Add parallel Print Page Options

Ang Kanta ni Moises

15 Dayon nagkanta si Moises kag ang mga Israelinhon sang sini nga kanta sa Ginoo:

“Kantahan ko ang Ginoo tungod kay nagmadinalag-on gid siya.
Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang mga nagasakay sini.
Ang Ginoo amo ang nagahatag sa akon sang kusog,
kag siya ang akon ginakanta.
Siya ang nagluwas sa akon.
Siya ang akon Dios, kag pagadayawon ko siya.
Siya ang Dios sang akon amay,[a] kag padunggan ko siya.
Ginoo ang iya ngalan, kag isa siya ka mangangaway.
Gintagbong niya sa dagat ang mga karwahe kag mga soldado sang hari sang Egipto.
Nagkalalumos sa Mapula nga Dagat ang mga pinakamaayo nga mga opisyal sang hari.
Nagkalalumos sila sa madalom nga tubig;
nagkalalugdang sila sa kadadalman pareho sa bato.
Puwerte gid ang imo gahom, O Ginoo;
paagi sini gindugmok mo ang mga kaaway.
Sa imo pagkagamhanan, ginlaglag mo ang mga nagakontra sa imo.
Ginpaagom mo sa ila ang imo kaakig nga amo ang naglaglag sa ila nga daw sa ginsunog sila nga dagami.
Sa isa mo lang ka paghuyop naghawa ang tubig.
Ang nagadaganas nga tubig naghawa kag nagtindog nga daw sa pader;
daw sa nagtig-a ang madalom nga dagat.
Nagsiling ang kaaway nga nagapabugal,
‘Lagson ko sila kag dakpon;
partidahon ko ang ila mga manggad kag paayawan ko ang akon kaugalingon sini.
Gabuton ko ang akon espada kag laglagon ko sila.’
10 Pero sa isa mo lang ka paghuyop nalumos sila sa dagat.
Naglugdang sila sa kadadalman pareho sa tingga.
11 O Ginoo, sin-o bala nga dios ang makapareho sa imo?
Wala na sing pareho sa imo sa pagkabalaan kag pagkagamhanan.
Ikaw lang ang Dios nga nagahimo sang makatilingala nga mga butang!
12 Paagi sa imo gahom[b] ginlamon sang duta ang amon mga kaaway.

13 “Sa imo mapinadayunon nga gugma tuytuyan mo ang mga tawo nga imo ginluwas.
Sa imo nga kusog, tuytuyan mo sila sa imo balaan nga puluy-an.
14 Mabatian ini sang mga nasyon kag magakurog sila sa kahadlok.
Makulbaan gid ang mga Filistinhon.
15 Ang mga pangulo sang Edom kag Moab magakulurog sa kahadlok,
kag ang mga pangulo[c] sang Canaan magakalalipong sa kahadlok.

16 Huo, makulbaan gid sila.
Paagi sa imo puwerte nga gahom magapahimuyong sila pareho sa bato,
hasta makaagi ang imo katawhan nga imo ginluwas,[d] O Ginoo.
17 Pagadal-on mo ang imo katawhan sa imo duta,
kag ipahamtang mo sila sa bukid nga imo ginapanag-iyahan—
ang lugar nga ginhimo mo nga imo puluy-an, O Ginoo,
ang templo nga ikaw mismo ang naghimo.
18 Magahari ka, O Ginoo, sa wala sing katapusan.”

19 Gintabunan sang Ginoo sang tubig ang mga kabayo sang hari sang Egipto kag ang iya mga karwahe kag mga manugkabayo pagkatapos tabok sang mga Israelinhon sa mamala nga duta sa tunga sang dagat.

20 Dayon si Miriam nga propeta kag utod ni Aaron nagkuha sang tamborin kag ginpangunahan niya ang mga babayi sa pagtukar sang tamborin kag pagsinaot. 21 Nagkanta si Miriam sang sini nga kanta sa ila:

“Kanta kamo sa Ginoo tungod kay nagmadinalag-on gid siya.
Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang mga nagasakay sini.”

Ang Mapait nga Tubig

22 Halin sa Mapula nga Dagat, gindala ni Moises ang mga Israelinhon sa kamingawan sang Shur. Sa sulod sang tatlo ka adlaw nagpanglakaton sila sa kamingawan kag wala sila sing may nakita nga tubig. 23 Sang nakaabot sila sa Mara, nakakita sila sang tubig, pero indi sila makainom tungod kay mapait ang tubig. (Amo ina nga gin-ngalanan ini nga lugar nga Mara.[e]) 24 Tungod sini, nagreklamo ang mga Israelinhon kay Moises, “Ano na lang ang imnon ta?”

25 Gani nagpangayo sang bulig si Moises sa Ginoo, kag ginpakita sang Ginoo sa iya ang isa ka utod nga kahoy. Ginhaboy ini ni Moises sa tubig kag nagnamit ang tubig.

Didto naghatag ang Ginoo sang sini nga pagsulundan kag sugo sa pagtilaw sang ila katutom sa iya: 26 “Kon magsunod kamo sing maayo sa akon, ang Ginoo nga inyo Dios, kag maghimo sing maayo sa akon panulok kag magtuman sang akon mga sugo kag mga pagsulundan, indi ko kamo pagpadal-an sang mga balatian pareho sa ginpadala ko sa mga Egiptohanon. Ako ang Ginoo nga inyo manug-ayo.”

27 Nakaabot sila sa Elim, nga sa diin may 12 ka tuburan kag may 70 ka kahoy nga palma, kag nagkampo sila didto malapit sa tubig.

Footnotes

  1. 15:2 amay: ukon, katigulangan.
  2. 15:12 Paagi sa imo gahom: sa literal, Gin-untay mo ang imo tuo nga kamot.
  3. 15:15 pangulo: ukon, pumuluyo.
  4. 15:16 ginluwas: sa literal, ginbakal.
  5. 15:23 Mara: buot silingon sa Hebreo, mapait.