ang Tolda nga Simbahan suno gid sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.

31 “Magpahimo ka man sang kurtina nga linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag paburdahi ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. 32 Ipakabit ini sa mga kaw-it nga bulawan sa apat ka haligi nga akasya nga nahaklapan sang bulawan. Ining apat ka haligi nasuok sa apat ka sadsaran nga pilak. 33 Kon makabit na ang kurtina sa mga kaw-it, ibutang sa likod sini ang Kahon sang Kasuguan. Ang kurtina amo ang magaseparar sa Balaan nga Lugar sa Labing Balaan nga Lugar. 34 Ang Kahon sang Kasuguan dapat didto ibutang sa Labing Balaan nga Lugar kag dapat may takop ini. 35 Ibutang ang lamisa sa guwa sang kurtina sang Labing Balaan nga Lugar, sa aminhan dampi sang Tolda nga Simbahan, kag ibutang sa atubangan sang lamisa ang bulutangan sang suga sa bagatnan dampi.

36 “Magpahimo ka man sang isa pa ka kurtina para sa puwertahan sang Tolda nga Simbahan. Ang kurtina kinahanglan linen nga ginbordahan sang delana[d] nga asol, granate kag pula. Kinahanglan maayo gid ang pagkaborda sini. 37 Dayon ipakabit ini sa mga kaw-it nga bulawan sa lima ka haligi nga akasya nga nahaklapan sang bulawan. Ining lima ka haligi nasuok sa lima ka sadsaran nga saway.”

Read full chapter

Footnotes

  1. 26:1 delana: sa English, wool.
  2. 26:14 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.
  3. 26:19 sadsaran: sa English, base.
  4. 26:36 delana: sa English, wool.