Add parallel Print Page Options

16 “ ‘Tahura ang inyo amay kag iloy, suno sa ginmando ko sa inyo, agod magkabuhi kamo sing malawig kag mangin maayo ang inyo kahimtangan sa duta nga ginahatag ko sa inyo.

17 “ ‘Indi kamo magpatay.

18 “ ‘Indi kamo magpanginbabayi ukon magpanginlalaki.

19 “ ‘Indi kamo magpangawat.

20 “ ‘Indi kamo magsaksi sing butig kontra sa inyo isigkatawo.

Read full chapter