Add parallel Print Page Options

Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin(A) voia lui Dumnezeu, către sfinţii(B) care sunt în Efes şi(C) credincioşii în Hristos Isus: Har(D) şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. Binecuvântat(E) să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a(F) ales înainte(G) de întemeierea lumii, ca să fim(H) sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai(I) dinainte să fim înfiaţi(J) prin Isus Hristos, după(K) buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, pe(L) care ni l-a dat în Preaiubitul Lui(M). În(N) El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile(O) harului Său pe care l-a răspândit din belşug peste noi prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; căci a binevoit să ne descopere(P) taina voii Sale după planul pe care-l(Q) alcătuise în Sine Însuşi, 10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea(R) vremurilor, spre(S) a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate(T) lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. 11 În El(U) am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai(V) dinainte, după(W) hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 12 ca(X) să slujim de laudă slavei Sale, noi, care(Y) mai dinainte am nădăjduit în Hristos. 13 Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul(Z) adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu(AA) Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14 şi care(AB) este o arvună a moştenirii noastre, pentru(AC) răscumpărarea celor(AD) câştigaţi de Dumnezeu, spre(AE) lauda slavei Lui. 15 De aceea şi eu, de când am auzit(AF) despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu(AG) încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul(AH) Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să(AI) vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui 18 şi să vă lumineze ochii(AJ) inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea(AK) chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii(AL) Lui în sfinţi 19 şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după(AM) lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat(AN) din morţi şi L-a pus(AO) să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, 21 mai(AP) presus de orice domnie(AQ), de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul(AR) sub picioare şi L-a dat căpetenie(AS) peste toate lucrurile Bisericii, 23 care(AT) este trupul Lui, plinătatea(AU) Celui ce(AV) plineşte totul în toţi.

Voi(AW) eraţi(AX) morţi în greşelile şi în păcatele voastre în(AY) care trăiaţi odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul(AZ) puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării(BA). Între(BB) ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele(BC) firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram(BD) din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat(BE) în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar(BF) că eram morţi în greşelile noastre, ne-a(BG) adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti(BH), în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea(BI) Lui faţă de noi în Hristos Isus. Căci(BJ) prin har aţi fost mântuiţi, prin(BK) credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul(BL) lui Dumnezeu. Nu(BM) prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea(BN) Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a(BO) pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. 11 De aceea, voi, care altădată eraţi neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup(BP) de mâna omului, 12 aduceţi-vă aminte(BQ) că în vremea aceea(BR) eraţi fără Hristos, fără(BS) drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele(BT) făgăduinţei, fără(BU) nădejde şi fără(BV) Dumnezeu în lume. 13 Dar acum(BW), în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi(BX), aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14 Căci El(BY) este pacea noastră, care din doi a(BZ) făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea 15 şi, în trupul Lui, a înlăturat(CA) vrăjmăşia(CB) dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om(CC) nou, făcând astfel pace, 16 şi a împăcat(CD) pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit(CE) vrăjmăşia. 17 El a venit astfel(CF) să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce eraţi departe, şi pace celor(CG) ce erau aproape. 18 Căci prin(CH) El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un(CI) Duh. 19 Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni(CJ) cu sfinţii, oameni din casa(CK) lui Dumnezeu, 20 fiind zidiţi(CL) pe(CM) temelia apostolilor(CN) şi prorocilor, piatra(CO) din capul unghiului fiind Isus Hristos. 21 În El(CP) toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu(CQ) sfânt în Domnul. 22 Şi prin(CR) El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Iată de ce eu, Pavel, întemniţatul(CS) lui Isus Hristos pentru(CT) voi, neamurilor… (Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia(CU) harului lui(CV) Dumnezeu, care mi-a fost dată faţă de voi. Prin(CW) descoperire(CX) dumnezeiască am(CY) luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care(CZ) vă scrisei în puţine cuvinte. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre(DA) taina lui Hristos, care(DB) n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum(DC) a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică neamurile sunt(DD) împreună-moştenitoare cu noi, alcătuiesc(DE) un singur trup cu noi şi iau parte(DF) cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea, al cărei(DG) slujitor am fost făcut eu, după(DH) darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea(DI) puterii Lui. Da, mie(DJ), care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să(DK) vestesc neamurilor bogăţiile(DL) nepătrunse ale lui Hristos şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine(DM) ascunse(DN) din veacuri în Dumnezeu, care(DO) a făcut toate lucrurile, 10 pentru ca(DP) domniile şi stăpânirile(DQ) din locurile cereşti să(DR) cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, 11 după(DS) planul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12 În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea(DT) de Dumnezeu cu(DU) încredere. 13 Vă rog iarăşi(DV) să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele pentru(DW) voi: aceasta este(DX) slava voastră). 14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15 din care îşi trage numele orice(DY) familie, în ceruri şi pe pământ, 16 şi-L rog ca, potrivit cu(DZ) bogăţia slavei Sale, să(EA) vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul(EB) dinăuntru, 17 aşa încât(EC) Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca(ED), având rădăcina şi temelia puse în dragoste, 18 (EE) puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care(EF) sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea 19 şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de(EG) toată plinătatea lui Dumnezeu. 20 Iar a Celui(EH) ce, prin(EI) puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus(EJ) mai mult decât cerem sau gândim noi, 21 a Lui(EK) să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.