Add parallel Print Page Options

11 Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile(A) nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că(B), prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credinţă pricepem că lumea(C) a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credinţă a adus Abel(D) lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă(E), măcar că este mort. Prin credinţă a fost mutat Enoh(F) de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. Prin credinţă, Noe(G), când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau şi, plin de o teamă sfântă, a(H) făcut un chivot ca să-şi scape casa, prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii(I) care se capătă prin credinţă. Prin credinţă, Avraam(J), când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei ca într-o ţară care nu era a lui şi a locuit în(K) corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori(L) cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. 10 Căci el aştepta cetatea(M) care are temelii tari, al(N) cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu. 11 Prin credinţă, şi Sara(O), cu toată vârsta ei trecută, a(P) primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia(Q) Celui ce-i făgăduise. 12 De aceea, dintr-un singur om(R), şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca(S) stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. 13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat(T) lucrurile făgăduite, ci(U) doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind(V) că sunt străini şi călători pe pământ. 14 Cei ce vorbesc în felul acesta arată(W) desluşit că sunt în căutarea unei patrii. 15 Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea, lui Dumnezeu nu-I este ruşine să(X) Se numească Dumnezeul lor, căci le-a(Y) pregătit o cetate. 17 Prin credinţă a adus Avraam(Z) jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduinţele(AA) cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! 18 El căruia i se spusese: „În(AB) Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!” 19 Căci se gândea că Dumnezeu poate(AC) să învieze chiar şi din morţi, şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi. 20 Prin credinţă a dat Isaac(AD) lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. 21 Prin credinţă, Iacov, când a murit, a binecuvântat(AE) pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a(AF) închinat, rezemat pe vârful toiagului său”. 22 Prin credinţă a pomenit Iosif(AG), când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt şi a dat porunci cu privire la oasele sale. 23 Prin credinţă a fost ascuns Moise(AH) trei luni de părinţii lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca(AI) împăratului. 24 Prin credinţă, Moise(AJ), când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, 25 ci a vrut(AK) mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26 El socotea ocara(AL) lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire(AM). 27 Prin credinţă a(AN) părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar(AO) fi văzut pe Cel ce este nevăzut. 28 Prin credinţă a(AP) prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei. 29 Prin credinţă au(AQ) trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi. 30 Prin credinţă au căzut zidurile(AR) Ierihonului după ce au fost ocolite şapte zile. 31 Prin credinţă n-a pierit curva Rahav(AS) împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise(AT) iscoadele cu bunăvoinţă. 32 Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon(AU), de Barac(AV), de Samson(AW), de Iefta(AX), de David(AY), de Samuel(AZ) şi de proroci! 33 Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au(BA) căpătat făgăduinţe, au(BB) astupat gurile leilor, 34 au(BC) stins puterea focului, au(BD) scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli(BE), au fost viteji în războaie, au pus(BF) pe fugă oştirile vrăjmaşe. 35 Femeile(BG) şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea şi au fost chinuiţi(BH). 36 Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri(BI) şi închisoare, 37 au(BJ) fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi, au murit ucişi de sabie, au pribegit(BK) îmbrăcaţi cu(BL) cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – 38 ei, de care lumea nu era vrednică –, au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin(BM) peşteri şi prin crăpăturile pământului. 39 Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi(BN) pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit, 40 pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva(BO) mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la(BP) desăvârşire fără noi.

12 Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să(BQ) dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să(BR) alergăm cu stăruinţă(BS) în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care(BT), pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade(BU) la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă dar(BV) cu luare-aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca(BW) nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-aţi împotrivit încă(BX) până la sânge în lupta împotriva păcatului. Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu(BY) dispreţui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe(BZ) cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.” Suferiţi(CA) pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care(CB) toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii. Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui(CC) duhurilor şi să trăim? 10 Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca(CD) să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui. 11 Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada(CE) dătătoare de pace a neprihănirii. 12 Întăriţi-vă(CF) dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; 13 croiţi(CG) cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci(CH) mai degrabă să fie vindecat. 14 Urmăriţi(CI) pacea cu toţi şi sfinţirea, fără(CJ) care nimeni nu va vedea pe Domnul. 15 Luaţi seama(CK) bine ca(CL) nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca(CM) nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea. 16 Vegheaţi să(CN) nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care(CO) pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut. 17 Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut(CP) să capete binecuvântarea, n-a(CQ) fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe. 18 Voi nu v-aţi apropiat de un munte(CR) care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, 19 nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbea în aşa fel că cei ce l-au auzit au cerut(CS) să nu li se mai vorbească, 20 (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar(CT) un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata”. 21 Şi(CU) priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încât Moise a zis: „Sunt îngrozit şi tremur!”). 22 Ci v-aţi apropiat de(CV) Muntele Sionului, de(CW) cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de(CX) zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, 23 de Biserica celor întâi născuţi(CY), care(CZ) sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul(DA) tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi(DB) desăvârşiţi, 24 de Isus, Mijlocitorul(DC) legământului celui nou şi de sângele(DD) stropirii, care vorbeşte mai bine decât(DE) sângele lui Abel. 25 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeşte! Căci dacă(DF) n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri, 26 al(DG) cărui glas a clătinat atunci pământul şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată(DH) nu numai pământul, ci şi cerul”. 27 Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea(DI) lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28 Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, 29 fiindcă Dumnezeul(DJ) nostru este „un foc mistuitor”.

13 Stăruiţi în dragostea(DK) frăţească. Să nu daţi uitării(DL) primirea de oaspeţi, căci unii(DM), prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri. Aduceţi-vă(DN) aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei, de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup. Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci(DO) Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă(DP) cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am(DQ) să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul(DR) este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?” Aduceţi-vă(DS) aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le(DT) credinţa! Isus Hristos este acelaşi(DU) ieri şi azi, şi în veci! (DV) nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu(DW) prin mâncăruri, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. 10 Noi avem(DX) un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. 11 În adevăr, trupurile dobitoacelor al(DY) căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără”. 12 De aceea, şi Isus, ca să sfinţească norodul cu Însuşi sângele Său, a(DZ) pătimit dincolo de poartă. 13 Să ieşim dar afară din tabără la El şi să suferim ocara(EA) Lui. 14 Căci(EB) noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. 15 Prin(EC) El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă(ED) de laudă, adică rodul(EE) buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16 Şi să(EF) nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe(EG) ca acestea Îi plac. 17 Ascultaţi(EH) de mai-marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei(EI) priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. 18 Rugaţi-vă(EJ) pentru noi, căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun(EK), dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile. 19 Mai ales(EL) vă rog cu stăruinţă să faceţi lucrul acesta, ca să vă fiu înapoiat mai curând. 20 Dumnezeul(EM) păcii, care(EN), prin sângele(EO) legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor(EP), 21 (EQ) vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze(ER) în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui(ES) să fie slava în vecii vecilor! Amin. 22 Vă rog, fraţilor, să primiţi bine acest cuvânt de sfătuire, căci(ET) v-am scris pe scurt. 23 Să ştiţi că fratelui(EU) Timotei i s-a dat drumul(EV). Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. 24 Spuneţi sănătate tuturor mai-marilor(EW) voştri şi tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate. 25 Harul(EX) să fie cu voi cu toţi! Amin.