Add parallel Print Page Options

Ang Halaran nga Sulunugan sang Insenso(A)

30 “Magpahimo ka sang halaran nga akasya nga sulunugan sang insenso. Kinahanglan nga kuwadrado ini—18 ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron, kag 36 ka pulgada ang kataason. Kinahanglan may ara ini sang mga sulosungay sa mga pamusod nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. Pahaklapan mo sang puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang apat ka kilid, kag ang mga sulosungay sa mga pamusod. Kag rebitihi ini sang bulawan sa palibot. Pabutangi sang duha ka sulosingsing nga bulawan sa idalom sang rebiti sa pihak kag pihak sang halaran, agod gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sini. Kinahanglan ang tukon kahoy nga akasya kag nahaklapan sang bulawan. Ibutang ini nga halaran sa atubangan sang kurtina nga nagatabon sa Kahon sang Kasuguan. Dira ako magapakigkita sa inyo.

“Kada aga, kon mag-asikaso si Aaron sang mga suga, magsunog siya sang mahamot nga insenso sa sina nga halaran. Kag kon hapon, kon magsindi siya sang mga suga, magsunog siya liwat. Dapat himuon ini adlaw-adlaw hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Indi kamo maghalad sa sini nga halaran sang iban nga insenso ukon bisan ano nga halad nga ginasunog, ukon halad nga regalo, ukon halad nga ilimnon.[a] 10 Isa ka bes kada tuig, kinahanglan tinluan ni Aaron ang halaran paagi sa paglamhit sang dugo sa mga sulosungay nga mga pamusod sini. Ang dugo nga ilamhit magahalin sa halad sa pagpakatinlo. Dapat himuon ini kada tuig hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, kay ang ini nga halaran balaan gid para sa akon.”

11 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 12 “Kon magsensos ka sa katawhan sang Israel, ang tagsa nga masensos magbayad sa akon para sa iya kabuhi, agod wala sing kalalat-an nga mag-abot sa ila samtang ginasensos mo sila. 13 Ang ibayad sang kada isa nga masensos anom ka gramo nga pilak suno sa kilohan sang mga pari. Ihatag nila ini bilang halad sa akon. 14 Ang tanan nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw amo ang maghatag sini sa akon. 15 Ang manggaranon indi magbayad sing sobra, kag ang imol indi magbayad sing kulang. 16 Gamita ini nga kuwarta para sa buluhaton sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Bayad ini sang mga Israelinhon para sa ila kabuhi, kag paagi sini dumdumon ko sila.”

Ang Labador nga Hulugasan(B)

17 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 18 “Maghimo ka sang saway nga labador nga may saway man nga tulungtungan, agod gamiton nga hulugasan. Ibutang mo ini sa tunga-tunga sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag sang halaran, kag sudli ini sang tubig. 19 Amo ini ang gamiton ni Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki sa paghugas sang ila mga kamot kag tiil, 20-21 antes sila magsulod sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag antes sila magpalapit sa halaran sa paghalad sa akon sang halad nga paagi sa kalayo.[b] Kinahanglan nga hugasan gid nila ang ila mga kamot kag tiil agod indi sila mapatay. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ni Aaron kag sang iya mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon.”

Ang Lana nga Inughaplas

22 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 23 “Magkuha ka sang pinakamaayo nga mga panakot: anom ka kilo nga mira,[c] tatlo ka kilo nga mahamot nga sinamon, tatlo ka kilo nga mahamot nga calamus, 24 anom ka kilo nga cassia (dapat ang mga kabug-aton sini suno sa kilohan sang mga pari), kag isa ka galon nga lana sang olibo. 25 Paagi sini maghimo ka sang balaan nga lana nga inughaplas[d] nga mahamot gid. 26-28 Haplasan mo sang sini nga lana ang Tolda nga Ginapakigkitaan, ang Kahon sang Kasuguan, ang lamisa kag ang tanan nga kagamitan sini, ang bulutangan sang suga kag ang tanan nga kagamitan sini, ang halaran nga sulunugan sang insenso, ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang tanan man nga kagamitan sini, kag ang labador kag ang iya tulungtungan. 29 Idedikar mo ini nga mga butang agod mangin balaan gid ini; kag dapat balaan man ang nagauyat sini.

30 “Haplasi man sang lana si Aaron kag ang iya mga anak bilang pagdedikar sa ila, agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari. 31 Silinga ang mga Israelinhon nga amo ini ang akon balaan nga lana nga inughaplas hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. 32 Indi ninyo ini pag-ibubo sa ordinaryo nga mga tawo, kag indi man kamo maghimo sang pareho sini nga lana para sa inyo kaugalingon. Balaan ini, gani kabiga ninyo ini nga balaan. 33 Ang bisan sin-o nga maghimo sang pareho sini ukon maggamit sini sa kay bisan sin-o nga indi pari, indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.”

Ang Insenso

34 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Magkuha ka sang sining mahamot nga mga panakot nga pareho tanan ang ila kadamuon: estakte, onika, galbano kag puro nga kamangyan. 35 Paagi sini maghimo ka sang insenso nga mahamot gid. Dayon asini ini agod mangin puraw ini kag balaan. 36 Bukbuka sing mapino ang iban sini kag iwisik-wisik sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan nga ara sa Tolda nga Ginapakigkitaan, nga sa diin magapakigkita ako sa imo. Dapat kabigon mo ini nga balaan gid. 37 Indi kamo maghimo sang sini nga insenso para sa inyo kaugalingon. Kabiga ini nga balaan para sa Ginoo. 38 Ang bisan sin-o nga maghimo sini nga iya gamiton nga pahamot indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.”

Footnotes

  1. 30:9 Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod parte sa sini nga mga halad.
  2. 30:20-21 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa bersikulo 29:18.
  3. 30:23 mira: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  4. 30:25 inughaplas: ukon, inugbubo.