Add parallel Print Page Options

Ang Piesta sang Paglabay sang Anghel(A)

16 “Sauluga ninyo ang Piesta sang Paglabay sang Anghel sa bulan sang Abib [a] bilang pagpadungog sa Ginoo nga inyo Dios, kay sa sina nga bulan ginpaguwa niya kamo sa Egipto sa kagab-ihon. Maghalad kamo sang karnero ukon baka bilang pagsaulog sang Piesta sang Paglabay sang Anghel. Ihalad ninyo ini para sa Ginoo nga inyo Dios didto sa lugar nga iya pilion nga sa diin padunggan siya. Kaunon ninyo ini upod sa tinapay nga wala sing inugpahabok. Sa sulod sang pito ka adlaw magkaon kamo sang tinapay nga wala sing inugpahabok pareho sang inyo ginhimo sang nagdali-dali kamo halin sa Egipto. Kauna ninyo ini nga tinapay nga simbolo sang inyo mga pag-antos, agod madumduman ninyo sa bug-os ninyo nga kabuhi ang tion nga nagguwa kamo sa Egipto. Kinahanglan nga wala sing may makita nga inugpahabok sa inyo mga balay sa bug-os nga nasyon sa sulod sang pito ka adlaw. Kag kinahanglan nga ang karne nga ginhalad sang sirom sang nahauna nga adlaw indi pag-ibilinan pagkaaga.

“Ang sapat nga inyo ihalad bilang pagsaulog sang Piesta sang Paglabay sang Anghel indi ninyo pag-ihalad sa bisan diin lang nga banwa nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi sa lugar lang nga iya pilion nga sa diin padunggan siya. Kag kinahanglan nga ihalad ninyo ini sa pagsalop sang adlaw, nga amo ang oras nga naghalin kamo sa Egipto. Lutuon ninyo ini kag kaunon sa lugar nga pilion sang Ginoo nga inyo Dios. Dayon pagkaaga magbalik kamo sa inyo mga tolda. Sa sulod sang anom ka adlaw, magkaon kamo sang tinapay nga wala sing inugpahabok. Kag sa ikapito nga adlaw, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo nga inyo Dios.

Ang Piesta sang Pag-ani(B)

“Mag-isip kamo sang pito ka semana halin sa pag-umpisa sang tig-alani. 10 Dayon sauluga ninyo ang Piesta sang Pag-ani sa pagpadungog sa Ginoo nga inyo Dios paagi sa paghalad sang inyo kinabubut-on nga mga halad suno sa mga pagpakamaayo nga inyo nabaton halin sa Ginoo nga inyo Dios. 11 Kag magkinalipay kamo sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios sa lugar nga iya pilion nga sa diin padunggan siya. Magsaulog kamo kaupod sang inyo mga kabataan, mga suluguon, mga Levita nga nagaestar sa inyo mga banwa, mga indi Israelinhon, mga ilo kag mga balo nga babayi nga nagaestar sa inyo mga banwa. 12 Dumdumon ninyo nga mga ulipon kamo sadto sa Egipto, gani sunda ninyo sing maayo ini nga mga pagsulundan.

Ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag(C)

13 “Sauluga ninyo ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag sa sulod sang pito ka adlaw sa katapusan sang tig-alani, pagkatapos nga malinas ninyo ang mga trigo kag mapuga ang mga ubas. 14 Magkinalipay kamo sa inyo pagsaulog sang sini nga piesta upod sa inyo mga kabataan, mga suluguon, mga Levita, mga indi Israelinhon, mga ilo kag mga balo nga babayi nga nagaestar sa inyo mga banwa. 15 Sa sulod sang pito ka adlaw sauluga ninyo ini nga Piesta sa pagpadungog sa Ginoo nga inyo Dios sa lugar nga iya pilion. Kay pakamaayuhon sang Ginoo nga inyo Dios ang tanan ninyo nga patubas kag ang tanan ninyo nga ginahimo, kag mangin bug-os gid ang inyo kalipay.

16-17 “Kada tuig, ang tanan ninyo nga lalaki dapat magtambong sa sining tatlo ka piesta: ang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok, ang Piesta sang Pag-ani, kag ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag. Ang kada isa sa ila magkadto sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios didto sa lugar nga iya pilion, kag dapat magdala sila sang halad sa Ginoo sa ila masarangan, suno sa pagpakamaayo nga ginhatag sa ila sang Ginoo nga inyo Dios.

Ang mga Manughukom

18 “Magbutang kamo sang mga manughukom kag mga opisyal sa tagsa ninyo ka tribo sa tanan nga banwa nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios. Ini sila magahukom nga wala sing pinilian sa katawhan. 19 Kinahanglan nga indi nila pagtikuon ang hustisya kag dapat wala sila sing may ginapaboran sa paghukom. Indi sila magbaton sang lagay kay ang lagay makapabulag sa maalamon kag sa matarong, kag makaimpluwensya sa ila desisyon. 20 Dapat mangibabaw ang hustisya agod padayon kamo nga mabuhi kag makapanag-iya sa duta nga ginahatag sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios.

Ang Pagsimba sa Iban nga mga Dios-dios

21 “Indi kamo magpatindog sang hulohaligi nga simbolo sang diosa nga si Ashera sa tupad sang halaran nga inyo himuon para sa Ginoo nga inyo Dios, 22 kag indi kamo magpatindog sang handumanan nga bato para simbahon, kay ginakaugtan ini sang Ginoo nga inyo Dios.”

Footnotes

  1. 16:1 bulan sang Abib: Ang nahauna nga bulan sang Hebreo nga kalendaryo. Natuon ini sa bulan sang Marso kag Abril.