A A A A A
Bible Book List

Esra 2 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

De som återvände från Babel

Dessa var de män från provinsen som drog upp från landsflykten och fångenskapen. Babels kung Nebukadnessar hade fört bort dem, men de vände nu tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad. De följde med Serubbabel[a], Jeshua[b], Nehemja[c], Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilsan, Mispar, Bigvaj, Rehum och Baana.

Detta var antalet[d] män av Israels folk:

Paroshs barn: 2 172,

Shefatjas barn: 372,

Aras barn: 775,

Pahat-Moabs barn, av Jeshuas och Joabs barn: 2 812,

Elams barn: 1 254,

Sattus barn: 945,

Sackajs barn: 760,

10 Banis barn: 642,

11 Bebais barn: 623,

12 Asgads barn: 1 222,

13 Adonikams barn: 666,

14 Bigvajs barn: 2 056,

15 Adins barn: 454,

16 Aters barn av Hiskia: 98,

17 Besajs barn: 323,

18 Joras barn: 112,

19 Hashums barn: 223,

20 Gibbaras barn: 95,

21 Betlehems barn: 123,

22 männen från Netofa: 56,

23  männen från Anatot: 128,

24 Asmavets barn: 42,

25 Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: 743,

26 Ramas och Gebas barn: 621,

27 männen från Mikmas: 122,

28 männen från Betel och Ai: 223,

29 Nebos barn: 52,

30 Magbishs barn: 156,

31  den andre Elams barn: 1 254,

32 Harims barn: 320,

33 Lods, Hadids och Onos barn: 725,

34 Jerikos barn: 345,

35 Senaas barn: 3 630.

36 Av prästerna: Jedajas barn av Jeshuas hus: 973,

37 Immers barn: 1 052,

38 Pashurs barn: 1 247,

39 Harims barn: 1 017.

40 Av leviterna: Jeshuas och Kadmiels barn, av Hodajas barn: 74,

41 av sångarna: Asafs barn: 128,

42 av dörrvakternas barn: Shallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn och Sobajs barn: tillsammans 139.

43  Av tempeltjänarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn, 44 Keros barn, Siahas barn, Padons barn, 45 Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn, 46 Hagabs barn, Samlajs barn, Hanans barn, 47 Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn, 48 Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn, 49 Uzzas barn, Paseas barn, Besajs barn, 50 Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn, 51 Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn, 52 Basluts barn, Mehidas barn, Harshas barn, 53 Barkos barn, Siseras barn, Temas barn, 54 Nesias barn, Hatifas barn.

55  Av Salomos tjänares barn: Sotajs barn, Hassoferets barn, Perudas barn, 56 Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn, 57 Shefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebajims barn, Amis barn.

58 Tempeltjänarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans 392.

59 Dessa var de som begav sig hem från Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerub, Addam och Immer, men som inte kunde uppge sina familjer och sin släkt eller om de tillhörde Israel: 60 Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, 652.

61  Av prästernas barn: Habajas barn, Hackos barn och Barzillajs barn, han som tog en av gileaditen Barzillajs döttrar till hustru och blev uppkallad efter dem. 62 Dessa sökte efter sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför ansågs de orena och uteslöts från prästämbetet. 63  Ståthållaren sade till dem att de inte skulle få äta av det högheliga förrän en präst trädde fram med urim och tummim[e].

64 Hela församlingen utgjorde tillsammans 42 360, 65 förutom tjänare och tjänarinnor som uppgick till 7 337. Till dem hörde 200 sångare och sångerskor. 66 De hade 736 hästar, 245 mulåsnor, 67 435 kameler och 6 720 åsnor.

68 När de kom till Herrens hus i Jerusalem gav några av huvudmännen för familjerna frivilliga gåvor till Guds hus för att det åter skulle byggas upp på sin plats. 69 De gav efter sin förmåga till arbetskassan 61 000 dariker[f] i guld och 5 000 minor i silver och dessutom 100 prästskrudar.

70 Prästerna, leviterna och en del av folket samt sångarna, dörrvakterna och tempeltjänarna bosatte sig i sina städer[g], och hela Israel i sina städer.

Footnotes:

 1. 2:2 Serubbabel   Betyder ”Sådd i Babel”. Kom att styra provinsen Juda för kungens räkning. Ättling till kung David och juridisk förfader till Jesus (Matt 1:12, jfr Hagg 2:24). Ansvarig för tempelbygget både år 536 och 520 f Kr (Esra 3:8, 5:2, Hagg 1:1, 12).
 2. 2:2 Jeshua   Betyder ”Herrens frälsning”, hebreisk form av namnet Jesus (Matt 1:21). Överstepräst som ledde tempelbygget vid sidan av ståthållaren Serubbabel (Esra 3:8f, Hagg 1:1, Sak 3:1f).
 3. 2:2 Nehemja   Inte samma person som är huvudperson i Nehemjas bok över 90 år senare.
 4. 2:2 antalet   Några av sifferuppgifterna i Esra 2 skiljer sig från listan i Neh 7. Kanske syftar den ena listan på dem som anmälde sig, den andra på dem som faktiskt reste och kom fram.
 5. 2:63 urim och tummim   Bars i översteprästens bröstsköld och användes för att söka Guds vilja genom lottkastning (2 Mos 28:30, 4 Mos 27:21, Ords 16:33).
 6. 2:69 dariker   En darik var ett guldmynt som vägde 1/60 mina eller ca 8,5 gram. Summorna motsvarar ca 500 kg guld och 2,5 ton silver.
 7. 2:70 i sina städer   Tempelfolket bodde runt Jerusalem, de övriga i resten av landet.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Nehemja 10:2-39 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Seraja, Asarja, Jeremia, Pashur, Amarja, Malkia, Hattush, Shebanja, Malluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruk, Meshullam, Abia, Mijamin, Maasja, Bilgaj, Shemaja. Dessa var prästerna.

Leviterna var: Jeshua, Asanjas son, Binnuj, av Henadads barn, Kadmiel, 10 och deras bröder: Shebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11 Mika, Rehob, Hashabja, 12 Sackur, Sherebja, Shebanja, 13 Hodia, Bani och Beninu.

14  Folkets huvudmän var: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, 15 Bunni, Asgad, Bebaj, 16 Adonia, Bigvaj, Adin, 17 Ater, Hiskia, Azzur, 18 Hodia, Hashum, Besaj, 19 Harif, Anatot, Nebaj, 20 Magpiash, Meshullam, Hesir, 21 Meshesabel, Sadok, Jaddua, 22 Pelatja, Hanan, Anaja, 23 Hosea, Hananja, Hashub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabna, Maaseja, 26 Ahia, Hanan, Anan, 27 Malluk, Harim och Baana.

Förbundets innehåll

28 Resten av folket – prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, tempeltjänarna och alla som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, deras hustrur, söner och döttrar och alla som kunde förstå – 29 ansluter sig till sina ledande bröder och lovar dyrt och heligt att leva efter Guds lag, som gavs genom Guds tjänare Mose, och att hålla fast vid och följa alla Herrens, vår Herres, bud, lagar och stadgar. 30  Vi lovar att inte ge våra döttrar åt de främmande folken och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. 31  När de främmande folken för in handelsvaror eller säd till försäljning på sabbatsdagen ska vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Vi ska låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav.

32 Vi förpliktar oss att varje år ge en tredjedels sikel[a] till tjänsten i vår Guds hus: 33  till skådebröden och det dagliga matoffret, till det dagliga brännoffret och offren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, till tackoffren och syndoffren för Israels försoning och till allt arbete i vår Guds hus.

34  Vi, prästerna, leviterna och folket, kastar lott om vedoffret[b], hur man varje år ska föra det till vår Guds hus på bestämda tider, efter våra familjer, och bränna det på Herren vår Guds altare så som det är skrivet i lagen.

35  Till Herrens hus ska vi varje år föra förstlingen[c] av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd. 36  Så som det är skrivet i lagen ska vi också föra till Guds hus, till prästerna som gör tjänst i vår Guds hus, de förstfödda av våra söner och av vår boskap, det förstfödda av våra kor och får. 37  Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergåvor och av allt slags trädfrukt, av vin och olja, ska vi föra till prästerna, in i förrådskamrarna till vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna, de leviter som tar emot tionden[d] i alla de städer där vi brukar jorden. 38  En präst, en av Arons söner, ska vara med leviterna när de tar emot tionden. Och leviterna ska föra tionden av sitt tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar. 39  Både Israels barn och Levi barn ska föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna och dörrvakterna och sångarna är. Vi ska inte försumma vår Guds hus.

Footnotes:

 1. 10:32 en tredjedels sikel   Knappt 4 gram silver. Längre fram höjdes tempelskatten, ett uttryck för solidaritet med templet, till en halvsikel (som i 2 Mos 30:11f) vilket betalades av Jesus (Matt 17:24).
 2. 10:34 vedoffret   Behövdes för det dagliga brännoffret (3 Mos 6:12).
 3. 10:35 förstlingen   Det allra första av skörden som helgades åt Herren (3 Mos 23:10, 17).
 4. 10:37 tionden   En tiondel av skörden (3 Mos 27:30), ett bud som även inskärptes av Malaki (Mal 3:8f).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes